Принципи формування власності

магниевый скраб beletage

-    кожна форма власності має відбивати рівень зрілості суспільного поділу праці;

-     форма власності повинна бути адекватною структурі та ступені складності суспільних продуктивних сил;

кожна форма власності життєздатна лише тоді, коли знає свої економічні межі і формується під впливом об'єктивних обставин.Рис. 5.2. Різноманітність форм власності в УкраїніПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯН

«Кожен має право користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності... Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним».

(Конституція України)Суб'єкт права

Основа

-   ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇОсобиста власність;

-   Власність трудового гос­подарства ( власність членів сім'ї, які спільно ведуть господарство);

Громадяни України

Іноземні громадяни

V

Особи без громадянства

-   Власність селянського й особистого підсобного господарства (земля, худоба, будинки) тощо

Трудові доходи від ведення влас­ного господарства

Трудові доходи від коштів, вкла­дених у кредитні заклади, акції та інші цінні папериЩ Принципи формування: І дефективність виробництва, І

успіх підприємницької ^Вяльності;

-        Розумний і свідомий ризик ^Яласника;

Характерні риси

Переваги

-   Господарювання з прибуткомВласність громадян є специфічною соціально-економічною формою особистого виробництва, яке відбиває внутрішньо сімейні відносини;

-   Це специфічна форма привлас­нення, яка характеризується най­більш повною монопольною фор­мою використання матеріальних благ в інтересах власника;

-   Приватна власність - це специфіч­на форма особистого споживання і відтворення робочої сили власника

По-перше, приватна власність найповніше відповідає принципам індивідуальної свободи людини. Остання отримує можливість і право самостійно вести власну справу і реалізувати свої економічні потреби і інтереси.

По-друге, вона є сильним стимулом активної економічної діяльності. Право індивідуального привласнення прибутку примушує підприємця постійно шукати нові ідеї, товари, послуги, ринки... По-третє, вона є демократичною формою власності. Кожний власник діє самостійно і незалежно від державиЗакон України "Про власність" окремо виділив право інтелектуальної власності, що є надзвичайно важливим для стимулювання науково-технічного прогресу в державі

Рис. 5.3. Приватна власність громадян

КОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬ

Суб'єктами права колективної власності є трудові колективи державних підприємств, колективи орендарів, колективні підприємства, кооперативні, акціонерні і господарські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації, що є юридичними особами

ДО КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЛЕЖАТЬВласність кооперативу

ю о

сй .3

F В

а з

Й В" § -З

в

і-а

В .3

- в

Л

В

•і»Н

в

о се Ч PQ

її а о

а> В О

о «

о в о

в

о се Ч PQ

в

о св Ч

m

S л

8 а •в Є " я

В

S

о

5 a § є

0       V

ьО S

1       І и .5

3         е

4                      PQ

& a

1 н о о

& S

9 В

се П Н О

в

В

§ « р '&

З jb

І'І О М

•с

• «-н

ч

U Рч і-а

В

ч—І

В о се Ч PQ

JB 'І

в о о

U

л

в

й о св

ч

pa

се ет

ч-н

Е§ (­а о

се В

в

о о

Ьч

Ч о

&

вУ рамках здійснення перебудови системи економічних відносин велике значення має відродження основ колишніх видів коопераціїКооперація сприяє за­лученню творчих сил людей спрямованих на відтворення і реалізацію економічних і соціальних потреб суспільства

ФУНКЦІЇ І ЗНАЧЕННЯ КООПЕРАЦІЇ

Історичний досвід показує величезну життє­здатність і стійкість кооперації та її вплив на розвиток сільського господарстваКооперативи мають велику перевагу у сфері побутового та інших формах обслуговування населення, тобто там, де найважливіший особистий підхід до споживача послуг

Кооперативи більш чуткі до кон'юктури ринку, своєчасно і швидше пристосовуються до його умов

Кооперативи сприяють залученню громадян, які вивільняються у зв'язку з упровадженням нової техніки, технології і удосконалення управління

Об'єднуючи зусилля інженерно-тех­нічної інтелігенції, кооперативи сприяють прискоренню найновіших досягнень науки і технікиВідносно невеликі розміри торговельних кооперативів дають їм змогу прискорювати процес доведення продукції від робітника до споживача, краще зберігати споживчі властивості продукції, повніше задовольняти попит покупців (населення міст, районів і регіонів)

ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ

«Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу... є об'єктами права власності Українського народу» ст. 13. Конституція України

Державна власність існує не тому, що вона декларується законом. Державі неможливо вийти з економічної сфери уже тому, що державне регулювання економіки - неодмінна умова стійкого розвитку сучасного виробництва, прискорення науково-технічного прогресу і укріплення національної безпеки країни

/                          ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ             \

Jf                -прибуток державних підприємств;

Ж                 -доходи працівників державних підприємств;

^               -дивіденди на пакети акцій, що перебувають у держави;

/                 -частка ВВП, яка присвоєна державою;    ^^^^^

-частка держбюджету, присвоєна держслужбовцями; ^^^^^^ ^^^^ -трансфертні доходи;

^^^^ -земельна рента, орендна плата;

-позичковий відсоток; ^^^^^

ІНШІ ДОХОДИ -sssss*8®8^

Об'єкти власності

-       майно органів управління;

-       оборонні об'єкти і енергетична система;

-       система транспорту загального користування;

-       кошти республіканського і місцевого бюджету;

-       банки І і частка банків II рівня;

-       навчальні заклади і підприємства;

-       житловий фонд, комунальне господарство, об'єкти торгівлі та ін.

