Головна функція грошового ринку:

магниевый скраб beletage

балансування попиту і пропозиції грошей, формування ринкового рівня відсотка як ціни грошей

Чинники, що визначають попит на гроші

Показники І

Зростання динаміки цін

Зростання реальних доходів

Зростання ставки відсотка

Номінальний попит на гроші

Пропорційно збільшує залишки грошей

Збільшує попит

Зменшує попит

Реальний попит на гроші

Не змінює попиту на залишки грошей

Збільшує попит

Зменшує попит

Рис. 10.8. Ринок грошейКРЕДИТНИЙ РИНОК

Кредитний ринок - це сфера формування попиту та пропозиції на середньострокові та довгострокові кредити. Це система відносин між позикодавцями і позикоодержувачами з приводу позики в грошовій або товарній формі

-  І Функції Івласні кошти банків;

-  тимчасові вільні кошти суб'єктів господарювання;

-  залучені та депозитні рахунки;

-  грошові доходи та заощадження приватних осіб;

-  міжбанківські кредити;

-  кошти від емісії цінних паперів

-    поєднує дрібні розпорошенні грошові заощадження населення, державних під­розділів, приватного бізнесу і формує великі грошові фонди;

-   трансформує грошові фонди в позико­вий капітал;

-   надає позики урядовим структурам для покриття бюджетного дефіциту, частко­вого фінансування житлового будівниц­тва тощо;

сприяє накопиченню, руху, розподілу і перерозподілу позикового капіталу між сферами економікиДжерелаКредит

- це економічні відносини з приводу мобілізації грошових засобів для використання їх з метою забезпечення відтво- рювального процесу

1.  Товарна (натурально- речова) — кредитні відносини між продавцем і покупцем виникають у випадку, коли останні одержують товари з відстрочкою платежу.

2.      Грошова форма - рух

переважної частини позикового фонду країни здійснюється у грошовій формі

1.  Залежно від Форми організації

-   міжгосподарський(комерційний, лізинговий, дебіторсько-кредиторська заборгованість);

-  Банківський кредит;

-  Державний кредит;

-  Міжнародний кредит;

-  Особистий (приватний).

2.  За пільовим призначенням :

-  Виробничий кредит;

-  Споживчий кредит.

3.  За терміном використання:

-  Короткостроковий кредит;

-  Середньостроковий кредит;

-  Довгостостроковий кредит;

-  До запитання;

-  Пролонговані кредити;

Рис. 10.9. Кредитний ринок

-  Відстрочені кредити

р

О Б О Ч

0                      

1                      

С И Л И

Ринок робочої сили з обмеженим попитом підприємницьких та інших структур

Ринок робочої сили з обмеженими трудовими ресурсами

Складові робочої сили

- Єдність правових норм функціонування ринку на основі вільного вибору діяль­ності і конкурентності.

-    Організація єдиної ефективно функціонуючої системи бірж праці.

РИНОК РОБОЧОЇ СИЛИ

Це система економічних механізмів, норм та інститутів, які забезпечують відтворення робочої сили та її використання

-    Наявність єдиного економічного простору і можливості вільного переміщення громадян.

-    Відсутність обмеження на заробітну пла­ту, а також наявність ринку житла і ро­бочих місць

Умови існування ринку

-    Інструменти ринкуУсе зайняте населення (особи віком від 16 до 60 (чол.), 55 (жін.) років), а також особи пенсійного віку і молодь молодша 16 років, яка зайнята в народному господарстві, в т.ч. і військовослужбовці.

-    Безробітне населення (яке в пошуках роботи)

Принципи функціонування ринку робочої сили

-    кожен індивідуум має право і можли­вість;

-вільно продавати свою робочу силу за власним вибором і бажанням на основі контракту і закону;

-     роботодавець сам вирішує, скільки і яких робітників йому наймати;

-     робочі місця створюються і регулю­ються державою не більше, ніж іншими роботодавцями

Служба зайнятості і працевлаштування

Система профорієнтації професійної підготовки та перепідготовки кадрів

Закони, нормативні акти, колективні договори, фінансова база

Функції ринку робочої сили

-       забезпечення раціоналізації виробниц­тва;

-     забезпечення зайнятості самодіяльного населення;

-     регулювання та раціональне розміщен­ня трудових ресурсів;

узгодження економічних інтересів у системі суспільного поділу праціРис. 10.10. Ринок робочої силиІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

Це система підприємств і організацій, яка забезпечує рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів і робочої сили[

[

І

Послуг

Нерухомості

Праці

Валют

Грошей

Капіталів

[

І

І

І

ІТОВАРНА БІРЖА

Це асоціація юридичних і фізичних осіб, що здійснює оптові торговельні операції за стандартами, зразками у спеціальному місці, де ціни на товари складаються в умовах вільної конкуренції

