НАВЧАЛЬНО-НАУКОВЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Федір Михайлович КИРИЛЮК

ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ

Керівник видавничих проектів - Б. А. Сладкевич Редактор - Н. П. Манойло Коректор - С. С. Савченко Дизайн обкладинки - Б. В. Борисов

Підписано до друку 11.08.2009. Формат 70x100 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 32,5.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: ebooktime.net сайт: WWW.EBOOKTIME.NET

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006