12.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України

Нині в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансо­во неспроможних підприємств. Більшість науковців пов'язують це явище з наростан­ням фінансової кризи, яка загострює внутрішні протиріччя в українській економіці.

Безумовно, світова криза (2008-2009 рр.) як зовнішній чинник позначилася на українській економіці, спровокувавши проблеми, що виштовхнули країну на передос­танній щабель рейтингу [конкурентоспроможність підприємств — 56-те місце, у щоріч­ному рейтингу конкурентоспроможності країн світу (World Competitiveness Yearbook)].

Незадовільний фінансовий стан більшості українських підприємств назрівав давно і впевнено, і в ньому набагато більше внутрішніх, ніж зовнішніх, чинників.

На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та бан­крутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування. З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його неспроможності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої ді­яльності. Фінансову кризу на підприємстві характеризують за трьома параметрами: джерелами (фактори) виникнення; видом кризи; стадією розвитку кризи. Ідентифікація названих ознак уможливлює правильне визначення діагнозу фінансової неспроможності підприємства.

Фінансово-економічна криза суттєво погіршила фінансові результати українських підпри­ємств (схема 12.1). Представлені дані свідчать, що за період 2001-2007 рр. фінансові результати підприємств України стрімко зростали. Проте в 2008 р. ситуація значно погіршилась і фінансо­ві результати мають чітко виражену тенденцію до зниження. Причиною цьому є як зменшення загальної суми отриманого прибутку, так і зростання збитковості підприємств.

На кінець 2008 р. фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткуван­ня зменшився порівняно з минулим роком більше ніж удвічі і склав 57,9 млрд грн (в 2007 р. - 135,9 млрд грн). При цьому прибутки прибуткових підприємств скоро­тилися на 23 % - з 183 млрд грн до 140,9 млрд грн, а збитки, навпаки, збільшилися майже в два рази - з 47 млрд грн у 2007 р. до 83 млрд грн у 2008 р.

Отримані дані свідчать, що швидкість зростання збитку в 2008 р. більше ніж удві­чі перевищує зменшення прибутку.

Звичайно, узагальнювати отримані висновки стосовно кожного підприємства недоцільно. Отримані результати є узагальненими і характеризують фінансово- економічну ситуацію в цілому в Україні. Проте досліджувати потрібно кожне підпри­ємство окремо і виявляти причини й наслідки фінансової кризи в конкретних умовах. Для цього необхідно регулярно здійснювати аналіз фінансового стану та завчасно ви­являти ознаки неплатоспроможності.

  • - -- - Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

            А— Збиток підприємств

—•— Прибуток підприємств

Схема 12.1. Фінансові результати діяльності підприє