7.3. Інфляція: сутність, причини та соціально-економічні наслідки

магниевый скраб beletage

Інфляція є однією з економічних хвороб ХХ ст. Її грізні симптоми зафіксовані в господарствах різних економічних систем. Інфляція була характерною для Росії (1869 - 1895), США в період війни за незалежність (1775 - 1783) і громадянської ві­йни (1861 - 1865), Англії під час війни з Наполеоном (поч. ХІХ ст.), Франції - в часи французької революції (1789 - 1791).

Особливо великих темпів інфляція досягла в Німеччині після Першої світової ві­йни, коли напередодні зими 1923 р. грошова маса в обігу досягла величезної цифри - 49 квінтильйонів марок, а грошова одиниця знецінилася в трильйон разів.

В економіці України інфляція виникла ще в період існування СРСР в 50-60-х роках XX ст. і була пов'язана з різким падінням ефективності суспільного виробни­цтва. Однак вона носила прихований характер і проявлялася в товарному дефіциті та великій різниці в цінах: низьких на кінцеву продукцію і високих на всі види сиро­вини.

У 1991 р. інфляція охопила і молоду незалежну державу, з якої вона виходила більше ніж 10 років.

Розвиток інфляційного процесу в Україні у 1992-2008 рр.

Відкритий вибух інфляції відбувся в січні 1992 р., коли були «відпущені» всі ціни. З цього моменту інфляційний процес став швидко розвиватися.

Таблиця 7

Рік

Темп зростання роздрібних цін, %

Темп зростання маси грошей (М3), %

Відношення (2/3),%

1992

2100

1100,0

191,0

1993

10256,0

1930,0

531,0

1996

140,0

135,0

103,5

2001

106,0

142,0

74,7

2002

99,4

141,8

70,09

2003

108,2

146,5

73,86

2004

112,3

132,36

84,84

2005

110,3

154,27

71,50

2006

111,6

134,52

82,96

2007

116,6

151,75

76,84

2008

122,3

130,18

93,94

Джерело: Статистичний бюлетень НБУ.-2009.-№2

З табл 7.2. видно, що в 1992-1993 рр. інфляція в Україні досягла гіпервисокого рівня (2100,00 та10256,00% відповідно), що є найбільш вражаючою особливістю інфляційного про­цесу в нашій державі, а найнижчий показник інфляції був зафіксований в 2002 р. (-0,6%).

Такої високої інфляції не зазнала жодна з країн за мирних умов. Так, у Росії в перші роки перехідного періоду найвищою була інфляція в 1992 р. - 2609,0 %, що майже в 4 рази нижча, ніж в Україні в 1993 р. У Білорусі найвища інфляція в цей період була в 1994 р. - 2321 %, що в 4,4 рази нижча, ніж в Україні в 1993 р. Серед країн далекого зарубіжжя сучас­ними «чемпіонами» з інфляції вважаються Аргентина, Перу, Заїр та ін. Проте жодна з них поки що не перевищила «рекорду» України 1993 р. Аргентина найвищу інфляцію мала в 1989 р. - 3389,6 %, Перу в 1990 р. - 7481,6 %, Заїр у 1992 р. - 3860%. У чому ж сутність цього негативного явища?

Одні економісти стверджують, що інфляція - це знецінення нерозмінних на зо­лото паперових грошей внаслідок переповнення каналів обігу грошовою масою (рис. 7.9). Інші доводять, що інфляція - це загальне зростання цін на товари та послуги.

Представники першого напряму намагаються довести, що в умовах золотого стандарту інфляція неможлива, оскільки золото має високу власну вартість, а тому не може знецінюватися, як його паперові замінники. Переповнення ж золотими гріш­ми сфери обігу - малоймовірно.

Представники другого напряму вважають, що вирішальною ознакою інфляції є зростання цін незалежно від його причин і умов, за яких воно відбувається.

Однак не всі підтримують таку думку. Наприклад, у кейнсіанських теоріях на­голошується, що причиною інфляції є перевищення попиту над пропозицією грошей (тобто надмірний попит на гроші відносно пропозиції товарної маси).

