Лізинг як форма фінансування підприємницької діяльності.МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1 ТЕСТИ

магниевый скраб beletage

1.       Термін «Економікс» одержав всезагальне визнання після того, як його впер­ше використав у заголовку праці:

а)  Ж. Батіст Сей;

б)  Джон Стюарт Мілль;

в)  Альфред Маршал;

г)  Джон Мейнард Кейнс.

2.       Виберіть найповніше і конкретне визначення предмета економічної теорії:

а)  економіка вивчає діяльність, котра охоплює виробництво і обмін товарами;

б)  економіка вивчає змінні величини, поведінка яких справляє вплив на стан на­ціональної економіки (ціни, виробництво, зайнятість тощо);

в) економіка вивчає, як суспільство використовує обмежені ресурси, необхідні для виробництва різних товарів у цілях задоволення потреб його членів;

г)  економіка вивчає гроші, банківську систему, капітал, багатство.

3.       Назвіть визначення капіталу, яке відповідає його соціально-економічній ха­рактеристиці:

а) капітал - це сума вартісної оцінки майна та коштів підприємця, які він може використати на господарські потреби;

б) капітал - це авансована вартість, яка в процесі свого руху приносить більшу вартість, самозростає;

в) капітал - це один із виробничих факторів, що поряд з працею, землею прино­сить дохід.

4.        Формами прояву інфляції є:

а)  зростання рівня цін на промислову продукцію;

б)  зростання загального рівня цін та падіння реальних доходів населення;

в)  зростання реальних та номінальних доходів населення.

5.       Економічна теорія - це наука, яка:

а) досліджує матеріально-речові зв'язки в народному господарстві (організацію виробництва, праці, збуту продукції тощо);

б) пропонує набір правил та рекомендацій для розробки принципів поведінки суб'єктів ринку;

в)  розкриває не техніко-технологічний, а соціально-економічний спосіб виробни­цтва, його економічні закони, рушійні сили суспільного розвитку.

6.       Відносини між суб'єктами господарювання з приводу привласнення умов та результатів виробництва в економічній теорії називають:

а)  виробничими відносинами;

б)  соціально-економічними відносинами;

в) відносинами власності.

7.       Етап у розвитку політекономії, головна особливість якого полягала в дослі­дженні процесу виробництва, незважаючи на його галузеві особливості:

а)  меркантилізм;

б)  марксизм;

в)  неокласичний напрямок;

г)  маржиналізм.

8.       Назвіть одну із функцій економічної теорії, змістом якої є наукове обґрун­тування економічної політики держави, розробка рекомендацій щодо засто­сування принципів і методів раціонального господарювання:

а)  виховна функція;

б)  методологічна функція;

в)  пізнавальна функція.

9.       Яке з наведених визначень найбільш повно характеризує предмет економіч­ної теорії:

а)  динаміка матеріальних і духовних потреб людини;

б)  діяльність людей за умов рідкісності ресурсів;

в) виробничі відносини і притаманні їм економічні закони у взаємозв'язку з про­дуктивними силами та надбудовою суспільства?

10.   Яка з економічних шкіл історично була першою:

а)  марксизм;

б)  меркантилізм;

в)  кейнсіанство;

г)  фізіократи?

9.       Відносини власності впливають на економічне життя за такими напрямами:

а)  визначають характер розподілу і споживання створеного продукту;

б)  визначають цілі та мотиви виробництва;

в)  визначають дії економічних законів певної економічної системи.

10.   З якою критеріальною ознакою пов'язане виділення в капіталі його оборот­ної частини:

а)  багаторазове використання в виробничих циклах, перенесення вартості частинами;

б)  повне використання та перенесення вартості протягом одного виробничого циклу;

в)  кругооборот капіталу?

11.    Об'єктом вивчення всіх економічних наук є:

а)  галузі національної економіки;

б)  окремі функціональні сторони економіки;

в)  економіка в цілому.

