10.1. Ринок, його сутність, умови та функції

магниевый скраб beletage

Останніми роками в світі і в Україні з'явились нові і найпопулярніші категорії - «ринок», «ринкова економіка», «ринкові відносини», «ринкове господарство».

В економічній літературі ці поняття, як правило, ототожнюють. Проте це не зо­всім правильно.

Ринкова економіка - це сфера прояву і відтворення відносин товарного вироб­ництва. Це вища форма його організації.

Ринкове господарство є сферою обміну, сукупністю купівлі-продажу, яка гене­рує безперервність відтворювального процесу.

Ринок - це механізм, спосіб господарювання (спосіб організації товарного вироб­ництва) (рис. 10.1).

Отже, загальним підґрунтям існування, функціонування і розвитку цих категорії і понять є товарне виробництво, основу якого становить суспільний поділ праці, еко­номічне відокремлення виробників і розвинуті економічні зв'язки між господарськи­ми одиницями на основі закону вартості.

Ринок - це і об'єктивна економічна категорія. Законами, декретами постановами, указами будь-якої владної структури сформувати ринок нікому і ніколи не вдава­лось.

Проте суспільство і держава можуть і повинні створити сприятливі умови для його формування (рис. 10.2 ).

Глибше сутність ринку можна розкрити через функції, які він виконує (рис. 10.3). Розглянемо найважливіші з них:

1.      Відтворювальна функція. За допомогою неї здійснюється:

-          забезпечення постійності і стабільності економічних зв'язків між виробництвом і споживанням і на основі цього - безперервність процесу суспільного відтворення;

-          формування цілісної національної економічної системи та її зв'язку з іншими на­ціональними економіками в масштабі світового ринку. З допомогою цієї функції здійснюється оборот сукупного суспільного продукту та його складових частин.

2.        Регулювальна функція. Ринок:

-          активно впливає на рівень витрат та виробництво будь-якого товару, на розвиток науково-технічного прогресу;

-          приводить у відповідність платоспроможний попит і пропозицію, нагромаджен­ня й споживання та інші пропорції. Внаслідок цього ринок не знає дефіциту, то­варного голоду та інших негативних наслідків у сфері споживання, які існували в колишній адміністративній системі;

-          забезпечує структурні зміни в економіці і диверсифікацію виробництва;

-          сприяє вирівнюванню прибутків підприємців різних галузей виробництва, утво­рення середньої норми прибутку.

3.        Стимулююча функція:

-          ринок сприяє заохоченню тих, хто найраціональніше використовує фактори ви­робництва;

-          ринок спонукає товаровиробників знижувати індивідуальні витрати порівняно із суспільно-необхідними витратами, підвищувати суспільну корисність товарів і послуг, їхню якість та споживчі властивості.

4.       Інтегрувальна:

-          ринок «зшиває «економіку в єдине ціле, розвиваючи систему економічних зв'язків як по горизонталі, так і по вертикалі між усіма рівнями управління і сферами еко­номіки;

-          ринок об'єднує суб'єктів економічної системи в одне ціле, сприяючи формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої держави, так і в межах світо­вої економіки.

5.       Розподільна:

-          за допомогою ринкових цін він диференціює доходи товаровиробників, виявляє переможців і переможених.

6.       Функція санації:

-          ринок сприяє очищенню економічних систем від неефективних і збиткових під­приємств;

-          ринок через конкуренцію очищає економічне середовище від неконкурентоспро­можних господарств і підтримує найефективніші.

7.       Функція посилення конкуренції між виробниками товарів і послуг у межах окре­мих країн і світового господарства.

8.       Інформаційна функція:

-          ринок за допомогою своїх економічних сигналів (цін, відсотків за кредитами, об­сягів попиту та пропозиції на товари і послуги тощо) поширює знання важливих відомостей і оперативно вносить зміни в плани діяльності всіх суб'єктів господа­рювання.