1.2. Місце економічної теорії в системі економічних наук. Предмет і метод економічної теорії

магниевый скраб beletage

Політична економія, а відповідно і економічна теорія, є суспільною, провідною методологічною наукою в системі економічних наук . За словами М. Твена, «знання політекономії - першооснова вмілого керівництва державою».

Така висока оцінка ролі економічної теорії викликана об'єктом і предметом до­слідження (рис. 1.1).

Об'єктом дослідження економічної теорії, а разом з тим і інших економічних дисциплін (історичних, міжгалузевих і спеціальних) є економіка - складна різнома­нітна структурована система (рис. 1.2). Однак, якщо об'єкт вивчення для економіч­них наук є загальним, то предмет вивчення у них різний.

Предметом вивчення економічної теорії є економічні відносини між людьми в про­цесі виробництва, розподілу, обміну і споживання благ, притаманні їм економічні закони і закономірності, що зумовлюють соціальне становище людини в суспільстві (див. рис. 1.1). Логіка визначення предмета даної науки є така: для того щоб жити, люди пови­нні мати життєві блага і послуги. Останні виробляються людьми не поодинці, а спільно. Отже, виробництво має колективний, суспільний характер. Тому в процесі праці, або дії людей на предмети і сили природи, вони вступають між собою у певні зв'язки і відносини з приводу кооперації, спеціалізації і диверсифікації виробництва. Люди не тільки виро­бляють продукти праці, а й обмінюють, розподіляють і споживають їх. Усі ці відноси­ни між людьми в економічній теорії називають виробничими відносинами. З'ясовуючи їхню структуру і внутрішній зміст, економічна теорія розкриває:

•         кому належать засоби виробництва;

•         на кого працює людина: на себе чи на власника;

•         як відбувається розподіл, обмін і споживання благ, хто і як присвоює вироблений продукт.

Найважливіша особливість виробничих відносин полягає в тому, що вони:

•         є матеріальними і об'єктивними;

•         є первинними, вихідними стосовно інших суспільних відносин;

•         утворюють суспільну сферу продуктивних сил, процесу виробництва, визнача­ють його соціальний характер.

З'ясовуючи свій предмет, економічна теорія передбачає певні методи досліджен­ня, тобто певні теоретичні підходи, способи, засоби, прийоми і операції, за допомогою яких пізнають виробничі відносини та економічні закони. Серед основних методів економічної теорії виокремлюються:

•         діалектико-матеріалістичний метод;

•         системний метод;

•         метод сходження від абстрактного до конкретного;

•         метод єдності історичного і логічного;

•         метод наукової абстракції;

•         синергетичний метод.