9.3. Кредит і його форми

магниевый скраб beletage

Формою руху позичкового капіталу є кредит (рис. 9.4).

Кредит - це побудований на довірі специфічний тип економічних відносин, які ви­никають між кредитором і позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних ко­штів та використання їх на умовах повернення, платності, строкового використання. В даному визначенні віддзеркалюється сутність; принципи кредитування і характер кредитних відносин (рис. 9.5).

Сутність кредиту розкривають його функції (рис. 9.6):

1)       перерозподільча (за допомогою кредиту вільні грошові капітали та доходи під­приємств, домогосподарств, держави акумулюються і перетворюються на позич­ковий капітал);

2)       емісійна;

3)       прискорення процесу концентрації та централізації виробництва і капіталу (здій­снюється на основі використання акцій і облігацій корпоративної форми влас­ності, злиттів компаній тощо);

4)       сприяння економії витрат обігу (через використання безготівкових розрахунків та зміни готівки кредитними грошима);

5)        обслуговування кредитом інноваційного процесу розвитку малих і середніх ви­робничих структур, підготовки та перепідготовки відповідних кадрів;

6)       регулювання макроекономічних процесів;

7)       контрольна.

Основні принципи кредитування: цільовий характер; матеріальна забезпеченість, строкове використання, платність і своєчасне повернення.

Рівень розвитку кредитних відносин значною мірою визначається різноманітніс­тю видів і форм кредиту (рис. 9.7).

За суб'єктами кредитних відносин класифікують чотири основних види кредитів: міжгосподарський, банківський, державний і міжнародний кредит.

Міжгосподарський кредит - кредитні відносини, які виникають між окремими підприємствами, організаціями, господарськими товариствами в процесі їх розрахун­кових взаємовідносин, а також між підприємствами, організаціями і господарськими товариствами з однієї сторони і органами галузевого управління з іншої, в процесі їх фінансових взаємовідносин. Цей вид кредиту включає:

а) комерційний кредит, який надається одним підприємством іншому у вигляді про­дажу товарів або послуг з відстроченням платежу. Вважають, що комерційний кредит утворює основу кредитної системи. Він суттєво зменшує резерви готів­кових грошей, що завжди мають утримувати у своєму розпорядженні суб'єкти ринку для здійснення комерційних розрахунків.

Основним призначенням комерційного кредиту є прискорення руху товарів із сфери виробництва до сфери споживання. Комерційний кредит широко застосову­ється також у взаємовідносинах підприємств-сумісників. У ринковій економіці ко­мерційний кредит обслуговується вексельними білетами, обіг яких опосередковуєть­ся банками і регулюється чинним законодавством.

Вексель - це зобов'язання боржника сплатити кредитору позичену ним суму гро­шей у визначений строк.

Погашення комерційного кредиту здійснюється різними способами:

•         сплати боржником за векселем;

•         передання векселя іншим юридичним особам;

•         переоформлення комерційного кредиту на банківський;

б) дебіторсько-кредиторська заборгованість, яка виникає між суб'єктами господа­рювання (причиною виникнення цієї заборгованості є розрив у часі між проце­сом реалізації товару і надходженням грошових коштів);

в)  тимчасова фінансова допомога, яка надається своїм підприємствам органами га­лузевого управління на умовах повернення.

Банківський кредит - це кредит, що надається банками, спеціалізованими кредитно-фінансовими установами економічним суб'єктам підприємницької діяль­ності, державі і домашнім господарствам у тимчасове користування на умовах повер­нення, строковості та сплати відсотків (рис. 9.8).

Об'єктом банківського кредиту є грошовий капітал банків як капітал, що відокре­мився від промислового. Основними джерелами формування банківського капіталу є власні кошти банків; кошти юридичних осіб розміщені на депозитних рахунках; міжбанківський кредит; кошти отримані від випуску цінних паперів; залишки на роз­рахункових і поточних рахунках.

Суб'єктами банківського кредиту є кредитор-банк і позичальник-підприємство, домашні господарства, держава.

Метою банківського кредиту є задоволення тимчасової потреби у грошових коштах. Банківський кредит класифікується за такими ознаками:

1)      за строками погашення: короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий, онкольний;

2)      за способами погашення: позики, які погашаються єдиним внеском позичальни­ка; позики, які погашаються із розстрочкою впродовж усього строку дії кредит­ного договору; достроково; з регресією платежів; після закінчення зумовленого періоду;

3)      за методом кредитування: разові кредити; контокорентні кредити; кредитна лінія; овердрафт; поновлювальні кредити та ін.