Пізніше в умовах відсутності надмірного попиту кейнсіанська ідея була доповнена і розвинута теорією інфляції витрат. Сутність цієї теорії полягає в тому, що підприємці для покриття своїх зростаючих витрат намагаються весь час продати свою продукцію за вищою ціною, а профспілки весь час намагаються підняти заробітну плату.

По-іншому пояснюють причини інфляції представники монетаристської теорії. М. Фрід- мен, засновник монетаристської школи, стверджує, що основними чинниками формування ін­фляції є збільшення грошової маси, тому причини її виникнення треба шукати у сфері обігу.

Із середини 60-х років ХХ ст. в економічній теорії інфляція розглядається як багатофакторний процес, що відбувається у сфері обігу, виробництві, охоплює всі складові економічної системи і зводиться до такого загальноприйнятого визначення:

інфляція - процес знецінення грошей унаслідок надмірної емісії та переповнення каналів обігу грошовою масою. Зовні вона проявляється у зростанні рівня цін, по­глибленні товарного дефіциту, падінні валютного курсу грошової одиниці і в кінце­вому рахунку - зниженні купівельної спроможності грошей.

Але вона не виникає раптово, а розвивається поступово, як тривалий процес, який можна розподілити на три основних етапи:

•         на першому етапі темпи зростання цін відстають від темпів збільшення грошової маси в обігу;

•         на другому етапі темпи зростання цін значно випереджають темпи зростання гро­шової маси в обігу;

•         на третьому етапі зростання цін набирає нерівномірного стрибкоподібного харак­теру, коли темпи зростання цін то випереджають темпи зростання грошової маси, то відстають від них.

Усе це відбувається під впливом не лише грошових (монетарних), а й негрошо- вих факторів.

До першої групи належать фактори, які спричинюють підвищення грошового попиту над товарною пропозицією, в результаті чого порушуються вимоги закону грошового обігу.

Друга група поєднує фактори, які ведуть до першопочаткового зростання витрат і цін товарів, які підтримуються наступним підтягуванням грошової маси до їх зрос­таючого рівня. У дійсності обидві групи факторів взаємодіють і спричинюють зрос­тання цін на товари та послуги.

Залежно від переваг факторів тієї чи іншої групи розрізняють два типи інфляції: інфляцію попиту та інфляцію пропозиції (рис. 7.10). Інфляцію попиту викликають такі грошові фактори:

-         мілітаризація економіки і надмірні військові витрати;

-         надмірні інвестиції у важку промисловість;

-         кредитна експансія банків;

-         дефіцит державного бюджету та внутрішній борг;

-         емісія надлишкової національної валюти для купівлі іноземної валюти країнами з активним платіжним балансом (імпортуєма інфляція).

Інфляцію витрат характеризує вплив не грошових факторів на процеси ці­ноутворення: підтягування цін до цін підприємств-конкурентів, цін локально- територіальних ринків, зниження продуктивності праці, зростання заробітної плати на одиницю продукції та інших витрат, енергетична криза тощо.

Залежно від середньорічних темпів зростання (приросту) цін розрізняють такі типи ін­фляції: повзучу, помірну, галопуючу, гіперінфляцію і супергіперінфляцію (рис. 7.11).

Для промислово розвинутих країн характерна повзуча інфляція, тобто невелике, помірне обезцінювання товарів і послуг з року в рік.

У країнах, які розвиваються, переважне місце займає галопуюча та гіперінфляція. Останню переживають ті країни, які здійснюють докорінну ломку своїх економіч­них систем. Зростання цін, що перевищує темпи у 50% щомісячно, деякі економісти класифікують як супергіперінфляцію. Темп інфляції (швидкість зростання цін) визначають за формулою

„ . , ... Індекс поточного року - Індекс цін минулого року

Темп інфляції =--------------- —------------------------- —- х 100%

Індекс цін минулого року

Рівень інтенсивності інфляційного процесу вимірюється за допомогою індексу цін за певний період (рік, квартал, місяць). Найчастіше для вимірювання інфляції застосовується індекс цін споживчих товарів (ІСЦ):

ІЦСТ=                                        ХІ00%

£Рої о

Зміни в загальному рівні цін на засоби виробництва, визначаються індексом цін на засоби виробництв, який визначається за формулою

ІЦЗВ= ^P>q° х100% Zpaq0

Загальний індекс інфляції визначається за допомогою формули:

, Іц. поточного року

Ііиф = -------------------------------- ^^ X100%

Іц. базового року

Для прогнозного визначення кількості років, що за допомогою щорічного індексу інфляції здатні подвоїти ціни, застосовують так зване правило 70 (Демківський А.В. Гроші та кредит. - К.: 2003. с. 231).