Функції біржового маклера:

-           посередництво при укладанні угод через прийняття доручень членів та відвідувачів бірж;

-           підбір відповідних контрагентів;

-           представництво інтересів клієнтів веденням біржових операцій та укладання угод від свого імені;

-           консультування торговців з питань якості товарів;

-           документальне оформлення угод і передача їх до реєстрації;

-           експертні оцінки і висновки з питань угод

Рис. 10.12. Товарна біржаЕкономічна теорія

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОПИТУ

-  Попит визначає сукупну суспільну чи ринкову потребу в товарах, яка зумовлена платоспроможністю, виражену в грошовій формібазовий рівень роз­витку виробництва;

-  потреби та їх задо­волення;

-  рівень грошових до­ходів населення;

-  структура та рівень ринкових цін;

-  рівень цін товарів- за­мінників;

-  принципи розподілу товарів

-  рівень розвитку культури та духовних цінностей;

-  соціальна структура суспільства;

-  основний ценз населення;

-  спосіб життя

-   ємність ринку, зумо­влена кількістю насе­лення;

-  розміри та склад се­редньої сім'ї;

-   статево-віковий склад населення;

-  співвідношення місь­кого та сільського населенняуподобання та смаки споживача;

-  поведінка продавця та сто­сунки між ним та споживачем;

-  традиції та принципи виховання;

-  особливості впливу релігії на повсякденне споживання

-  відповідність моди;

-  привабливість зовнішніх якостей товару;

-  розповсюдження реклами;

-  форма продажу

-  клімат;

-  кількість опадів;

-  середні та екстре­мальні температури;

-  рельєф та місцезна­ходження;

флора та фаунаПопит тісно пов'язаний із дійсними суспільними потребами, але не збігається з їх кількісною

визначеністю.

Попит залежить від платоспроможності покупців, тобто від забезпеченості потенційної

потреби в товарах та послугах грошовим покриттям. Суб'єкт попиту репрезентує сферу споживання та представлений на ринку покупцем. Об'єктами попиту можуть бути будь-які об'єкти ринкових відносин, що мають користь для

споживання

Рис. 10.13. Економічна природа попиту

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПРОПОЗИЦІЇ

«Кожний товар має на ринку певну ціну, котра змінюється залежно від спільного попиту на товар, постачання цього товару. Коливання цін на товари показує товаровиробникам, виробництво яких саме товарів слід збільшити, а яких зменшити.».

-  М. Туган-Барановськийрівень технологічної до­сконалості виробництва (механізація,автоматиза­ція тощо);

-  здешевлення та зміна компонентів виробництва (факторів виробництва);

-  організаційно-інфра- структурне забезпечення виробництва;

-  державне стимулювання ринкової конкуренції, переміщення капіталів

-  масштаби і характер залучення у виробництво і вивільненої робочої сили;

-  розподіл працездатного населення по території

-   професійно- кваліфікаційний склад робочої сили;

-   суспільна престижність підприємництва;

-  розвиток і активність класу підприємців, їхня економічна самостійність;

-   рівень культури і спеціальної освіти учасників виробництвазміни уподобань та смаків споживача;

-   місцеві традиції;

-           зміни моди;

-           розвиток промислового художнього дизайну

-   особливості релігійного впливу

-  кліматичні умови;

-  погодні умови;

-  рельєф та місцезнаходження;

-флора і фаунаРис. 10.14. Економічна природа пропозиціїЕкономічна теорія

КОНКУРЕНЦІЯ - УМОВА І РУШІЙНА СИЛА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Конкуренція - це суспільна форма боротьби (суперництва) суб'єктів ринкового господарства в процесі реалізації їх особистих інтересів

ВИЛИ

 

Галузева

Міжгалузева (функціональна)

Ринкова

Мета

Отримання надприбутку

Отримання найбільшого прибутку

Захист інтересів покупців і продавців

Механізм

Підвищення продуктивності праці і зниження індивідуальної собівартості товару

Переливання капіталу з однієї галузі в іншу, більш прибуткову

Динаміка співвідношення попиту і пропозиції

Результат

Зведення індивідуальної вартості товару до суспільної і формування галузевої ринкової ціни

Вирівнювання різних

галузевих норм прибутку в середній прибуток і утворення ціни виробництва

Встановлення ціни на основі попиту і пропозиції

Досконала (вільна, чиста) - на ринку діє мала кількість товаровиробників, які мають можливість впливати на ринкові ціни.

