Людей між собою (ви­робничі відносини)Рис. 1.2. Економіка - об'єкт дослідження економічних наукЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ І КАТЕГОРІЇ

магниевый скраб beletage

Економічні закони - це вираження суспільних тенденцій, «узагальнення, яке говорить, що від членів якої-небудь соціальної групи за певних умов можна очікувати відповідних дій».

А. Маршалл- додаткова вартість; капітал;

  •    планомірність;
  •    суспільна вартість

-     додаткова праця;

-     додаткова продукт;

-      спеціалізація;

-      кооперація;

-      національний дохід

Рівні використання економічних законівПолітико-економічний

Політекономія як ядро економічної теорії по­винна давати пояснення вимог діючих економіч­них законів, доводити їх до господарюючих і управлінських структур

Безпосередньо- управлінський

- це компетенція органів державної влади, які на основі законів по­літекономії, провідної теоретичної концепції

визначають методи, форми господарювання, розробляють державні закони, нормативні і правові акти

Практичний

Використання еконо­мічних законів у прак­тиці господарювання в процесі функціонування фірм, підприємств, усіх організацій, які певною мірою пов'язані з вироб­ництвом матеріальних благ та послугРис. 1.3. Економічні закони і категоріїФУНКЦІЇ І МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

«Знання політекономії - першооснова вмілого керівництва державою. Наймудріші люди всіх часів присвячували ... цьому предмету всю велич свого генія, життєвий досвід, пізнання...».

Марк ТвенТеоретико-пізнавальна (пізнан­ня сутності, форм виявлення та ор­ганізації виробничих відносин) \___________ /

/ Методологічна (виробляє адек- N ватні предмету наукові підходи, ме­тоди економічного дослідження)

Ф У Н

К Ц

І Ї

Х Виховна (орієнтована на фор- 4 мування економічного мислення особистості)

Практична (спрямована на по­шук шляхів та засобів виходу з економічної кризи)

Світоглядна (виступає базою пізнання і методології дослі­дження)

Ідеологічна (виконується через зміст економічної теорії, через висвітлення реальної дійсності)Особливості сучасної методології економічної теорії

1.   Цільова спрямованість методології (мова йде про підпорядкування всіх досліджень задо­воленню потреб людини і забезпеченню соціальної справедливості).

2.  Поширення застосування економічних експериментів і наукового прогнозування.

3.   Творчий підхід до дослідження, усунення догматичних підходів, допущення плюралізму в економічній думці.

4.   Методологія спирається на єдність політичного і господарського підходів до розв'язання економічних завдань.

Перетворення методології на спосіб докорінних змін і практичних дій ґрунтується на сві­домому використанні економічних законів у сфері господарської діяльностіМетоди пізнання економічних явищ і процесів

Індукція

едукція

Метод наукової абстракції; Структурно-функціональний метод; Метод логічного та історичного підходу; Метод аналізу і синтезу; Метод порівнянь; Експериментальні методи; Статистичні методи; Модельні експерименти

Зв'язок між фактами, теорією і політи­кою в економіці

 

а

 

на

 

2 м

 

S §

 

о .Й

 

нл

 

оо

 

кп

 

Е

Рис. 1.4. Функції і методи економічної теоріїЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ - ОСНОВА НАУКОВОЇ ПОЛІТИКИІсторичний досвід переконує, що науковою політика стає тільки тоді, коли ґрунтується на діючій системі законів з урахуванням усіх потреб суспільства.

Всякий відхід від теорії призводить до суб'єктивізму і волюнтаризмуТактика економічної політики

політика, яка має справу з поточними потребами і за­вданнями, які обслугову­ють економічну стратегію

Економічна політика

сукупність науково сфор­мульованих ідей, поло­жень, завдань і цілеспря­мованих дій, за допомогою яких здійснюється керів­ництво економікою.

Економічна стратегія

форма політики, яка ви­значає довгострокові фундаментальні цілі еко­номічного розвитку і за­соби їх здійсненняс

Напрями діяльності економічної політикиКомандно- адміністративні

-          монополія держави на засоби виробництва;

-         монополія влади в дер­жаві

\________________ /

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

-  нормативні документи;

-  інструкції і накази;

-  розпорядження;

заборона тощоЕкономіка

«Економікс»

Економічна теорія

Предмет економічної теорії

Об'єкт дослідження економічної теорії

Функції економічної теорії

Політична економія

Меркантилізм

Фізіократизм

Індукція

Економічний аналіз

Процес виробництва, розподілу, обміну і споживання

Дедукція

Абстракція

Класична школа

Марксизм

Кейнсіанство

Трудова теорія вартості

Економічні категорії

Виробничі відносини

Економічні закони

Економічна політика