4)      за характером і способом сплати відсоткових ставок: з фіксованою ставкою, з пла­ваючою ставкою, дисконтні;

5)      за умовами надання: забезпечені заставою; гарантовані; ломбардні; незабезпечені (бланкові) та ін.

Можливі й інші види класифікації кредиту (див. Положення Національного бан­ку України «Про кредитування»), особливості яких розкривають сучасну практику банківського кредитування.

Державний кредит - це грошові відносини, що виникають між державою та юридичними і фізичними особами у зв'язку з мобілізацією тимчасово вільних ко­штів, зазначених осіб у розпорядження державної влади і використання їх для фінан­сування державних витрат (рис. 9.9).

Мета державного кредиту - погашення дефіциту державного бюджету.

Суб'єктами державного кредиту є: кредитори - юридичні та фізичні особи, інші держави; позичальник - держава.

Класифікація державних кредитів:

1.       За правовим оформленням:

-         державні кредити, які надаються на основі угод (кредити урядів, міжнародних і фінансових організацій);

-         кредити, забезпечені випуском цінних паперів (облігаціями, казначейськими зобов'язаннями).

2.       За характером використання цінних паперів:

-         ринкові позики;

-         неринкові позики;

-         спеціальні позики.

3.       Залежно від строку погашення:

-         короткострокові кредити (до 1 року);

-         середньострокові кредити (до 5 років);

-         довгострокові кредити (понад 5 років).

4.       За методом розміщення:

-         добровільні державні кредити;

-         примусові державні кредити.

5.       Залежності від розміщення позик:

-         внутрішні - мобілізуються на внутрішньому ринку;

-         зовнішні позики - надходять від інших країн.

6.       За правом емісії: державні позики; місцеві позики.

Міжнародний кредит - це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних еко­номічних відносин. Це кредитні відносини між державами фінансово-кредитними установами і фірмами різних країн.

Мета міжнародного кредиту - фінансування міжнародної торгівлі, інвестицій­них проектів, регулювання платіжних балансів тощо.

Суб'єкти міжнародного кредиту - державні структури, банки, міжнародні та регіональні фінансові організації, юридичні та фізичні особи. Серед міжнародних кредитних організацій центральне місце посідають МВФ - Міжнародний валютний фонд, МБРР - Міжнародний банк реконструкції та розвитку, ЄБРР - Європейський банк реконструкції та розвитку.

Об'єктами міжнародного кредиту є грошовий і товарний капітал. Види міжнародного кредиту:

-         державний;

-         банківський;

-         комерційний.

Основна вимога до міжнародного кредиту - ефективне його використання. У разі невиконання цієї вимоги загострюється проблема зростання зовнішнього боргу й навіть виникнення дефолту.

Дефолт - це непогашення в строк зовнішніх зобов'язань, а також запроваджен­ня умов обміну державних цінних паперів, які є менш сприятливими для іноземних інвесторів, ніж попередні.

Надзвичайно важливим видом кредиту в умовах ринкових відносин, вирішення урядом проблем соціального характеру є споживчий кредит (рис. 9.10).

Споживчий кредит - це кредит, який надається населенню підприємствами тор­гівлі, банками та іншими фінансово-кредитними установами на придбання спожив­чих товарів тривалого користування та послуг.

В умовах ринкової економіки основними видами матеріального кредиту є век­сельний і лізинговий кредит.

Провідні форми вексельного кредиту:

1)       отримання банківських векселів і наступні розрахунки за їх допомогою;

2)       отримання грошей під заставу векселів;

3)       дисконт векселів у банках та ін.

Головна перевага вексельного кредиту є його нижча вартість і спрощений меха­нізм отримання.

Лізинговий кредит - кредитні відносини між юридичними особами, які вини­кають у разі оренди майна та супроводжується укладанням лізингових угод (рис. 9.11).

Лізинг - це спосіб фінансування, заснований на довгостроковій оренді майна при збереженні права власності за орендодавцем.

Суб'єкти лізингу: лізингодавець, лізингоодержувач, виробник (продавець) - для класичного лізингу. В умовах високорозвинутої економічної системи до вищезазна­чених суб'єктів лізингових операцій слід віднести лізингові компанії і страхові орга­нізації.

Об'єкти лізингу: рухоме і нерухоме майно.

Мета лізингу - сприяння розвитку науково-технічного прогресу і матеріально- технічної бази підприємств.

Форми лізингу: оперативний, фінансовий і зворотний.