-       майно і кошти, які закріплені за підприємствами

 

Суб'єкти власності

Рада народних депутатів та інші виконавчі інститути; колективи підприємств та особи, яким передано право володіння на відповідних економічних та правових засадах. Власник, користувач; колективи та особи, яким довірено право розпорядження

В умовах демократизації економіки і формування ринку передбачені заходи щодо 1

переходу від монополії держави на привласнення засобів виробництва та на управління ними до різноманітних форм власності ґрунтуються на самостійності господарювання і досягнутому рівні усуспільнення праці. Головними напрямами 1 досягнення цієї мети є роздержавлення і приватизація

ОДЕРЖАВЛЕННЯ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ

«Суспільство породжує відомі загальні функції, без яких воно не може обійтися. Призначені для цього люди становлять нову галузь розподілу праці всередині суспільства. Тим самим вони здобувають особливі інтереси також і по відношенню

до них з'являється держава...».

Ф. Енгельс

н< А>

А С

Відчуження населення та їх колективів від суспільного надбання і управління ним

Відрив народногосподарських планів від реальних умов розвитку | економіки окремих регіонів< л>

л і

д

к и

Гіпертрофована роль держави в системі господарювання, зростання масштабів розподільчих і перерозподільчих процесів

Абсолютизувались адміністративні методи господарювання, обмежувалася самостійність підприємств, закріплювалась ідеологія розподілу

Загострення суперечностей між вище і нижче стоячими ланками управління, звуження самоуправлінських початків у низових ланках

Зростання адміністративного апарату управління, що неминуче призводить до зростання бюрократизму в системі управлінняНеобгрунтований попит; дефіцит; інфляційні про­цеси; диктат розподільчих органів; витрати, які не контролюються доходами

Негнучка, застійна структура виробництва і низька його ефективність

Зрівнялівка, пасивність, послаблення сильних і штучна підтримка „хворих" підприємств, економічно необгрунтований розподіл ресурсівРис. 5.6. Одержавлення та його наслідкиРОЗДЕРЖАВЛЕННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЯРоздержавлення - передача майна державного підприємства у володіння, розпорядження та використання трудовому колективу роздержавленого підприємства. Приватизація - передача об'єктів державної власності трудовим колективам, групам осіб та окремим особамВідтворення тради / /за раХунок продажу державних підприємств цш приватного //  •        ^ ,=•

підприєм //отримати кошти, які можна було о використати

ницгва

Розробка чіткої програми і наявність відповідно підготовлених кадрів

Формування про­шарку приватних власників, які сприяли б створенню ринкової економіки

Підвищення результатів діяльності (ефективності) підприємств (організацій)

>  акціонування державних підприємств і продаж певної частини акцій громадянам та їхнім             господарським об'єднанням;

>  оренда майна громадянами та їхніми об'єднаннями;

>  обмеження   втручання держави в процес ціноутворення, скасування примусового державного замовлення, відмова від надання підприємствам дотацій, субсидій і гарантованих кредитів

>> купівля-продаж неподільних майнових комплексів за конкурсом або на аукціоні;

>  купівля-продаж часток (акцій, паїв) у капіталі підприємств за конкурсом на аукціоні та фондовій біржі;

>  викуп майна, зданого в оренду з викупом;

>  викуп майна трудовим колективом і безкоштовна передача окремих підприємств;

ліквідація підприємств з наступним продажем їхнього майнаЗ метою регулювання процесів роздержавлення і приватизації в Україні створено спеціальні органи (фонди державного майна і його підрозділи), які визначають форми, методи і принципи приватизації, організовують і контролюють продаж акцій на фондових біржах

Рис. 5.7. Роздержавлення і приватизаціяПРАКТИКУМ

Основні терміни і поняттяВласність Право власності Об'єкт власності Суб'єкт власності Привласнення Система прав власності Володіння Використання Приватна власність Колективна власність

Державна власність Власність як правова категорія Власність як економічна категорія Розпорядження

Економічні відносини власності Механізм господарювання Типи власності Форма власності Приватизація РоздержавленняЗапитання для самоконтролю

1.      Як в економічній науці відбувався процес еволюції визначення категорії «влас­ність»?

2.       Що таке суб'єкт і об'єкт власності.

3.       Назвіть суб'єкти і об'єкти державної власності?

4.       Що таке відносини власності?

5.       Розкрийте зміст поняття «право власності».

6.       Що є первинним у взаємовідносинах: власність як економічна чи як юридична категорія?

7.       Які особливості корпоративної форми власності?

8.       Розкрийте специфіку інтелектуальної власності.

9.       Розкрийте зміст новітніх тенденцій у розвитку відносин власності та їхні причи­ни.

10.    Покажіть роль і місце державної власності в соціально орієнтованій ринковій економіці.

11.    Протиріччя економічного і юридичного змісту категорії власності.

12.    Сучасне ринкове господарство як єдність різномаїття типів, видів і форм влас-

ності.

Теми рефератів

1.      Акціонерна (корпоративна) власність: зміст, функції і роль в реформуванні еко­номіки.

2.       Інтелектуальна власність: зміст, механізм і форми реалізації.

3.       Необхідність, основні напрями та форми реформування відносин власності в

Україні.