Де ж шукати корені цього негативного явища? Ми вже згадували частково про це раніше. Проте наводились приклади лише по відношенню до інфляції попиту та ін­фляції пропозиції. Але ж інфляція - це багатофакторний процес, який охоплює всю економічну систему та її сфери. Тому не випадково виділяється значна множинність чинників, що спричиняють тиск на ціни.

Одні з них виходять з відомого трансакційного рівня І. Фішера (M*V)=P*Q. Середній рівень цін (Р) за цією формулою матиме такий вигляд:

р_МхУ

~ Q

Тобто зростання цін може спричинюватися трьома факторами: зростанням кількості грошей в обігу, наростанням швидкості обігу грошей і скороченням об'єму виробництва.

Інші, не заперечуючи вище означені, легко вписуються в практику господарювання сучасних економічних систем, починаючи з об'єктивних - розбалансування економіки і завершуючи суб'єктивними факторами - помилкова грошово-кредитна політика.

Проте якими б факторами не була ініційована інфляція, вона негативно впливає на всі сторони суспільно-економічного життя країни. Її першими жертвами стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння якості життя. Це ви­являється в найрізноманітніших формах: зменшенні купівельної спроможності на­селення; зниженні мотивації до трудової та підприємницької діяльності; знецінен­ні заощаджень; поглибленні майнової нерівності; втраті цінами їх регулюючої ролі; гальмуванні технічного прогресу; призводить до необхідності переходу від економіч­них до адміністративних методів.

Одним із найважливіших є питання: як боротися з інфляцією? Перш ніж давати на нього відповідь, слід зауважити: інфляцію не можна подолати раз і назавжди. Ін­фляція в розумних межах існувала завжди і буде існувати, оскільки ідеальних умов не існує в жодній економічній, навіть високорозвинутій системі. Тому одним із най­важливіших завдань держави є використання таких антиінфляційних заходів, які сприяли б погашенню серйозних інфляційних очікувань. Найтиповішими антиін- фляційними заходами в розвинутих країнах були: регулювання попиту, контроль за заробітною платою та цінами, індексація (рис.7.12).

Другим невід'ємним компонентом антиінфляційних заходів є тривала ефективна монетарна політика; скорочення бюджетного дефіциту; зменшення впливу (до міні­муму) на національну економіку зовнішніх інфляційних імпульсів, особливо тих, що пов'язані з переміщенням через кордони спекулятивних капіталів.

Зволікання чи нереалізація стабілізаційних (протиінфляційних) заходів може призвести до виникнення серйозних дестабілізуючих факторів, загрози національної та економічної безпеки й проведення грошової реформи.

ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ

«Гроші - один з найбільших винаходів людства - найбільш захоплюючий аспект економіки. Гроші зачаровують людей, через них вони мучаться, для них вони трудяться... Люди майже все зроблять для грошей, і гроші майже все роблять для людей. Гроші - це чарівна, неповторювана змінююча маски загадка...»

Еволюційна

Кембмел Р., Макконелл К., Стенлі Л., Брю С.

Гроші - продукт історичного розвитку, що має товарну форму. Розвиток товарного виробництва (ришу) зумовлює необхідність у загальному засобі обміну. У різні часи в різних народів таким засобом виступали найрізноманітніші товари: худоба, хутро, зерно, прикраси, золото як особливий товар, товар-еквівалентРозглядає гроші як результат угоди між людьми. В міру ускладнення відносин обміну суб'єкти господарювання шукали і домовлялися про найбільш зручний засіб здатний обслуговувати ринкові відносини. На визначеному етапі цю роль стали виконувати дорогоцінні метали, а також їх замінники - паперові гроші

У державі гроші - продукт правопорядку. Як платіжний засіб гроші встановлюються законом

Пояснює необхідність грошей:

-    відсутністю синхронізації надходжень і платежів;

-    забезпеченням мінімізації витрат у системі ринкового обміну;