У сучасній перехідній економіці України зростає значення й інших відновлюваль- них форм і видів кредитів: фінансових, стабілізаційних, роловерних, розрахункових, проміжних, податкових, кредиту-овернайт та ін. Розширюються і сфери застосування кредитних відносин, формується і удосконалюється інфраструктура кредитного рин­ку, вдосконалюються методи кредитування й управління кредитними процесами.

Механізм, який забезпечує реалізацію кредитних відносин (перетворення гро­шового капіталу на позичковий), є банківські і небанківські (пара-банківські, поза- банківські) фінансово-кредитні інститути. У своїй сукупності кредитні відносини та інститути, що забезпечують функціонування та реалізацію кредитних відносин, утво­рюють кредитну систему. Сутність та її структура буде розглянута при завершенні вивчення проблем другого модуля.

Модуль 1. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства

ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ОЗНАКИ

Позичковий капітал - це грошовий капітал, який надається підприємцем- власником підприємцю-позичальнику в тимчасове користування]

Г' = Г+ДГ

де

Формула позичкового капіталуОсновні джерела утворення позичкового капіталуТимчасово вільні капіта­ли окремих учасників економічних відносин (суб'єктів підприємниць­кої діяльності), які утво­рилися в процесі круго- обороту (відтворення)

Ринок гро­шових ресур­сів (гроші кредитних установ і парабанківсь кої системи)

Грошові до­ходи і нако­пичення різ­них верств населення

Вільні гро­шові кошти держави та інших орга­нізаційОзнаки позичкового капіталуР Р

Позичковий капітал - капітал-власність

Позичковий капітал - товар особливого роду

Підприємець-кредитор зберігає право власно­сті на капітал, який передається в тимчасове користування

Кредитор передає позичальнику не просто гроші, а гроші як капітал. Він передає вартість, що в процесі функціонального використання приносить додаткову вартість (прибуток)Підприємець-позичальник мусить отримати на авансовані гроші не просто прибуток, а прибуток більший, ніж розмір плати за

Р

Позичковий капітал - капітал-функція

позичковий капітал (Г—Г')Р

Позичковому капіталу властива специфічна форма від чуження

Позичковий капітал як специфічний товар не

продається з передачею прав власності, а надається в позику - тобто відчужується від власника на певний строк і за умови його повернення з позичковим відсоткомРис. 9.1. Позичковий капітал та його ознакиРУХ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ

Позичковий відсоток (відсоток за кредит) - це плата, яку отримує кредитор від позичальника за надані в позику гроші чи матеріальні цінностіч ч

% *

Кредитор-власник позичкового капіталу

1800с + 200v + 200m = 1200 гр.од. (при ггі = 100%)

1) 1000 гр.од.

Підприємець- позичальникІ

1 нормою відсотка (N)

І Кількісно позичковий відсоток може бути визначено:     ag0 '

 • ставкою відсотка

^ _ сума річного доходу кредиту ^ сума позичкового капіталу

Норма процента (відсотка) залежить від величини норми прибуткуРинкову норму відсотка

Середню норму відсотка

формується на монетарному ринку

формується за певний період часу

Середня норма прибутку є максимальною межею норми відсотка. Мінімальну межу норми відсотка точно визначити неможливо, але вона повинна покривати витрати кредитора, які пов'язані з даною операцією і приносити прибутокРис. 9.2. Рух позичкового капіталуСТАВКА ПОЗИЧКОВОГО ВІДСОТКА

Відсоткові ставки (ставки позичкового відсотка) встановлюються, як правило, органами державної влади з метою захисту позичкового відсотка від знецінення в умовах інфляції/

/

/

/

Облікова ставка

Відсоткових, що стягує ЦБ по позиках, які надаються комерційним та іншим банкам

Як правило, темпи зростання відсоткових ставок повинні випереджати темпи інфляції

/

\

\

\

\

\

\

Види ставок ПП

т

Першокласна ставка (найбільш низька) - ставка „Прайм-рейт", пільгова ставка. Вста­новлюється КБ для надання позик най­більш солідним та фінансово стійким позичальникам

Базова ставка

Ставка, яку банки використовують для

встановлення відсоткових ставок за позиками. Орієнтиром може бути:

-       облікова ставка ЦБ;

1 J

відсоткова процент­на ставка ЛІБОРjL

А.Постійні (фіксовані). Вони не змінюються І протягом усього періоду кредитування