12.   Властивість товару задовольняти будь-яку потребу людини в політичній економії називають споживчою вартістю товару. На які три основні види (за способом виробничого призначення) можна розподілити споживні вартості:

а)     предмети споживання, засоби виробництва, праця;

б)     предмети споживання, засоби виробництва, послуги;

в)     предмети праці, засоби праці, робоча сила?

13.   В економічної теорії розрізняють два основних типи власності:

а)     групову та індивідуальну;

б)     суспільну та приватну;

в)     державну та особисту.

14.   Які з наведених економічних положень відповідають сутності класичного підходу до встановлення джерела зростання капіталу:

а)     поділ капіталу на постійний та змінний;

б)     особливості переносу вартості частин капіталу на вартість товару;

в)     альтернативні можливості комбінації факторів виробництва?

15.   Капітал, який проходить три стадії і набуває відповідно трьох функціо­нальних форм - грошової, виробничої і товарної, - це:

а)     оборот капіталу;

б)     швидкість обороту капіталу;

в)     кругооборот капіталу.

16.    Споживна вартість товару—це:

а)     властивість товару обмінюватись на інші товари;

б)     здатність товару задовольняти певну потребу людей;

в)     пропорція, в якій один товар обмінюється на інший.

17.   Різні тлумачення категорії капіталу мають таку спільну рису:

а)     капітал - це продукт людської праці;

б)     капітал - це товар, який має споживну вартість та вартість;

в)     капітал - це вартість, яка зростає, приносить дохід.

18.    Одна з функцій грошей полягає в тому, що:

а)     вони як загальний еквівалент вимірюють вартість усіх інших товарів;

б)     вони виконують роль посередника;

в)     вони виступають в ролі капіталу.

19.   Для визначення кількості грошей в обігу використовується.

а)     рівень товарних цін;

б)     кількість товару, їх ціни і швидкість обігу грошей;

в)     швидкість обороту грошей. Відповідь проілюструйте формулою.

20.   Різноманітність форм власності, необхідних для:

а)     захисту ринку від появи фірм - монополістів;

б)     розвитку конкуренції;

в)     визначення державою найефективніших форм підприємств.

21.   Кількість суспільно-необхідної абстрактної праці, яка потрібна для виробництва життєвих засобів, що забезпечують відтворення робочої сили, - це:

а)     споживна вартість товару - робоча сила;

б)     вартість товару - робоча сила;

в)     ціна робочої сили.

22.   Регулювання грошової маси в обігу, - це функція:

а)     фінансової системи;

б)     державного бюджету;

в)     центрального банку (національного банку).

23.   Продуктивний капітал поділяється на основний та обіговий за таким кри­терієм:

а)     час обігу капіталу;

б)     вартість створеного товару;

в)     характер обігу вартості капіталу.

24.   Розташуйте в порядку зростання темпів інфляцій:

а)     повзуча, галопуюча, гіперінфляція;

б)     гіперінфляція, галопуюча, повзуча;

в)     повзуча, гіперінфляція, галопуюча.

25.    У ринковій економіці інтереси споживачів спрямовані на:

а)     отримання дешевих товарів;

б)     максимізацію корисності з урахуванням існуючих цін та доходів;

в)     придбання якомога найбільшої кількості матеріальних благ.

26.    У сучасній ринковій економіці найбільш поширеними є такі форми власності (на прикладі України):

а)     приватна, особиста, акціонерна, колективна, державна;

б)     приватна, колективна, корпоративна;

в)     приватна, колективна, державна.

27.   Матеріальне виробництво - це:

а)     галузі, які виробляють матеріальні блага і матеріальні послуги;

б)     галузі, які виробляють матеріальні блага;

в)     галузі, які виробляють нематеріальні блага і нематеріальні послуги;

г)     галузі, які виробляють нематеріальні послуги.

28.    Виробництво це:

а)  процес взаємодії між людьми;

б)  процес взаємодії людини з природою;

в)  процес утворення матеріальних і нематеріальних благ.

