8.3. Кругооборот та оборот капіталу підприємства

Проте капітал - це не тільки самозростаюча вартість і специфічні капіталістичні відносини. Капітал є завжди рух самозростаючої вартості в просторі і часі. Рухом ка­піталу є його кругообіг і обіг (кругооборот і оборот) (рис. 8.7).

Кругооборот капіталу - послідовний рух, протягом якого капітал проходить три стадії (обіг, виробництво, обіг), набуває трьох функціональних форм (грошової, виробничої і товарної) і виконує певні функції. Стадії кругообороту промислового капіталу відображає формула

// ЗВ

Г-Т                                             ...В...Т-Г.

\РС

Перша стадія. Рух капіталу починається зі стадії обігу, на які й капітал виступає у грошовій формі (Г) і виконує функцію забезпечення виробництва засобами вироб­ництва (ЗВ) та робочою силою (РС); тобто змістом цієї стадії є створення передумов виробництва додаткової вартості:

^ЗВ Г-Т ^

PC

Друга стадія. Після того як уже створенні умови для початку виробництва, почи­нається рух капіталу безпосередньо на стадії виробництва (В). На цьому етапі капітал виступає у виробничій (або продуктивній) формі і виконує функцію виробництва това­рів і створення вартості, невід'ємною частиною якої повинна бути додаткова вартість:

^ зв

Г-Т .................................................... В...Т'

^ PC

Третя стадія. Одержання підприємцем вартості та додаткової вартості неможливе, якщо капітал, тепер уже у новій функціональній формі - товарній, знову, як і на першій стадії, не пройде сфери обігу. Основною функцією капіталу в товарній формі є реалізація виробленого товару (Т') й отримання певної суми грошей (Г'), яка кількісно дорівнює Г (первісно авансо­вані гроші) та Аг , що і є, за визначенням К. Маркса, додатковою вартістю:

Т' - Г'

Як видно, кругооборот відбувається нормально лише за умови, якщо його різні стадії без затримок переходять одна в одну. В іншому випадку це загрожує дестабілі­зацією економіки.

Рух капіталу не припиняється із завершенням одного кругообороту, він постій­но повторюється. У кожному кругообороті промисловий капітал послідовно набуває трьох функціональних форм, кожна з яких здійснює власний кругообіг, які представ­ленні формулами:

1) Кругооборот грошового капіталу:

^ЗВ

г-т ...в...г-г; ^РС

2)       Кругооборот продуктивного (виробничого) капіталу:

в...г-г-т                                             ...в;

^РС

3)       Кругооборот товарного капіталу: