12.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України

Нині в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансо­во неспроможних підприємств. Більшість науковців пов'язують це явище з наростан­ням фінансової кризи, яка загострює внутрішні протиріччя в українській економіці.

Безумовно, світова криза (2008-2009 рр.) як зовнішній чинник позначилася на українській економіці, спровокувавши проблеми, що виштовхнули країну на передос­танній щабель рейтингу [конкурентоспроможність підприємств — 56-те місце, у щоріч­ному рейтингу конкурентоспроможності країн світу (World Competitiveness Yearbook)].

Незадовільний фінансовий стан більшості українських підприємств назрівав давно і впевнено, і в ньому набагато більше внутрішніх, ніж зовнішніх, чинників.

На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та бан­крутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування. З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його неспроможності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої ді­яльності. Фінансову кризу на підприємстві характеризують за трьома параметрами: джерелами (фактори) виникнення; видом кризи; стадією розвитку кризи. Ідентифікація названих ознак уможливлює правильне визначення діаг