Лубський Володимир Іонович

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавс­тва філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Народився в 1944 р.

З 1968 по 1974 р. — навчався на філософському факультеті Київ­ського державного університету імені Т.Г. Шевченка.

З 1972 р. працює на філософському факультеті університету на посадах асистента, доцента, професора.

З 1974 по 1978 рр. — навчався в аспірантурі філософського факу­льтету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.

У 1994 р. закінчив юридичний факультет Національного універси­тету імені Тараса Шевченка.

У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію у Тбіліському держав­ному університеті імені Шота Руставелі.

У 1982 р. отримав вчене звання доцента. У 1996 р. захистив докторську дисертацію. У 1998 р. отримав вчене звання професора.

З 1996 р. очолює кафедру релігієзнавства філософського факуль­тету Національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси: «Релігієзнавство», «Канонічне право», «Іслам». Коло наукових інтересів — здійснення наукових досліджень у галузі іс­торії релігії, релігії і права; розроблення соціально-політичного аспекту сучасних релігійних концепцій війни та миру.

Під його науковим керівництвом підготовлено 30 кандидатів та 10 докторів філософських наук.

Має понад 200 науково-методичних друкованих праць. Основні наукові та навчально- методичні праці: «Іслам. Курс лекцій», — К.: Укрвузполіграф, 1991; Священні книги мусуль­ман як історико-літературні пам'ятки — К.: Укрвузполіграф, 1992; Історико-філософський аналіз мусульманської концепції «джихаду». — К.: Знання, 1992; Релігієзнавство. — К., 1996, (у співавтор. з Ю. Калініним); Соціально-філософський аналіз релігійних концепцій війни і миру — К., 1997; Мусульманське право. — К.: Вентурі, 1997; Релігія і культура — К.: Укрву­зполіграф, 1996 (у співавт. з Т. Г. Горбаченко); Історія світової релігієзнавчої думки — К.: Та­ндем, 1999. (у співавтор. Т. Г. Горбаченко); Історія релігій. — К.: Центр навч. літ-ри, 2004 (у співавтор. з М. В. Лубською); Історія релігій Світу: Навч. посібник. — К.: Ун-т економіки і права «КРОК», 2004 (у співавтор. з С. М. Піддубною); Релігієзнавство: Підручник. — К.: Ака­демія, 2005 р. (у співавтор. з М. В. Лубською, В. І. Терешко); Іслам в запитаннях та відпові­дях: Навч. посібник з конфесійно-практичного релігієзнавства. — К.: КНУТШ, 2006 (у співав­тор. з І. В. Кондратьєвою, Г. Ю. Смирновою); Історія Української православної церкви: Навч. посібник. — К.: КНУТШ. 2006; Походження та сутність первісного християнства: Навч. посі­бник. — К.: КНУТШ, 2006 (у співавт. з І. В. Кондратьєва, Г. Ю. Смирнова); Іудаїзм: Історія та сучасність. Навч. метод. посібник. — К.: КНУТШ, 2007 (у співавт. з Г. Ю. Смирнова та ін.);

Релігії Японії: Навч. метод. вид. — К.: КНУТШ, 2007; Християнська філософія: Навч.-метод. вид. — К.: КНУТШ, 2007 (у співавт. з Т. Г. Горбаченко); Національні релігії Індії: Навч. ме­тод. вид. — К.: КНУТШ, 2007 (у співавт. з Т. Г. Горбаченко та ін.); Релігійно-філософська ду­мка в ісламі: Навч. метод. вид. — К.: КНУТШ, 2007 (у співавт. з Т. Г. Горбаченко та ін.); Ка­нонічне право: Навч. посібник. — К., 2007 (у співавт. з В. М. Козленко та ін.).

Професор Лубський Володимир Іонович вперше в Україні створив наукову школу з ісла- мознавства та мусульманського права.

Досліджуючи мусульманське право як релігієзнавчо-правовий феномен, професор В. І. Лубський зазначає, що з усіх світових релігій іслам найбільш близько пов'язаний з дер­жавою та правом, а з'єднуючою ланкою виступає мусульманське право як ісламська правова ідеологія. Наукова новизна цієї складної правової системи полягає насамперед у новому по­гляді на мусульманське право, що дало можливість визначити й розглянути його як цілісну структуру з внутрішньо узгодженими, взаємопов'