2. БАЗОВІ ЗАСАДИ ФЕМІНІЗМУ

Публічний/приватний поділ. Традиційні уявлення про те, що є «політичне», розташовують політику швидше як сферу публічного, а не приватного життя. Політика зазвичай сприймалася як діяльність урядових інституцій, політичних партій, впливових груп та публічних дебатів більшості в публічній сфері. Сі­мейне життя та особисті відносини зазвичай вважалися частиною приватної сфери, а відтак вважалися неполітичними. Сучасні феміністи, попри це, напо­лягають на тому, що політичне має місце і в соціальних групах, і не обмежу­ється діями виключно урядових чи інших публічних установ. Політика існує завжди і всюди, де існує конфлікт. Міллер (1970) для прикладу, дає дефініцію політики як «структурно-силових відносин, врегулювань, коли одна група осіб спрямовує поведінку інших». Відносини між урядом і громадянами є відпові­дно суто політичними, але так само і відносини між роботодавцем і робітни­ком у межах фірми, а також відносини в межах сім'ї, між чоловіком та дружи­ною, між батьками.

Дефініція поняття «політичне» у фемінізмі не є особливо академічним аспе­ктом. Феміністки стверджують, що статева нерівність була збережена виключно

через статевий поділ праці в суспільстві, який розглядався як явище природне, я не політичне. Ця думка висвітлена в заголовку до книги Д.Б. Альштайн «Публі­чні чоловіки. Приватні жінки» (1981). Традиційно публічна сфера життя, пов'язана з політикою, мистецтвом, літературою належала чоловікам, тоді як жінки були обмежені абсолютно приватною сферою життя — сім'єю та домаш­німи проблемами. Якщо політика існує лише в політичній сфері, то роль жінок та питання статевої рівності залишаються поза політичною увагою. Жінки, прив'язані до господарських турбот та піклування про дітей, виключені з полі­тичної сфери.

Феміністки прагнуть стерти поділ на публічних чоловіків та приватних жі­нок. Попри те, вони не завжди впевнені в тому, що саме означає стерти цей по­діл, що може бути досягнуто і яких цілей можна бажати досягнути. Радикальні феміністки були найбільшими противниками того,