Змінні (плаваючі). Вони змінюються в процесі кредиту­вання

Номінальні - рівень відсоткової ставки, що практи­чно склався на ринку

Реальні - номінальна ставка скоригована на рівень інфляціїМікроекономічні

[Чинники, що впливають на розмір ставок за кредиті

МакроекономічніМета кредиту

Розмір кредиту

Попит та пропозиція, які склались на кредитному ринку

Стабільність грошового ринку в країніТермін користування кредитом

Рівень облікової ставки Центрального банку

Рівень ризику

Розвиток фаз економічного циклуІнші чинники

Інші чинникиРис. 9.3. Ставка позичкового відсоткаКРЕДИТ - ФОРМА РУХУ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ

Кредит - це специфічні економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів та використання їх на умовах повернення і оплатиПричини кредитування

найбільш загальною економічною причиною необхідності кредитування є існування товарного виробництва і пов'язаного з ним товарного обігу;

Г'

кредит виник і розвинувся на основі функції грошей як засобу обігу й засобу платежу в умовах нерівномірності кругообороту і обороту капіталу

QD

Т-Г<— ...В...Т- . Рс

Необхідність кредитування

-       формування різнобічних і сталих мінових відносин між контрагентами обміну;

-       коливання потреб в обігових коштах суб'єктів ринкових відносин;

-       виникнення потреб у відтворенні основного капіталу;

сезонний характер виробництва тощоЕкономічні передумови

(можливості)

майнове розшарування

суспільства;

необхідність акумуляції

тимчасово вільної вартості для

надання її в позичку;

довіра контрагентів кредитних

відносин;

збіг економічних інтересів кредитора і позичальника; учасники кредитних відносин мають бути юридично самостійними; отримання позичальником регулярних доходів тощо

Значення

/ Кредит \ (credere)

^Г - З

зменшується час на задоволення господарських, комерційних та особистих потреб; він виступає як опора сучасної економіки і невід'ємний елемент економічного розвитку і науково- технічного прогресу; завдяки кредиту кредитори мають можливість отримати додаткові грошові кошти при передачі певної суми вільних ресурсів позичальнику і підняти рівень своєї кредитоспроможностіРис. 9.4. Кредит - форма руху позичкового капіталуХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

Кредит як форма суспільних відносин має багато спільного з іншими економічними категоріями - грошима, фінансами, торгівлею, капіталом та ін. Водночас кредит - це цілком самостійна економічна категорія

0 Учасники кредитних відносин повинні бути економічно самостійними: бути власником певної маси вартості і вільно нею розпоряджатися; функціонувати на основі самоокупності та самодостатності; нести економічну відповідальність за своїми зобов'язаннями

Кредитні відносини є добровільними та рівноправними, а суб'єкти кредиту можуть почергово виступати як у ролі кредитора, так і в ролі позичальника

Кредитні відносини не змінюють власника цінностей, з приводу яких вони виникають (об'єкт кредиту зилишається у власності кредитора)

О Кредитні відносини є вартісними, оскільки виникають у зв'язку з рухом вартості. Проте вони не є еквівалентними, оскільки позичальник повертає власникові більшу масу вартості, ніж сам одержує від ньогоОб'єктом кредитних відносин в умовах ринкової економіки переважно виступають гроші. Проте кредит від грошей як грошей відрізняється такими рисами:

-у них різний склад суб'єктів - носіїв відповідно грошових і кредитних відносин: у першому випадку ними є продавець і покупець, у другому випадку - кредитор і позичальник; -у них різний характер руху вартості (еквівалентне і нееквівалентне переміщення вартості); -у них різне суспільне призначення в процесі відтворення (гроші забезпечують реалізацію споживної вартості; кредит — тимчасові потреби в додаткових коштах); - кредит є більш „вузькою" категорією, ніж гроші;

-рух грошей завжди супроводжується зміною власника відповідної вартості представленої грошима. При кредитному переміщенні вартості власником її завжди залишається кредитор

Ознаки кредиту в ринковій економіці

-    позичальниками, як правило, виступають суб'єкти господарювання, а кредиторами - переважно банківські установи;

-   гроші, надані в позику, використовуються позичальником як капітал (на потреби виробництва);

-   джерелом позикового відсотка є прибуток на позичені кошти;

кредит використовується як механізм перерозподілу капіталів у суспільному виробництві та вирівнювання норми прибуткуРис. 9.5. Характерні ознаки кредитних відносинФУНКЦІЇ КРЕДИТУ

Функція - це специфічний прояв суті кредиту, що відображає лише окремі її ознаки, які відрізняють кредит від інших економічних категорій