н

 • Я

J

eg

В j

.5

ю

Раціоналіс­тична

Державна

Функці­ональна

як сполучної ланки між сьогоденням і майбутнімНеокейнсіанські, посткейнсіанські погляди

Розриває зв'язок із золотом. Гроші - номінальна грошова одиниця, умовний знак, що не має внутрішньої вартості_____________________ |

Вартість грошей зумовлюється їхньої кількістю на ринку, залежить від суми цін на товари та маси грошей. Вона розглядає гроші з погляду їхніх мінових пропорцій при обміні на товар

1 1

Трансакційний варіант (І. Фішер)

Кембриджський варіант (теорія касових за­лишків) (А. Маршалл, А. Пігу, Д. Робертсон)

 

і

Кейнсіанська теорія - збільшення грошової маси в обігу і кредитних ресурсів сприяє пожвавленню економіки, зростанню прибутків і зайнятості

ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ

«Гроші - це «товар товарів», який в прихованому вигляді містить в собі всі інші товари, чарівний засіб, здатний при

нагоді перетворитись на будь-яку привабливу та бажану річ      »

Ф.ЕнгельсГроші — результат тривалого історичного розвитку товарного виробництва і обміну

У простій формі вартості закладені основи майбутніх грошей. Саме в простій формі вартості у зародковому вигляді відбувається розпад усього товарного світу

на два полюси:

 •         на одному товар ТА, що перебуває у відносній формі вартості, виступає у ви­гляді вартості;

на другому - товар (JJ), що перебуває в еквівалентній формі вартості, висту­пає в вигляді споживчої вартості.Споживча вартість товару-еквівалента

слугує формою відображення своєї протилежності - вартості

Конкретна праця, втілена у товарі- еквіваленті, є формою вираження абстрактної праці

Приватна праця, що

міститься у товарі-еквіваленті, виступає засобом вираження своєї протилежності, безпосередньо суспільної праціЕкономічна теорія

ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Функція грошей - це певна дія чи «робота» грошей щодо обслуговування руху вартості в процесі суспільного відтворення

Світові гроші

мj вартості

£7—

для зіставлення вартостей товарів

Ідеальні гроші (дійсні гроші — золото)

Засіб [ платежу

Lk Використовуються г для погашення боргових зобов 'язань

Реальні ) (золото паперові та кредитні) гроші

Засіб [1 обігу

Слугують посередниками " при купівлі г (продажу) товарів

Реальні і сталі гроші (золото, монети, паперові гроші)

Засіб і нагромадження і

Використовуються Lw як особливий засіб ■ г зберігання багатства

Реальні гроші Ц (монети, зливки, вироби г~ із золота, нерухомість, цінні папери)

Світові гроші

Використовуються як:

-                     засіб платежу;

-   загальний покупний ' засіб;

-                     матеріалізація багатства

) Реальні гроші (золото, зливки)

РОЛЬ ГРОШЕЙ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Кожен новий капітал при своїй першій появі на сцені, тобто на товарному або грошовому ринку, незмінно з'являється у вигляді грошей - грошей, які шляхом визначених процесів повинні перетворитись на капітал

(К. Маркс)

Гроші є вихідним пунктом і результатом кругообігу капіталу, вони обслуго­вують неперервність і стійкість виробництва підприємств і підприємницької діяльності

Гроші виступають засо­бом обміну між усіма суб'єктами господарювання не тільки товару, а й капіталу, вони обслуговують його реалі­зацію фізичним і юридичним особам

За допомогою грошей зні­маються межі виробницт­ва. Виробляти можна сті­льки, скільки вдасться реа­лізувати, а надлишок вар­тості можна зберігати в грошовій формі

Гроші - це інструмент об­ліку і контролю усього процесу відтворення. За допомогою грошей суспі­льство вимірює вартість сукупного продукту і всіх його елементів

ff Роль Л

Гроші - це інструмент ре­гулювання економічних процесів. Держава або ри­нок установлюють ціни, визначають розмір відсоткових ставок за кредит, розмір податків тощо

зв

. Г-Т / ... В ... Т-Г' . \рс

v грошей м

Гроші - інстру­мент стимулю­вання

високопродуктив ної праці, фо­рмування і роз­витку міжнарод­них ринків і тіс­них економічних зв'язків між різ­ними країнами світу

