12.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України

магниевый скраб beletage

Нині в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансо­во неспроможних підприємств. Більшість науковців пов'язують це явище з наростан­ням фінансової кризи, яка загострює внутрішні протиріччя в українській економіці.

Безумовно, світова криза (2008-2009 рр.) як зовнішній чинник позначилася на українській економіці, спровокувавши проблеми, що виштовхнули країну на передос­танній щабель рейтингу [конкурентоспроможність підприємств — 56-те місце, у щоріч­ному рейтингу конкурентоспроможності країн світу (World Competitiveness Yearbook)].

Незадовільний фінансовий стан більшості українських підприємств назрівав давно і впевнено, і в ньому набагато більше внутрішніх, ніж зовнішніх, чинників.

На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та бан­крутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування. З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його неспроможності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої ді­яльності. Фінансову кризу на підприємстві характеризують за трьома параметрами: джерелами (фактори) виникнення; видом кризи; стадією розвитку кризи. Ідентифікація названих ознак уможливлює правильне визначення діагнозу фінансової неспроможності підприємства.

Фінансово-економічна криза суттєво погіршила фінансові результати українських підпри­ємств (схема 12.1). Представлені дані свідчать, що за період 2001-2007 рр. фінансові результати підприємств України стрімко зростали. Проте в 2008 р. ситуація значно погіршилась і фінансо­ві результати мають чітко виражену тенденцію до зниження. Причиною цьому є як зменшення загальної суми отриманого прибутку, так і зростання збитковості підприємств.

На кінець 2008 р. фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткуван­ня зменшився порівняно з минулим роком більше ніж удвічі і склав 57,9 млрд грн (в 2007 р. - 135,9 млрд грн). При цьому прибутки прибуткових підприємств скоро­тилися на 23 % - з 183 млрд грн до 140,9 млрд грн, а збитки, навпаки, збільшилися майже в два рази - з 47 млрд грн у 2007 р. до 83 млрд грн у 2008 р.

Отримані дані свідчать, що швидкість зростання збитку в 2008 р. більше ніж удві­чі перевищує зменшення прибутку.

Звичайно, узагальнювати отримані висновки стосовно кожного підприємства недоцільно. Отримані результати є узагальненими і характеризують фінансово- економічну ситуацію в цілому в Україні. Проте досліджувати потрібно кожне підпри­ємство окремо і виявляти причини й наслідки фінансової кризи в конкретних умовах. Для цього необхідно регулярно здійснювати аналіз фінансового стану та завчасно ви­являти ознаки неплатоспроможності.

  • - -- - Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

            А— Збиток підприємств

—•— Прибуток підприємств

Схема 12.1. Фінансові результати діяльності підприємств в 2001-2008 рр. (за даними Держкомстату України )

Проаналізувавши динаміку фінансових результатів діяльності підприємств України (табл.12.2), слід зазначити, що середній темп зростання фінансових резуль­татів від звичайної діяльності до оподаткування за 2001-2007 рр. становить 139,12%. За цей самий період збиток та прибуток підприємств у середньому зростали на 14,35 та 28,9%.

Таблиця 12.2

Динаміка фінансових результатів діяльності підприємств 2001-2008 рр.

 

Фінансовий результат від

 

 

 

 

Рік

звичайної діяльності до

Збиток підприємства

Прибуток підприємств

 

оподаткування

 

 

 

 

 

тис. грн.

темп зростання, %

тис. грн.

темп зростання, %

тис. грн.

темп зростання, %

2001

18 740,6

*

-21 062,8

*

39 803,4

*

2002

14 641,2

78,13

-22 769,5

108,10

37 410,7

93,99

2003

19 643,3

134,16

-26 173,7

114,95

45817

122,47

2004

44 578,4

226,94

-29 116,3

111,24

73 694,7

160,85

2005

64 370,8

144,40

-24 794,3

85,16

89 165,1

120,99

2006

76 253,4

118,46

-34 395,2

138,72

11 0648,6

124,09

2007

135 897,9

178,22

-47 096,5

136,93

182 994,4

165,38

2008

57 910,2

42,61

-8 3024

176,28

140 934,2

77,02