10.3. Роль економічних законів у системі механізмів ринкового

регулювання

Ринкова економіка має свою особливу систему регулювання, яку іноді розгляда­ють як засіб саморегулювання економіки.

Ринкове регулювання здійснюється на основі законів попиту, пропозиції, спів­відношення попиту і пропозиції.

Попит визначає сукупну суспільну чи ринкову потребу в товарах і послугах, яка зумовлена платоспроможністю і виражена в грошовій формі (рис. 10.13).

Попит - це бажання покупців придбати товар. Попит завжди конкретно визначе­ний. Він має властивість змінюватись під впливом ряду факторів і тому слід звернути на його принципові особливості.

По-перше, він тісно пов'язаний з реальними суспільними потребами, але не збіга­ється з їхньою кількісною визначеністю.

По-друге, попит залежить від платоспроможності покупців, тобто від забезпече­ності потенційної потреби в товарах і їх послугах грошовим покриттям. Отже, універ­сальною формою вираження попиту є гроші.

По-третє, суб'єктом попиту, який презентує сферу споживання є покупець. Об'єктами попиту можуть бути будь-які предмети ринкових відносин, що мають вар­тісну оцінку і певну корисність для споживання.

По-четверте, особливо впливовим фактором, від якого залежить попит і який безпосередньо пов'язаний з платоспроможністю покупців, є ціна товару.

Обернена залежність між попитом і ціною називається законом попиту.

Формально закон попиту може бути представлений таким чином:

На будь-якому ринку між ціною на товари (при рівності інших умов, що мо­жуть впливати на зміну попиту) і величиною попиту на нього з боку покупців існує зворотня залежність. Якщо ціни на товар зростають, то попит зменшу­ється, якщо ціни знижуються, то попит збільшується.

Отже, згідно з ринковою парадигмою, закон попиту визначає таку функціональ­ну залежність: чим вища ціна товару, тим менший попит на нього з боку покупців. І навпаки, чим менша ціна товару, тим більший попит на нього. Саме це і є сутністю закону попиту.

Проілюструвати дію закону попиту можна на умовному прикладі (схема 10.1).

Ціна за одиницю товару (послуги), грн

5

10

15