ФЕРМЕРСЬКЕ (СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО

магниевый скраб beletage

Фермерське господарство є формою вільного підприємництва, що грунтується на економічній зацікавленості

Добровільність створення та економічна відповідальність

Надання селянинові землі в приватну власність, у довічне володіння або в оренду (50 га с/г угідь і 100 га усіх земель, у місцевостях з обмеженими трудовими ресурсами - до 100 га ріллі)

Право власності на засоби виробництва та іншу нерухомість

Самостійність у визначенні структури виробництва і реалі­зації продукції, у використанні одержаних прибутків

І Фермерське господарство є платником внесків на державне соціальне страхування, в пенсійний фонд соціального страхування УкраїниОсновна частина ферм функціонує на власній землі, а тому зумовлює бережливе господарське ставлення до неї. Основу життєдіяльності фермерських господарств становить праця власників і членів їхніх сімей, тому фермери зацікавлені у своїй справі.

Господарство є юридично і економічно самостійною одиницею.

Фермери діють в умовах гострої конкуренції, що змушує їх шукати найбільш ефективні методи господарювання.

Малі кооперативи сімейних гос­подарств, у яких майно формується з часток кожного з них, а керівництво Здійснюється виборними особами

Сучасна ферма - це високоспеціалізоване і високомеханізоване виробництво з наявністю кваліфікованих спеціалістівРис. 11.8 Фермерське (селянське) господарствоЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ

Найбільш узагальнюючим оцінювальним показником роботи підприємства, що характеризує рівень господарювання, використання живої та уречевленої праці, є прибуток. Він зростає або зменшується залежно від ефективності виробництва


Зростання \\ У випуску \\ ( продукції \\\

Досягнення високих кінцевих результатів

Ч / / Виробництво / // продукції вищої ' / / якості

 

Поліпшення викори­стання основних ^ виробничих фондів, зниження затрат сировини, палива, енергетичних та інвестиційних ресурсів

Абсолютне або умовне скорочення кількості зайнятих у виробництві народногосподарсько­го призначенняКожний із напрямів підвищення ефективності роботи підприємства отримує свій розвиток за допомогою використання:

Науково- технічних факторів

Організаційно- економічних факторів

Соціальних факторів

Зовнішньо­економічних факторів

      науково- технічний прогрес;

 •      удосконалення технології виробництва;
 •       застосування ресурсозберігаю­чої технології

     удосконалення планування і нормування праці;

 •       організація економічного стимулювання;
 •      укріплення трудової дисципліни
 •       поліпшення умов життя і праці трудівників;

 •       підвищення кваліфікації робітників та інженерно- технічних працівників
 •       участь у міжнародному поділі праці;

 •       удосконалення інтеграційних процесів;
 •       взаємодопомога і співробітництво
 • Показникиефективності^^^виробництва^^^^Рентабельність

  Фондоємність

  Фондовіддача

  МатеріалоємністьРис. 11.9. Ефективність виробництва підприємствМЕНЕДЖМЕНТ - СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  Менеджмент - цілеспрямований вплив на працівників, управління та координація операцій фірм за умов ринку з метою досягнення поставленого перед підприємством завдання і одержання прибутку. Це наукова система управління комерційним

  підприємством (організацією)

  Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення конкретної мети. Організація характеризується:Наявністю не менше як 2-х осіб, які визначають себе складовою частиною групи

  Наявністю одної єдиної мети, яку приймають як загальну усі члени групи

  Наявністю членів групи, які мають намір

  •    працювати для досягнення визначеної для них метипоглиблення суспільного поділу праці;
  •   зростання масштабів підприємств;
  •   ускладнення процесу виробництва і управління;
  •    подорожчання техніки, що підвищує відповідальність за прийняття рішень;
  •   загострення конкурентної боротьби.
  •    відокремлення капіталу-власності від капіталу-функції (відокремлення управління від власності на засоби виробництва);

  зростання масштабів деперсоніфі- кації власності, поєднання інтересів менеджера з інтересами колективу.Технічний

  я

  S S

  я а в

  S Я

  Керівники нижнього рівня (бригадири, майстри)

  Управлінський

  Керівники середнього рівня (керівники відділів, філій, цехів)

  Інституціональний

  Керівники вищого рівня (керівники міністерств, відомств, територіально- адміністративних одиниць тощо)Рис. 11.10. Менеджмент - система управління підприємствомФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ

  «Управляти - це вести підприємство до мети, намагаючись найкращим чином використати його ресурси, забезпечити правильний хід цих шести основних функцій»

  А. Файол

  Передбачати |

  ► ^^^^Прогнозування

  Дослідження

  Планувати |

  ^ ^^Лр^хгічне планування

  | Управління маркетингом

  Організовувати | ^

  ^ ^^^^^^тція управління

  Мотивація

  Розпоряджатися | ^

  < 1 Управління людьми, турбота про їхнє професійне ^^^^^^гання, створення відповідних умов і стимулів

  Координувати | ^

  . І Координація ' | (забезпечення інтеграції всіх підрозділів фірми)

  Контролювати |

  ^ | Контроль

  Прийняття рішень