Гроші інструмент установлення економічних зв'язків у суспі­льстві, завдяки грошам ринок набуває загально­го характеру, йо­го механізм стає могутнім важе­лем економічного прогресу

Гроші - це спо­сіб проведення державою від­повідної полі­тики. За допо­могою грошей держава здійс­нює фінансову політику для стабілізації в суспільстві

Реалізація виробле­них продуктів за гроші (замість барте­ру) значно спрощує, прискорює і здешев­лює доведення їх до споживачів, суспіль­ство одержує значну економію на реаліза- ційних витратах, ско­рочуються потреби в обіговому капіталі


Кількість товарів

Кількість цін в економіці

Бартерній

Грошовій

3

3

 

3

10

45

 

10

100

4950

 

100

1000

199500

 

1000

Рис. 7.4. Роль грошей у ринковій економіціЕВОЛЮЦІЯ ГРОШЕЙ

«Сила будь-якої держави, її міжнародний авторитет визначаються не кількістю гармат і чисельністю солдатів, а насамперед стійкістю її грошової одиниці....»

(С. Вітте)КРЕДИТНІ ГРОШІ

з

Товарні

 

Металеві

гроші

 

гроші

11111я в - §

a s

її 13

З s

5 я

о о

Еґ ч

S «

о

Б

§ З S s

з

 • 'І* З О

І ° і .а

m ч

£

З g _ я

Я О

Б

X

о

5                     

If

S S

т

О

6                     

й S

и о .3 и

& я

Б В

s  а

Я А

1 о"

CD     О

в .3

u

Я ~

II I I

и й

и &

gj '

І 'З

I g

сп н

о її

а «

їм

І

S 5

о щ

а ю

й °

 • Iі        !               Відмінності золотих і паперових грошей

Відмінності паперових і кредитних грошейЗолоті гроші - повноцінні гроші. Паперові гроші - знаки, представники золота. "Золото обертається тому, що має цінність, паперові гроші мають цінність тому, що обертаються" (К. Маркс).

Перші мають суттєву внутрішню вар­тість, другі тільки визначають вартість перших.

Золоті гроші виникають в результаті історичного розвитку товарного обмі­ну, паперові випускаються державою і знаходяться в обігу з примусовим кур­сом.

Золоті гроші є мірою вартості усіх ін­ших товарів, паперові - заміщують по­вноцінні гроші в функції „засіб обігу"

Паперові гроші виникають із функції "засіб обігу", кредитні - із функції "за­сіб платежу".

Паперові гроші випускаються держа­вою, кредитні - банком. Паперові гроші являються грошима тому, що їх у цій ролі визначила дер­жава, кредитні гроші не мають приму­сового використання. Перші не забезпечені золотом, другі - забезпечені золотом та іноземною ва­лютоюМодуль 1. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства

ГРОШОВА МАСА

Сукупність залишків грошей в усіх формах, які перебувають у розпорядженні суб'єктів грошового обігу в певний момент часу,

називається грошовою масою.□

м„

Готівка поза□

Мп +

Мі

Кошти на поточних банківських рахунках та на ощадних рахун­ках до запитанняМ!

м.

Кошти на всіх видах строкових рахунків, на рахунках капіталь­них вкладів та інші спеціальні рахунки* Трастові операції (довірчі операції банків): управління майном приватних осіб, які позбавлені права здійснювати цю функцію; вкладення грошей в акції і нерухомість, сплата грошей, податків; платіжні операції юридичних осіб; гарантування позик; зберігання ЦП, продаж акцій на фондовому ринку

Маса грошей на балансі ЦБ називається грошовою базоюЗапаси всієї готівки поза банківською сис-

□ темою та в касах банків (готівка випущена І-~І

Грошова база (ГБ)

НБ і не повернута до його фондів) І_І (Мо+Мк6)

Сума резервів КБ на їхніх кореспон­дентських рахунках у ЦБ (Мрез)На величину грошової маси впливають:

-       загально економічні фактори;

-       зобов'язання комерційних банків за кредитами, що отримали від ЦБ;

-       сальдо іноземних активів в умовах їх конвертації в національну валюту;

-       купівля-продаж емісійними установами ЦБ;

-       капітал і прибуток від емісійної діяльності;

швидкість обігу грошейЗАКОН ОБІГУ ГРОШЕЙ

Визначає кількість грошей, необхідних для обігу, тобто реалізації товарів.