Недосконала - це така конкуренція, коли далеко не всі фірми (галузі) можуть запропонувати певний товар за діючою ціною

Ціновий (цінова конкуренція) - продаж товарів за більш низькими цінами, ніж у конкурентів. Неціновий (нецінова конкуренція) - ґрунтується на пропозиції товарів більш високої якості, широкого асортименту, екологічних, естетичних та інше. Нечесний (нечесна конкуренція) - ґрунтується на дезінформації, шпигуванні, розповсюдженні компрометуючої інформації, скупівля акцій1 в умовах конкуренції одержує перемогу той, хто забезпечує виробництво високоякісної продукції при найменших витратах;

1 відкриває реальні можливості маневру для всіх учасників економічних відносин;

  • генерує дійові стимули для того, щоб суб'єкт не заспокоювався на досягнутому
  •    конкуренція витісняє дрібних товаровиробників крупним капіталом;
  •    розорює одних і збагачує інших підприємців;
  •    посилює соціальну напругу в суспільстві;
  •    значно розширює майнове розшарування населення;
  •    загострює безробіття і-------    \

інфляціюРис. 10.15. Конкуренція - умова і рушійна сила ринкової економіки

ЦІНА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

«Сперечатися про те, регулюється вартість корисністю чи витратами виробництва, все одно, що з'ясовувати, розрізає аркуш паперу верхнє чи нижнє лезо ножиць.. »Ціна - грошова оцінка товару, що відображає його споживчі властивості (корисність),

витрати на його виробництво та інші параметри цінового і нецінового порядку. Ціна — грошове вираження споживчої вартості та вартості товару

Облікова функція ціни - полягає в тому, що ціна є засобом обліку суспільно- необхідної, а отже, й корисної праці

Розподільча функція

— виявляється в перерозподілі капіталів, спрямуванні їх у більш ефективніші й прибутковіші галузі

Орієнтуюча функція -

полягає в тому, що вона орієнтує продавця на формування пропозиції та вибору товаруСтимулювальна функція

виявляється у здатності ринкових цін заохочувати підприємців через механізм конкуренції, раціонально використовувати    виробничі

можливості для отримання кращих результатів

Інформаційна функція - полягає в тому, що ціна інформує про пропозицію товару, його величину і про те, скільки продавець хоче отримати за свій товар. Така сама інформація формує позицію покупця, визначаючи розмір його попитуЦіна демонструє ефективність підприємницької діяльності. В ній

Ціна компенсує зусилля і витрати.

Ціна подає сигнали, які спонукають| продавців обирати певний варіа використання ресурсів. Ціна впливає на прибутковість! альтернативних благ і послуг

фокусуються, виявляються, зіштовхуються та узгоджуються матеріальні інтереси індивідуального і сукупного попиту й пропозиціїРис. 10.16. Ціна як економічна категоріяВИДОВА СИСТЕМА ЦІН

«Ціна товару - це його мінова вартість, виражена тільки в грошах... Ціна товару може піднятися... , в той же час як вартість його падає.

Немає нічого легше, як установити зміну ціни і немає нічого труднішого, як установити зміну вартості...».

Д. РікардоВідповідно до критерію власності

1 Державні - переважають в умовах     панування

державної власності.

1 Кооперативні - ціни на продукцію кооперативних підприємств.

1 Індивідуальні

Залежно від розмірів купівлі-продажу товару

1 Оптові ціни підприємства (промисловості) встановлюються на товари, які реалізуються великими партіями.

  •      Роздрібні ціни.
  •      Трансфертні ціни - застосовуються в межах міжнародних монополій.

1 Біржові ціни

Залежно від території дії цін

  • Світові ціни - це експортно-імпортна ціна на світовому ринку.

1 Національні ціни - ціна формується під впливом національної вартості.

1 Поясні ціни - диферен­ційовані ціни по поясам

Ціни, залежно від форм конкуренції

  • Ринкові ціни - в умовах чистої конкуренції.

1 Олігополістичні - в умовах панування         групових

монополій.

1 Монопольні - в умовах абсолютної монополізації виробництва або збуту


■ розрахункові;

■ республіканські;

■ місцеві;

■ разові;

■ постійні;

■ пільгові;

■ тимчасові;

■ договірні.

1 ціна франко-станція призначення; 1 ціна франко-станція відправлення.Сучасний ринок характеризується множинністю цін у силу різних умов виробництва і сфер використання, організаційних структур і форм торгівлі, торгово-політичних і валютних заходів, політики монополій. Вивчення різних видів цін необхідне для вибору світової ціни конкретного товару

Рис. 10.17. Видова система цін

ЦІНОУТВОРЕННЯ - НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГУ

«Думка, що ціна товару залежить виключно від відношення пропозиції до попиту або навпаки, перетворилась у політичній економії майже в аксіому і стала джерелом багатьох помилок у цій науці.».