X

ФУНКЦІЯ

X

ФУНКЦІЯ

2______ X

ФУНКЦІЯ

Перерозподільча

Емісійна (антиципаиійна)

Контрольна

 

V

 

СУТНІСТЬ

СУТНІСТЬ

СУТНІСТЬ

За допомогою кредиту відбувається перерозподіл вартості на засадах повернення: - з одного боку, здійснюють нагромадження грошових капіталів за рахунок збереження економічних агентів; - з іншого - їх розміщення серед інших агентів ринку

На основі кредиту здійснюється емісія грошей як платіжних засобів. Методами кредитної експансії (розширення кредиту) і кредитної

рестрикції (звуження кредиту) регулюється кількість грошей в обігу

У процесі кредитування забезпечується контроль за дотриманням умов та

принципів надання кредиту з боку суб'єктів кредитної згоди. При цьому банк здійснює як попередній, так і поточний контроль за діяльністю позичальника

Роль кредиту характеризується конкретними проявами його функційДає змогу зосередити кошти у найбільш пріоритетних сферах економічної діяльності, здійснити переорієнтацію виробництва і стабілізувати економіку.

Сприяє економії витрат грошового обігу; дає змогу прискорити обіг грошей, запроваджувати прогресивні системи розрахунків.

Дає змогу мінімізувати

кредитний ризик, реалізувати цільовий характер кредиту; стимулює позичальника раціонально і ефективно використовувати запозичені кошти.В умовах трансформації економіки роль кредиту зростає, розширюється сфера кредитних відносин, розвиваються методи кредитування та управління кредитом.

Рис. 9.6. Функції кредиту

ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ

Згідно з положенням НБУ «Про кредитування», суб'єкти господарювання можуть користуватись банківським, комерційним, лізинговим, консорціумним, поточним, бланковим, споживчими кредитамиСпоживчий

Це кредит, який надається юридичним чи фізичним особам на споживчі цілі. Він може надаватися банками, кредитними установами небанківського типу, а також юридичними та фізичними особами

Банківський

Надається банками, як правило, у грошовій формі. Банки можуть виступати не тільки кредиторами, а й позичальниками

Це кредит, який існує між функціонуючими суб'єктами господа­рювання. Його різновидами є: комерційний кредит, дебіторсько- кредиторська заборгованість, лізинг і аванси покупців, облігаційні позики підприємствМіжнародний

Це переміщення позичкового капіталу з однієї країни в іншу. Суб'єктами міжнародного кредиту виступають банки, фірми, держави, міжнародні валютно-кредитні організації

Консорціумний

Надається позичальнику банківським консорціумом для кредитування

однієї, але великої угоди в національній або іноземній валюті

Особистий (приватний)

Суб'єктом кредитних відносин є фізична особа. Об'єктом кредиту можуть бути гроші, товари і послуги

Іпотечний

Особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу виключно нерухомого майнаРис. 9.7. Форми та види кредиту

БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТПаралельний (багатосторонній)

З регресією платежів (під гарантію)

13 фіксованою ставкою;

13 плаваючою ставкою;

Короткострокові (до 1 року)

Середньострокові (до 3-х років)

Довгострокові (понад 3 роки)

 •      забезпечений і незабезпечений;
 •       гарантований;
 •       прямий і опосередкований;
 •       строковий і прострочений;
 •       пролонгований;
 •      реальний;
 •       сумнівний;
 •       платний;
 •       безплатний

(з позикового рахун­ку оплачуються ра­хункові документи без погодження з банком ліміту)

1 Дисконтні позики (сплата відсотків в момент надання позики)Модуль 1. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

Державний кредит (ДК) - це відносини між державою та іншими економічними суб'єктами з приводу мобілізації додаткових грошових коштів на умовах добровільності, платності, строковостіОб'єктивна необхідність ДК

- протиріччя між постійно зростаючими потребами в грошових засобах і можливо­стями їх задоволення за рахунок бюджету

Джерела ДК

1 вільні грошові засоби підприємств і резерви;

1 засоби пенсійного, страхового та інших державних фондів;

1 капітали рантьє і накопичення інших верств населення

Суб'єкти ДК

 •     держава - позичальник гро­шових засобів;
 •     населення, підприємства і організації - кредитори. В міжнародних економічних відносинах держава може виступати і в ролі пози­чальника і в ролі кредитора;

у тих випадках, коли держава бере на себе від­повідальність за погашення позик інших фізичних і юридичних осіб, вона виступає гарантомФіскальна

