Перший - адміністративно-командний стиль управління. Він характеризується:

-         суворою ієрархією управлінського апарату;

-         жорстким всеохоплюючим контролем та регламентацією діяльності організацій нижчого підпорядкування;

-         відповідальністю підлеглих, яким відводиться роль виконавця наказів і розпо­ряджень перед керівництвом;

-          найдокладнішою регламентацією діяльності;

-          виконанням принципу «План - це закон, його виконання - долг, а перевиконан­ня - честь».

Такому стилю управління властива і своя система пріоритетів, домінуючим серед яких є виконання завдань любою ціною.

Другий стиль - демократичний (партисипативний) орієнтується на ефективну роботу підприємства в ринкових умовах. Його основні ознаки:

-          максимальна самостійність усіх ланок вертикальної та горизонтальної структур управління;

-          підвищення рівня їх відповідальності;

-          підхід до службовця як до особистості, що само реалізується в процесі праці;

-          забезпечення якості виробничої діяльності та орієнтація на споживача;

-          це стиль управління, що поєднує науку, досвід, «ноу-хау», управлінське мисте­цтво для досягнення загальної мети.

Такий стиль управління в економічній науці і практиці господарювання назива­ють менеджментом.

Менеджмент - це управління будь-яким типом організацій, які діють у ринко­вих умовах (див. рис. 11.10, 11.11). Проте коли мова йде про державні підприємства та державні організації і структури будь-якого рівня, більш коректно використовува­ти термін «державне управління».

Це пояснюється тим, що поява менеджменту і соціального інституту менеджерів історично зумовлені об'єктивним процесом відокремлення «капіталу-функції» від «капіталу-власності».

Завдання менеджменту спрямоване на:

-          визначення конкретних цілей підприємців, їх пріоритетність та послідовність;

-          розробку стратегії фірми;

-          визначення необхідних ресурсів і джерел їх забезпечення;

-          організацію діяльність підприємств;

-          розробку систем стимулювання;

-          пошук нових ринків;

-          пост