9.3. Кредит і його форми

Формою руху позичкового капіталу є кредит (рис. 9.4).

Кредит - це побудований на довірі специфічний тип економічних відносин, які ви­никають між кредитором і позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних ко­штів та використання їх на умовах повернення, платності, строкового використання. В даному визначенні віддзеркалюється сутність; принципи кредитування і характер кредитних відносин (рис. 9.5).

Сутність кредиту розкривають його функції (рис. 9.6):

1)       перерозподільча (за допомогою кредиту вільні грошові капітали та доходи під­приємств, домогосподарств, держави акумулюються і перетворюються на позич­ковий капітал);

2)       емісійна;

3)       прискорення процесу концентрації та централізації виробництва і капіталу (здій­снюється на основі використання акцій і облігацій корпоративної форми влас­ності, злиттів компаній тощо);

4)       сприяння економії витрат обігу (через використання безготівкових розрахунків та зміни готівки кредитними грошима);

5)        обслуговування кредитом інноваційного процесу розвитку малих і середніх ви­робничих структур, підготовки та перепідготовки відповідних кадрів;

6)       регулювання макроекономічних процесів;

7)       контрольна.

Основні принципи кредитування: цільовий характер; матеріальна забезпеченість, строкове використання, платність і своєчасне повернення.

Рівень розвитку кредитних відносин значною мірою визначається різноманітніс­тю видів і форм кредиту (рис. 9.7).

За суб'єктами кредитних відносин класифікують чотири основних види кредитів: міжгосподарський, банківський, державний і міжнародний кредит.

Міжгосподарський кредит - кредитні відносини, які виникають між окремими підприємствами, організаціями, господарськими товариствами в процесі їх розрахун­кових взаємовідносин, а також між підприємствами, організаціями і господарськими товариствами з однієї сторони і органами галузевого управління з іншої, в процесі їх фінансових взаємовідносин. Цей вид кредиту включає:

а) комерційний кредит, який надається одним підприємством іншому у вигляді про­дажу товарів або послуг з відстроченням платежу. Вважають, що комерційний кредит утворює основу кредитної системи. Він суттєво зменшує резерви готів­кових грошей, що завжди мають утримувати у своєму розпорядженні суб'єкти ринку для здійснення комерційних розрахунків.

Основним призначенням комерційного кредиту є прискорення руху товарів із сфери виробництва до сфери споживання. Комерційний кредит широко застосову­ється також у взаємовідносинах підприємств-сумісників. У ринковій економіці ко­мерційний кредит обслуговується вексельними білетами, обіг яких опосередковуєть­ся банками і регулюється чинним законодавством.

Вексель - це зобов'язання боржника сплатити кредитор