ФОРМИ

магниевый скраб beletage

 •    індивідуальна - заснована на приватній власності фізичної особи та її особистої праці;
 •     сімейна - основана на власності та праці громадян України, членів однієї родини;
 •    приватна - заснована на власності окремого громадянина України, який користується правом наймання робочої сили;
 •    колективна - заснована на власності трудового колективу, кооперативу та іншого статутного товариства;
 •    орендна - орендована за певну плату на різний період;
 •    державна - заснована на загальнодержавній власності;
 •     спільна - заснована на об'єднанні майна різних власників;
 •    інноваційна - створення та використання інтелектуальної власності;

інші підприємства, що засновані на власності юридичних осіб та громадян інших державРис. 11.1. Підприємницька діяльністьБІЗНЕС І ПІДПРИЄМНИЦТВО

 •    Бізнес і підприємництво - не тотожні категорії. Бізнес -широше поняття, ніж підприємництво. Він охоплює відносини між усіма учасниками ринкової економіки і включає діяльність не тільки підприємців, а й споживачів і найманих працівників, працівників державних структур тощопідприємці;
 •    колективи підприємств і підприємницькі асоціації;
 •    індивідуальні і колективні споживачі продукції, яку пропонують підприємці;
 •    персонал, який здійснює трудову діяльність за наймом;
 •    державні структури 1 обмін діяльністю між суб'єктами економіки;

1 намагання кожного учасника реалізувати свої інтереси незалежно від реалізації інтересів своїх конкурентів;

1 прагнення нав'язати свої інтереси конкурентам, які є учасниками ділового спілкування;

1 нав'язування особистої або колективної ініціативи в процесі підготовки і підписання угоди;

1 здатність і готовність йти на особистий ризик заради здійснення угоди на вигідних умовах;

1 здатність до досягнення вірогідних і дійсних результатів підписаних угод, до визначяння пріоритет у своїй діяльностіСИСТЕМИ БІЗНЕСУ

1.     Підприємницький:

 •      виробництво продукту;
 •      комерція (торгівля);
 •      комерційне посередництво.

2.      Споживчий.

3.      Трудовий.

4.      Державний.

1 соціально-економічні суверенітети усіх суб'єктів господарю­вання;

1 консенсус інтересів усіх суб'єктів ділових відносин.

Інноваційний.ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВАПідприємство - основна ланка народного господарства, самостійний суб'єкт, який забезпечує планомірне виробництво товарів і послуг, здійснює науково-дослідницьку, комерційну діяльність з метою привласнення прибуткуЗовнішньоекономічні

 •        міжнародний обмін товарами;
 •        науково-технічне спів­робітництво;
 •        обмін досвідом по під­вищенню продуктив­ності праці, управлін­ня, тощо

Внутрішньоекономічні

1.      Виробничо-технологічна:

 •      забезпечення виробничого проце­су засобами виробництва та їх ви­користання;
 •      втілення нових технологій;
 •      раціоналізація і дослідництво;

2.      Економічні:

 •      управління процесом виробництва і реалізації товару;

3.      Соціальні:

 •      поліпшення умов праці та ін.

За формамиЧ

Приватні

власності ^

1

 

Особисте володіння,

За формами \

партнерське, коопера­

організації ш

тивне з обмеженою

 

відповідальністю

 

Малі

Кооперативні, акціонерні, орендні, господарські товариства

Колективні

Державні

Бюджетні, публічна корпорація, змішані

Середні

За сферою діяльності

Посередницькі, виробничі, комерційні, страхові, фінансовіРис. 11.3. Підприємство в умовах ринкового господарстваОРГАНІЗАЦІИНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

Зарубіжна практика виділяє декілька типів підприємств, які різняться між собою кількістю власників капіталу, їхніми правами та обов'язками, а також фінансовими можливостямиНедоліки

-  повна

відповідальність, яку несе власник;

-  нестача капіталу;

-  труднощі менед­жменту і маркетингу

л

Підприємство, власником якого є одна особа або сім'я, що самостійно веде справу з урахуванням своїх інтересів, одержує весь дохід і ризикує           своїм майном        

Переваги

-  володіє всім прибутком;

-  повна свобода діяльності;

-  відносно невеликий податковий тягар


Відкриті

\

 