 

Сума цін товарів і послуг, які реалізуються в даний період (СЦ) 1

jp Фактори,

Сума цін товарів і послуг, які продані в кредит (К)

 

кг сц-к+п-в о

 

Сума платежів за борговими зобов'язаннями (П)

\ кількість грошей JJ ^^ в обігу J{-

-1

Сума взаємопогашуваних безготівкових платежів (В)

 

Середня кількість обертів грошової одиниці (0)

Принцип грошового обігу

Обмеження грошової маси реальними потребами обігу.

Грошова маса - сума купівельних та платіжних засобів, що обслуговують господарський обіг і належать державі, фірмам та окремим особам

Грошова маса

 

Готівкові

 

 

гроші

+

Депозити

 

Основою всієї грошової маси країни є гроші високої ефективності (грошова база)

 

 

 

 

Мініма­

Грошова

 

Готівкові

 

льні бан­

база

гроші

+

ківські

 

 

 

 

резерви

Механізм зміни маси грошей в обігу

1.

Емісія готівкових грошей НБУ і продаж її КБ (комерційним банкам).

2.

3.

4.

5.

Емісія безготівкових грошей Центральним банком: надання позик КБ шляхом їх рефінансування; через купівлю у КБ ЦП; через купівлю у КБ та їх клієнтів іноземної валюти для поповнення золотовалютного резерву. Купівля готівкових грошей комерційними банками у НБУ. Вилучення безготівкових грошей з обороту шляхом погашення забов'язань КБ перед НБУ. Безготівкова емісія грошей комерційними банками через грошово-кредитну мультиплікацію їх вільних резервів та депозитних вкладів.Модуль 1. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства

ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ

Характеризує частоту, з якою кожна одиниця готівкових в обігу, грошей (гривня, долар тощо) використовується в середньому для реалізації товарів і послуг за певний період

(рік, квартал, місяць)PQ м

де V (О) - швидкість обігу грошей; Р (СЦ) - середній рівень цін на товари; Q - фізичний обсяг товарів та послуг, що

СЦ

м

або О

V

•       реалізовані в даному періоді; М- середня маса грошей, що перебуває в обороті за певний періодОбсяг, структура та ефективність

суспільного виробництва.

•       Величина і швидкість товарних

потоків на стадії обміну.

•       Рівень розвитку ринкових зв'язків між

суб'єктами процесу відтворення.

•       Збалансованість попиту і пропозиції

на ринку.

•       Рівень розвитку маркетингу.

•       Рівень інфляції.

•       Рівень розвитку економічної

інфраструктури (транспорту, торгівлі, банківської справи, цінних паперів)

•       Збільшення швидкості обігу за умови сталості товарообороту платоспроможний попит збільшується, і навпаки.

•       Ускладнює чи полегшує регулювання грошового обігу.

Дає узагальнююче відображення зміни інтенсивності економічних процесів, що становлять основу грошового обігуГрошовий обіг у різних його формах регулюється економічним законам, який відбиває економічну залежність між масою товарів, рівнем їх цін і швидкістю обігу грошей.

Рис. 7.8. Швидкість обігу грошей

СУТНІСТЬ ІНФЛЯЦІЇ

«Під інфляцією я розумію стійке і неперервне зростання цін, яке виступає повсюди, як грошовий феномен, спричинений надлишком грошей по відношенню до випуску продукції...»

М. Фрідмен

Знецінення національних грошей щодо іноземної валюти

Знецінення грошових знаків відносно вартості товарів (падіння купівельної спроможності грошової одиниці)Поглиблення розриву між рівнем цін на внутрішньому ринку та ринках інших країн і світовому ринку в цілому

Зниження валютного курсу національних грошейГрошова і кредитна емісія. Монополістичні тенденції в економіці (державна моно­полія).

Надмірне зростання бю­джетного дефіциту та дер­жавного боргу. Диспропорції в народному господарстві. Зростання цін на світових ринках.