29.    Що з наведеного не стосується характеристики потреб:

а)  потреба - це нужда, що отримала конкретне оформлення;

б)  потреби людей безмежні у довгому періоді часу;

в) потреби людей у конкретних продуктах можуть задовольнятися у коротко­строковому періоді;

г)  потреба - це бажання мати якомога більше якісних їжі, одягу, упорядженого житла тощо;

д)  усе зазначене стосується характеристики потреб?

30.    Які з наведених економічних категорій можна назвати економічною формою реалізації власності:

а)  фактори виробництва;

б)  споживна вартість об'єктів власності;

в)  прибуток?

31.     Форма кредиту, за якою банк надає клієнтові (позичальнику) у тимчасове використання частину власного або залученого грошового капіталу на умо­вах повернення та платності у вигляді банківського відсотка, - це:

а)  комерційний кредит;

б)  споживчий кредит;

в)  банківський кредит.

32.     Технологія виробництва - це практичне застосування знань про способи ви­робництва продуктів і послуг. Вона матеріалізується:

а)  у нових зразках обладнання;

б)  у нових методах виробництва;

в)  у новій організації праці.

33.    При всій різноманітності системи цін у ній можна виділити такі основні їх види:

а)  ціни, що регулюються державою;

б)  стимулюючі ціни;

в)  договірні ціни;

г)  світові ціни.

34.    Всезагальний характер товарного виробництва передбачає:

а)  товаром стає робоча сила;

б)  особиста праця виробника замінюється найманою працею;

в)  основна частина продукту призначається для продажу на ринку.

35.   Натуральне господарство - це:

а) організація виробництва натуральних продуктів для людей;

б) господарство, в якому товари виробляються для продажу;

в) господарство, в якому товари виробляються для задоволення власних потреб, це господарство, в якому практично відсутній обмін товарами.

36.    Чи можна вважати вірним твердження, що сукупні витрати виробництва - це:

а) витрати на виробництво та реалізацію продукції;

б) постійні та змінні витрати;

в) приріст витрат на виробництво ще однієї (додаткової) одиниці продукції.

37.    Розмежуйте організаційно-економічні ознаки натурального і товарного гос­подарства (..../....):

а) господарство відкритого типу, виробництво носить суспільний характер;

б) постійний розвиток продуктивних сил і технологій виробництва;

в) суспільний поділ праці в зачатковому стані, відсутня територіальна і виробни­ча мобільність робочої сили.

38.   Матеріальні потреби - це:

а) бажання людей щоб їх поважали і розуміли;

б) бажати людей мати визнання;

в) бажання споживачів придбати і спожити продукти, які є для них корисними;

г) усі варіанти відповідей неправильні.

39.    Товарне господарство - це:

а) господарство, в якому застосовуються досконалі машини та обладнання;

б) господарство з великим обсягом продукції, яка виробляється;

в) організація виробництва товарів та послуг для продажу.

40.   За законом спадної граничної корисності:

а) всі блага (товари) мають здатність задовольняти будь-яку потребу людини;

б)  необхідно споживати спочатку блага, які мають найбільшу корисність, а потім - всі інші;

в) загальна корисність блага постійно зменшується.

41.   Представники якої теорії визначали вартість за ступенем корисності речі для споживача:

а) теорії спадної граничної корисності;

б) теорії попиту і пропозиції;

в) теорії граничної корисності.

42.   На ринку товарів та послуг:

а) домашні господарства продають фактори виробництва;

б) фірми продають фактори виробництва;

в) фірми продають товари.

43.    В умовах ринкової економіки домашні господарства:

а)  виготовляють та продають товари та послуги;

б)  володіють факторами виробництва;

в) купують та споживають товари та послуги;

г)  залучають та використовують фактори виробництва.

44.    Проблеми того «що, як, скільки і для кого виробляти», належать:

а)  тільки до тоталітарних систем;

б)  тільки до ринкової економіки;

в)  тільки до традиційних систем.