Закриті

Спеціальні форми: корпорації малого бізнесу; безприбуткові корпорації; державні корпорації (франчайзи)залучення додаткових фінансових джерел (кожний партнер вносить свіжі ідеї, свій талант); простота організації (не підлягає спеціальному оподаткуванню) обмежена відповідальність; простота здійснення операції; деякі податкові перевагиРис. 11.4. Організаційно-правові форми підприємництваАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 •           АТ - це товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки майном підприємстваакціонер має право голосу на зборах - вищому органі управління акціонерним товариством (УAT), голоси пашциків зважуються за пакетами акцій;
 •           акціонер має право на одержання щорічного доходу у вигляді диві­дендів (його розмір визначається на загальних зборах акціонерів)

1 нові інвестиції сторонніх юридичних осіб і громадян у державні підприємства у формі внесків;

1 обмежене, відкрите або закрите акціонування;

1 дрібне            (роздрібне)

акціонування;

1 поетапне акціонування;

1 контигентироване акціонування

Об'єднуючи рівноправних учасників, акціонерне товариство забезпечує нову форму реалізації колективної форми власності, підвищує зацікавленість у ре­зультатах праці

Акціонерна форма сприяє демократизації управління виробництвом, дає в руки трудового колективу активні важелі самоврядування і контролю за виробництвом

Акціонерна форма сприяє створенню активних стимулів для технічного оновлення виробництва, зниження матеріалоємності і трудоомісткості продукції

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Оренда - засноване на договорі строкове платне володіння і користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької діяльності. Виділяють такі різновиди оренди: особиста, сімейна групова внутрішньогосподарська,

оренда підприємствВідмінності орендного підприємства від інших підприємств:

 •     орендне підприємство має право самостійно розподіляти госпрозрахун­ковий доход (кошти на розвиток виробництва, соціальні потреби і оплату праці спрямовуються самостійно);

орендному підприємству надано право самостійно визначати системи і розміри оплати праці, включати всі види премій, надбавок, доплат, винагород тощо1 оренда без викупу основних фондів (передача в оренду майна державних підприємств, їх підрозділів на основі укладання договору на певний термін з виконання обов'язків орендного колективу по виплаті фіксованих платежів на весь строк оренди);

1 оренда з викупом орендованого майна (основних виробничих і невиробничих фондів) 1 фонд державного майна України - щодо цілісних майнових комплексів, підприємств, організацій, їхніх підрозділів, що є загальнодержавною власністю;

1 державні підприємства, організації (з дозволу орендодавців щодо цілісних майнових комплексів та їхніх структурних підрозділів: філіалів, цехів, дільниць);

1 державні підприємства, організації - щодо окремого індивідуального визначеного майна відповідно до законодавчих актів УкраїниЗНАЧЕННЯ ОРЕНДИ

1 оренда розвиває традиційні і вводить нові форми власності на засоби виробництва;

 • вона створює основи для підвищення зацікавленості і відповідальності трудових колективів кожного працівника окремо в результатах праці і ефективності використання ресурсів підприємства;

1 оренда забезпечує сприятливі умови для більш повної і ефективної реалізації принципів демократичного самоврядування

СТРОКИ АРЕНДИ

В Україні визначаються за погодженням сторін. В інших країнах існують:

довгострокова оренда (3-5 років і більше; "лізинг")

 • короткострокова оренда (до 1-го року "рейтинг", або "хайрінг") середньострокова оренда (2-3 роки)Рис. 11.6. Орендне підприємствоСПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Спільне підприємство - це таке підприємство, яке створено при участі іноземного капіталу з метою спільного виробництва, реалізації продукції, проведення науково-дослідних робіт, консультативної діяльності і надання послуг (транспортних, фінансових, страхових, сервісних, рекламних та ін.)За належністю партнерів     до різних типів держав:  

СП створено підприємством України і держав СНД;

СП створено підприємством України і фірмою високорозвинутої держави; СП змішаних трьох або багатосторонніх підприємств;

СП створено підприємством України і

Розпізнавальні особливості спільного підприємства

1 наявність погодження сторін (про довгострокові завдання співробітництва у сфері виробництва, торгівлі, фінансуванні, тощо);

1 поєднання сторонами активів (грошових засобів, обладнання, опиту керівництва);

1 здійснення узгоджених завдань через самостійні органи управлінь, незалежно від керівництва сторін;

1 участь сторін у розподілу прибутку і збитків у співвідношенні з вкладеним капіталом