Інфляція - це тривале і швидке знецінення

грошей внаслідок надмірного зростання їхньої маси в обороті

Від'ємне сальдо зовнішньо­го торгівельного балансу

Значні військові витрати (мілітаризація економіки). Значні витрати на управ­ління.

Зростання об'ємів незавер­шеного виробництва.

Наявність великої кількості посередників. Недосконале оподаткуван­ня (непомірно високі податки).

Високі відсоткові ставки за кредитВ економічній сфері:

 •   Спричинює посилення хаотичності і диспропорційності розвитку суспільного виробництва (позичкові капітали спря­мовуються переважно в галузі із швид­ким зростанням цін; коливання і стрибки цін посилюють економічний ризик інве­стицій; затухає розвиток НТП).
 •   Зумовлює звуження ринку збуту товарів широкого вжитку.
 •   Зумовлює відлив капіталів з виробничої сфери в торгівлю.
 •   Призводить до розриву економічних зв'язків між суб'єктами господарювання.
 •   Негативно впливає на кредитні відноси­ни та грошовий обіг (суб'єктам невигід­но тримати активи в грошовій формі)

В соціальній сфері:

 •      Створює передумови для перерозподілу доходів між найманими працівниками та підприємцями на користь останніх.
 •      Зростання товарних цін як прояв інфля­ції зменшує реальні доходи робітників службовців та інших верств населення.
 •      Особливо негативно впливає інфляція на матеріальне становище людей похилого віку і людей з фіксованим рівнем доходу.
 •      Інфляція зумовлює зростання вартості нерухомого майна.

Посилює соціальну і політичну напругу в суспільствіТИПИ ІНФЛЯЦІЇ

Причиною інфляції може бути як перевищення попиту над пропозицією, так і відставання попиту від пропозиції. Результатом перевищення попиту над пропозицією є інфляція попиту (монетарна інфляція). Відставання пропозиції від попиту спричинює інфляцію витрат (пропозиції). Вони належать до відкритого (помірного) типу інфляціїІнфляція витрат (прпптшгії) - інфляційний процес розвивається під впливом ряду немонетарних факторів, що зумовлюють зростання цін через збільшення витрат виробництва і збільшення собівартості одиниці продукції


Р-рівень 1 цін \

as2

І

asi

Ґ 1

k 1 \ 1 \Кі \ 1

J\ ^^

У і ^

 

ІУ

АД

1

Об'єм ! реального ВНП \

 

Q2

Причини інфляції витрат

Зростання заробітної плати.

Зростання витрат на ене­ргетичні й сировинні ре­сурси.

Падіння продуктивності праці.

Р2

Рі

Посилення монополізації виробництва і ринку. Олігополістична прак­тика ціноутворення та фінансова політика дер­жави


Р-рівень цін 1

і \

1 N

. Ч

AS

 

 

N

Ч

Ч

Ч

1 ч І 3

-АДз -АД,

Сукупний попит \ на грошову масу

 

* ^

N

------------ Y----

1 .___

1

 

 

Об'єм реального ВНП

1 1 1 1

 

 

Qi Q2

Причини інфляції попиту Розширення державних замовлень:

-        військових та

Рз------

Р2 Рі.

соціальних. Зростання попиту на за­соби виробництва в умо­вах майже повної заван­таженості виробничих потужностей. Зростання доходів насе­ленняВИДИ ІНФЛЯЦІЇ

«...У довгостроковому періоді економіка не може мати помірковану інфляцію. Якщо ви починаєте фліртувати з інфляцією,

то обов'язково одружитеся з нею...».

О. ЕммінгерПрискорене зростання маси грошей в обігу без помітного підвищення цін — до 5% на рік

Прискорене знецінення грошей у формі зростання цін від 5 до 20% на рік    

Незбалансована інфляція (визначає зміну цін різних то­варів по відношенню один до одного в різних пропорціях)

\ /

 • - \

Очікувана (прогнозоване зростання цін)

- - \

Неочікувана інфляція (не прогнозоване зростання цін)

Світова інфляція (охоплює групу країн або цілі регіони)ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

«Головною причиною помилок стало ... механічне перенесення на нашу економіку висновків щодо природи інфляції. На першому етапі її сприймали як інфляцію попиту ..., тоді як у дійсності в Україні була інфляція витрат виробництва»

