10.4. Конкуренція та її умови

магниевый скраб beletage

Ринок, механізм його дії не може нормально існувати без розвинутих форм кон­куренції.

Конкуренція означає економічне суперництво між суб'єктами господарювання щодо задоволення інтересів пов'язаних з реалізацією продукції і наданням послуг од­ним і тим самим споживачам (рис. 10.15). Завдання конкуренції:

-          завоювати ринок у боротьбі за споживача;

-          перемогти своїх конкурентів;

-          забезпечити одержання сталого прибутку. Умови виникнення конкуренції:

-          наявність на ринку великої кількості виробників будь-якого конкурентного продукту;

-          свобода вибору господарської діяльності товаровиробниками;

-          відповідність між попитом і пропозицією;

-          наявність ринку засобів виробництва і встановлення високої норми прибутку.

Як форма економічних відносин конкуренція виступає, в різних формах і здій­снюється різними методами.

Конкуренція може бути внутрішньо галузевою (між підприємцями, які виробля­ють подібні товари) та міжгалузевою (між товаровиробниками різних галузей). За методами впливу конкуренція може бути ціновою і неціновою. Цінова передбачає продаж товарів і послуг за цінами, які нижчі, ніж у конкурента. Зниження ціни мож­ливе або за рахунок зниження витрат виробництва й обігу, або за рахунок зменшен­ня прибутку (останнє, як свідчить практика господарювання, можуть дозволити собі тільки великі підприємства). Нецінова конкуренція грунтується на продажу товарів вищої якості, яка досягнута завдяки технічним перевагам виробництва, своєчасному поновленню властивостей товару відповідно до зміни моди вдосконалення послуг, що супроводжують реалізацію, тощо.

Залежно від того, як саме конкурують між собою учасники ринкових відносин, розрізняють досконалу (вільну) і недосконалу конкуренцію та відповідні їм ринки: ринок вільної конкуренції і ринок недосконалої конкуренції. Досконала конкурен­ція являє собою ідеальний вид конкуренції, за якої на ринку взаємодіють багато не­залежних один від одного продавців і покупців з рівними правами та можливостями, існує вільний доступ на ринок та вільний вихід з нього. При цьому жоден з продавців не може впливати на роздрібну ціну, оскільки частка кожного в загальному обсязі продукції незначна. Товари, які представлені на ринку вільної конкуренції, одно­рідні, ще не набули специфічних властивостей та якості. Досконала (вільна) конку­ренція має місце там, де відсутні монополії, тому досягти досконалої конкуренції в її повному обсязі неможливо, до неї можна тільки наближатися. Вчені-економісти з певними припущеннями вважають досконалою конкуренцію, яка існувала приблиз­но до середини-кінця XIX ст.

Об'єктивні зміни в суспільному виробництві, що почали відбуватися під впливом науково-технічного прогресу в XIX ст., призвели до перетворення досконалих конку­рентних відносин у недосконалі. Під недосконалою конкуренцією в економічній літера­турі розуміють відносини, коли не виконується хоча б одна з умов вільної конкуренції.

Механізм конкуренції забезпечує вирішення головних економічних проблем: що? скільки? як? для кого виробляти?

Ринкова конкуренція - це дійовий стимул науково-технічного прогресу і впрова­дження його досягнень у виробництво. Щоб конкурувати, товаровиробники змушені постійно удосконалювати техніку, технологію, форми і методи організації праці, засто­совувати нововведення, які підвищують ефективність виробництва і якість продукції.

Через механізм міжгалузевої конкуренції і вільного переливу капіталів форму­ється оптимальна структура економіки і раціональне використання ресурсів.

Конкуренція підпорядковує виробництво суспільним інтересам, забезпечує прі­оритет покупця.

Особливо велику роль і значення конкуренція відіграє у формуванні і підтриман­ні рівноваги на ринку цін.

Конкуренція супроводжується посиленням концентрації виробництва, збільшен­ням випуску дешевих товарів за рахунок використання переваг великого стандарти­зованого виробництва.