Д. Рікардо

Ціноутворювальні чинники І і ІІ порядкуСуспільна ціна

тт

Стан грошової сфериІНА

1 суспільні витрати виробництва; 1 середній прибуток

1 покупна здатність грошей; валютний курс грошової одиниціПропозиція

Економічне

Співвіднош ення попиту і пропозиції

Попит

Пряме регулювання

Цінова

Нецінова

Взаємовідносини між покупцем і продавцем

Умови поставок і їх об'ємФранкування цін та ін.

Якість товару і об'єм виробництваВизначення можливостей покупця .оплатити товар

Аналіз цін і товарів конкурентів

Визначення попиту на товар, його об'єм і ди­наміку поставок

Розрахунки пов­них витрат для находжен­ня орієнтованої ціни.Вибір методу ціноутворення і встановлення ціни. Визна чення основних пргк

Процес ціноутворенн я включає

вил ціноутво-^^^^^^ Визначення кон- рення трактної ціни по якій можна реалізувати певний товар «значення рівня ціни товару і ~ її структури. Коригування ін з урахуванням мо- Розрахунок мо- ^^^кливої реакції жливих знижок над- ^^^^шшсурен- на товари ^^^^^тівРис. 10.18. Ціноутворення - найважливіший елемент маркетингу

МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Вибираючи метод ціноутворення, зважають на такі фактори:

-                                             за надто низької ціни отримання прибутку про­блематичне;

-                                             за мінімальної ціни її межею буде собівартість;

-                                             середньою межею буде ціна конкурентів і ціна товару-замінника;

за максимальної ціни межею є наявність у то­вару унікальних властивостей.Розрахунок ціни за формулою: середні витрати виробництва плюс прибуток (Ц = Ке+Р)

Установлення ціни на основі рівноваги попиту і пропозиції

На основі аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибуткуВаріанти методів ціноутворення

ІУстановлення ціни на основі відчутності та цінності товару

Метод установлення цін з урахуванням рівня поточних цін

Установлення цін на основі закритих торгів

Установлення цін на новий товарh

Вибираючи метод ціноутворення, зважають на такі фактори:

Занадто низька ціна

(отримання прибутку за такої ціни проблематичне)

Можлива ціна

За надто висока

мінімальна

середня

максимальна

піна

(формування попиту за такої ціни неможливе)

собівартість продукції

Ціна товару конкурентів і ціна товару- замінника

Унікальні якості товару

Основні напрями впливу держави на ціноутворенняДержавний контроль за цінами

Установлення основних правил ціноутворення

Державна підтримка цін в аграрному секторі

Використання цін для захисту зовнішньоеко­номічних інтересівРис. 10.19. Методи ціноутворенняМодуль 2. Організація ринкових відносин на мікро - і макрорівнях

ПРАКТИКУМ

Основні терміни і поняттяРинкова економіка Ринкове господарство Ринок

Ринок робочої сили Ринок засобів виробництва Ринок споживчих товарів Фінансовий ринок Ринок грошей Кредитний ринок Ринок цінних паперів Інфраструктура ринку Біржа

Універсальні біржі Спеціалізовані біржі Товарна біржа Торгово-промислова палата Ярмарки Аукціони

Фондова біржа Форвардна угода Ф'ючерсні угоди Онкольні угоди Ціна

Методи ціноутворення

Видова система цін

Опціон

Пропозиція

Попит

Цінова еластичність попиту Цінова еластичність пропозиції Ціна рівноваги (рівноважна ціна) Закон попиту Закон пропозиції «Крива попиту» «Крива пропозиції» КонкуренціяЗапитання для самоконтролю

1.       Закон попиту та його характеристика (графічне зображення).

2.        Закон пропозиції і його характеристика (дайте графічне зображення).

3.        Які фактори і яким чином впливають на зміни попиту і пропозиції?

4.        До яких наслідків приводить зменшення (збільшення) ринкової ціни нижче (вище) за рівноважну?

5.        Назвіть функції ринку і розкрийте їхній зміст.

6.        Назвіть принципи функціонування ринкової економіки та розкрийте їхній зміст.

7.        Дайте найбільш узагальнююче визначення ринку.

8.        Які проблеми вирішує ринкова економіка?

9.        Основні принципи розвитку ринкової економіки.

10.    Дайте визначення поняття «ринкова інфраструктура» і розкрийте значення її для безперебійного функціонування ринку.

11.    Ціна як економічна категорія.

12.    Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція.

13.    Цінова і нецінова конкуренція.

Теми рефератів

1.       Проблеми, особливості і перспективи формування ринку в Україні.

2.        Проблеми товарного дефіциту з точки зору ринкової рівноваги і закону попиту і пропозиції

3.        Конкурентоздатність і стійкість фірми. Закон конкуренції.