А. ЧухноНеринкова структура виробництва, яка хара­ктеризується наявніс­тю нерентабельних підприємств і їх дота­ційною підтримкою

Тиск зовнішнього бор­гу, який різко звужує можливості маневру валютними ресурсами

Несприятливий інвес­тиційний клімат і спрямовування вільно­го капіталу виключно в спекулятивний посере­дницький бізнес

Підвищений попит на ринку грошей і виник­нення кризи неплате­жів між підприємства­миДля подолання інфляційних процесів необхідний комплексний підхід до вирішення цієї дуже складної проблеми. Причому застосування монетарних методів для подолання ін­фляції - це необхідний, але недостатній захід. Він лише збиває температуру, а головним є лікування кризової економіки

СУТНІСТЬ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ

Грошова система - це встановлена державою форма організації грошового обігу в країні. Грошова система - складовий елемент господарського механізму і регулюється законами державиВалютна система

Система готівкового обміну

Система безготів­кових розрахунків

ПІДСИС

тема

системи

грошової

Підсистеми

III

ПІДСИС тема

II

ПІДСИС тема

Об'єднані

• Національніу розвитку ГС важливу роль відіграє історичний чинник, традиції, національні особливості, рівень економічного розвитку;

•  національна ГС - це захисний механізм для національної економіки від зовнішніх дестабілізуючих факторів.

•  однотипність        методів регулювання грошових потоків та маси грошей в обігу;

Державні ор­гани, які здій­снюють регу­лювання гро­шового обігу

Регламент ація ре­жиму банківськ ого

процесу

•  ідентичність інструментів регу­лювання грошового ринку.

Регламентація режиму валю­тного курсу та операцій із ва­лютними цін­ностямиРис. 7.13. Сутність грошової системиТИПИ ГРОШОВИХ СИСТЕМ

Визначаються змістом елементів та їхньою взаємодією, які зумовлюють тенденції розвитку та закономірності функціонування грошових системСаморегульовані грошові системи

Система металевого обігу

Система паперово- коелитного обігут

Біметалізм І

Система паралельної валюти

Система по­двійної валюти

Система "куль­гаючої" валюти

(обіг металевих грошових знаків — монет)

Т

Монометалізм "1   

Золотий монометалізм

Золотомонет­ний стандарт

Мідний монометалізм

Паперова

 

Система

грошова

 

кредитних

система

 

пюшеи

Срібний монометалізм

Золотозливко- вий стандарт

Золотодевізний стандарт

-  випуск каз­начейських білетів

(обіг паперових грошових         знаків)

\

кредитна емісія центральним банком - випуск гро­шових знаків, що виникають на основі кредитуВідкрита грошова система - характе­ризується відсутністю

обмеження проведення валютних операцій

ПРАКТИКУМ

Основні терміни і поняттяФорма вартості

Гроші

Ціна

Масштаб цін Повноцінні гроші Неповноцінні гроші Міра вартості Грошова маса Грошова база Закон грошового обігу

Грошові агрегати Інфляція Форми інфляції Типи інфляції Інфляція попиту Інфляція пропозиції Темп інфляції Індекс цін

Антиінфляційні заходи Типи грошових системЗапитання для самоконтролю

1.       Охарактеризуйте основні теорії виникнення грошей.

2.        У чому полягає суть грошей?

3.        У чому полягає еволюція грошей?

4.        Охарактеризуйте грошові агрегати.

5.       Який механізм зміни маси грошей в обігу.

6.       Яке відношення має масштаб цін до функцій грошей?

7.        Розкрийте співвідношення основних функцій грошей.

8.        Сформулюйте закони обігу грошей.

9.        Що таке валютний курс?

10.    Що таке інфляція?

11.    Які причини інфляції?

12.    У чому полягає суть інфляції?

13.    Основні види інфляції?

14.    Які існують типи інфляції (покажіть графічно)?

15.    Назвіть основні наслідки та шляхи подолання інфляції.

16.    Особливості інфляції в Україні.

17.    Вартість грошей. Ціна грошей.

18.    Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив.

Теми рефератів

1.       Еволюція грошей в Україні.

2.        Грошова реформа в Україні: теорія, практика, проблеми.

3.        Способи регулювання інфляції в Україні наприкінці ХХ і початку ХХІ ст.