45.    За наявності багатьох недоліків ринковий ціновий механізм має одну безпе­речну перевагу, а саме:

а)  надання особистої свободи всім агентам ринку;

б)  диференціація доходів суб'єктів ринку;

в)  запобігання економічної нестабільності.

46.    Сукупність узаконених державою прав та норм економічних взаємовідносин фізичних і юридичних осіб, які складаються між ними з приводу привласнен­ня її використання об'єктів власності, є:

а)  юридичним аспектом власності;

б)  економічним аспектом власності;

в)  характеристикою володіння, розпорядження та використання.

47.   Які з наведених факторів слід вважати такими, що характеризують екс­тенсивний тип економічного зростання:

а)  удосконалення технології;

б)  збільшення капітальних вкладень у виробництво;

в) зростання обсягів сировинних ресурсів, що використовуються в процесі ви­робництва?

48.    Основними причинами вивозу капіталу є:

а)  міжнародний поділ праці;

б)  політика;

в) конкуренція.

49.    Кінцевою метою монетарної політики є:

а)  забезпечення стабільності цін;

б)  забезпечення повної зайнятості працездатного населення;

в)  забезпечення зростання ВВП;

50.    Найбільш вразливими для негативного впливу соціально-економічних на­слідків інфляції є:

а)  домашні господарства;

б)  підприємці;

в) особи, що отримують фіксовані доходи;

51.   Антициклічнерегулювання економіки спрямоване на:

а)  зменшення глибин циклічних криз;

б)  стабілізації господарської кон'юнктури і темпів падіння;

в)  економічного зростання;

г)  скорочення тривалості економічного циклу.

52.   Яка з наведених характеристик не належить до адміністративно-командної економічної системи:

а)  централізоване державне планування;

б)  свобода приватного підприємства;

в)  багатоманітність форм власності?

53.   Кредитними грішми в політичній економії називають:

а)  знаки вартості, які виникають на основі кредитної угоди й виражають відноси­ни між кредитором і боржником;

б)  монети і паперові гроші;

в)  благо, що має найвищий ступінь ліквідності.

54.   До переваг командно-адміністративної економічної системи слід віднести:

а)  концентрацію людських та матеріальних ресурсів на пріоритетних (стратегіч­них) напрямках економічного розвитку;

б)  відсутність соціальної диференціації населення;

в)  дефіцит ресурсів, а також споживчих товарів та послуг.

55.   Комерційний кредит - це:

а)  форма кредиту, об'єктом якого є грошовий капітал;

б)  кредит, який надається одним підприємством іншому у вигляді продажу това­ру із відстрочкою платежу;

в)  кредит, який надається банком приватним особам;

г)  довгострокова позика під заставу нерухомого майна.

56.   Які риси можна вважати характерними лише для товарного виробництва:

а)  суспільний поділ праці;

б)  економічна відокремленість товаровиробників;

в)  можливість визначати, що, як і для кого виробляти?

57.   Монометалізм - це:

а)  вид грошової реформи;

б)  вид грошової системи;

в)  система золотого стандарту.

58.   До структури грошової маси слід включати:

а)  готівкові гроші та банкноти;

б)  безготівкові гроші, чекові внески, державні цінні папери;

в)  грошові агрегати (Мо, М1, М2, М3).

59.    Відмінності між агрегатними показниками грошової маси (грошовими агре­гатами) визначаються:

а)  відмінностями функцій грошей;

б)  різною швидкістю обігу однієї грошової одиниці за рік;

в)  різним ступенем ліквідності.

60.   Економічній теорії процес виробництва характеризується як:

а)  економічні відносини між людьми;

б)  єдність економічних відносин між людьми і природою, з одного боку, і еконо­мічних відносин між людьми - з другого;

в)  робочої сили, засобів праці та предметів праці.

61.   До об'єктів права інтелектуальної власності не відносять:

а)  відкриття;

б)  винаходи;

в) промислові зразки;

г)  цінні папери.

МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН НА МІКРО - І МАКРОРІВНЯХ