V

J

Контрольна

- сприяє акумуляції додатко­вих грошових коштів до централізованих та децентра­лізованих фондів держави

Регулююча

- регулює грошовий обіг за допомогою операцій на від­критому ринку, що впливає на пропозицію грошей і на процентну ставку-

Особливості ДК

 •     ДК знаходиться на межі 2-х видів грошових відносин - фінансів і кредиту;
 •     використовується як правило для покриття бюджетного дефіциту і регулювання грошового обігу. Він обслуговує формування і використання централізованих грошових фондів держави;
 •     це форма вторинного перерозподілу ВВП;
 •     добровільний характер

--------------------------------------

Форми та види ДК

 •      державні позики (забезпечені випуском цінних паперів; позики на підставі угод):

-       внутрішні, зовнішні;

-       короткострокові, середньострокові, довгострокові;

-       закладні, беззакладні;

-       процентні, безпроцентні, виграшні;

-       з твердим і плаваючим доходом;

ощадна справаРис. 9.9. Державний кредитЛІЗИНГОВЕ КРЕДИТУВАННЯ

Причини розвитку лізингових операцій

Лізинг - це кредит, який надається в товарній формі лізінгодавцем лізінгоодержувачу. Суб'єктами кредитних відносин тут виступають: у ролі кредитора - лізінгодавець, позичальник-лізінгоодержувач

 •                                                                                                          Швидке моральне старіння техніки;
 •                                 Зростання конкуренції;
 •                                 Збільшення кількості капіталомістких проектів;
 •                                 Економія грошових коштів фірм-споживачів;
 •                                 Лізинговий ринок - ідеальний засіб для збільшення прибутку обох партнерів
 • І^^ОЗНАКИ^^

  Банківські кредити

  Лізинг-кредит

  Ступінь фінансування основних фондів

  Фінансують 60-70% вартості придбаних основних фондів

  Фінансує 100% придбаних фондів

  Забезпечення

  Кредитор вимагає ліквідної застави вартістю не менше ніж 130-140% вартості кредиту

  Заставою є сам об'єкт лізингу. За умови, що лізингова компанія отримує банківський кредит на придбання об'єкта лізингу, потрібна застава в розмірі лише 30-50% суми банківського кредиту

  Право власності кредитора на об'єкт лізингу

  Зберігає за собою заставне майно до повного погашення позики

  Лізингоодержувач (позичальник) стає власником узятого в оренду

  майна тільки після закінчення строку договора та повної оплати лізингових платежів

  Форма надання

  У грошовій формі

  У товарній або товарно-грошовій формі

  Спосіб погашення боргу

  У грошовій формі

  У грошовій, товарній або змішаній формах

  Розмір плати

  Відсотки за кредит плюс сума основного боргу

  Плата за банківський кредит плюс вартість основних фондів , плюс лізингова маржа (прибуток лізингової компанії)

  Рис. 9.10. Лізингове кредитуванняПРАКТИКУМ

  Основні терміни і поняттяТорговий капітал Торговий прибуток Додатковий капітал Норма прибутку Позичковий капітал Позичковий відсоток Ставка позичкового відсотка Норма відсотка Вексель Кредит

  Суб'єкт кредитування Об'єкт кредитування Функції кредиту

  Форми кредиту Види кредиту Кредитні відносини Міжгосподарський кредит

  Банківський кредит Державний кредит

  Міжнародний кредит

  Споживчий кредит Лізинговий кредит Іпотечний кредит Оперативний лізинг Фінансовий лізингЗапитання для самоконтролю

  1.       Торговий капітал та торговий прибуток.

  2.        Форми та види кредиту.

  3.        Сутність комерційного кредиту і його характеристика.

  4.        Кредитна система.

  5.        Принципи кредитування.

  6.        Джерела формування кредиту.

  7.        Кредитні установи.

  8.        Банки другого рівня.

  9.        Небанківські (парабанківські) фінансово-кредитні установи.

  10.    Кредитний ринок.

  11.    Кредитно-фінансова політика.

  12.    Мета та інструменти кредитно-фінансової політики.

  13.    Моделі фінансово-кредитної політики.

  14.    Що таке товарна форма кредитування?

  15.    Які види кредитування має грошова форма кредитування?

  16.    Розкрийте сутність основних видів кредиту?

  Теми рефератів

  1.       Кредит та його роль у розвитку національної економіки.

  2.        Сутність кредитних відносин. Кредитна система та її функції.

  3.        Становлення і розвиток фінансово-кредитних відносин в Україні.