ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

магниевый скраб beletage

Реально формування прибутку на підприємстві відбувається в міру реалізації продукції. Згідно із законодавчими актами України, момент реалізації визначається за датою відвантаження продукції, а для послуг - за датою фактичного їх надання або за датою зарахування коштів покупця на банківський рахунок постачальникареалізація продукції, товарів, робіт, послуг І

Від

основної діяльності

 •   реалізація оборотних активів і валюти;
 • доходи від оренди;
 •   одержані пені та субсидії, тощо

Від іншої опера­ційної діяльності.

гг^—

 •   дохід від інвестицій в асоційовані підпри­ємства;
 •   дохід від спільної діяльності;
 •   дивіденди, одержані за акціями;
 •   відсотки, одержані за облігаціями та іншими цінними паперами
 •   реалізація фінан­сових інвестицій;
 •   реалізація основних засобів;
 •   реалізація немате­ріальних активів;
 •   ліквідація необо­ротних активів;

інші доходиї

І

Прибуток від фінансових операцій

Прибуток від іншої звичайної діяльності

 •   Прибуток від операційної діяльностіПрибуток від звичайної діяльностівтрати від стихійного лиха;
 •   втрати від техногенних катастроф і аварій;
 •   відшкодування збитків від надзвичайних подій;

Прибуток (збиток) від

надзвичайних подій

інші надзвичайні доходи.Показники, що

я 5

>g

'З о

& о

s І в &

cd

fc* S

s &

vo я о х

св Ю

и о &

го я

У§

g Я еа

и  е

'S

т   10

т  К

S

я

>4

& й

а в

и

Прибуток від реалізації продукції

кпливають на прибуток від реалізаціїРис 12.5. Формування прибутку підприємствПРАКТИКУМ

Основні терміни і поняттяВитрати суспільства Витрати виробництва Собівартість

Розрахункова собівартість Фактична собівартість Виробнича собівартість Комерційна собівартість Індивідуальна собівартість Суспільна собівартість Зовнішні (явні) витрати Внутрішні (неявні) витрати Постійні витрати

Змінні витрати

Валові (загальні) витрати

Прибуток

Функції прибутку

Формування прибутку

Підприємства

Види прибутку

Норма прибутку

Дохід підприємства

Грошові надходження підприємств

Формування і використання доходів

підприємствЗапитання для самоконтролю

1.       Сутність виробництва.

2.        Сутність категорії «прибуток» у теоріях сучасних західних дослідників.

3.        Охарактеризуйте поняття «бухгалтерський прибуток «, «економічний прибуток»,

«нормальний прибуток».

4.        Сукупні витрати виробництва.

5.        Функції прибутку в ринковій економіці.

6.       Які показники вливають на прибуток?

7.       Яким чином формується прибуток?

8.       Як в умовах ринкової економіки може бути розподілений прибуток приватного підприємства?

9.        Рівень і структура витрат: їхнє значення для фірми.

10.    Змінні витрати.

11.    Що об'єднує прибуток та рентабельність?

12.    Процес виробництва і його стадії.

13.    Фактори виробництва і їх роль в економіці.

14.    Витрати виробництва у довготерміновому періоді.

15.    Зовнішні і внутрішні витрати.

16.    Витрати виробництва у короткотерміновому періоді.

17.    Закон спадної віддачі.

18.    Постійні витрати. Змінні витрати.