1. ІСТОРИКО-ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Виходячи із вищезазначених положень про місце політичної ідеології у філософсь­кому ланцюзі, можна стверджувати, що історичні процеси її формування нерозрив­но пов' язані і цілком збігаються з хронологічними рамками самої філософії і полі­тичної науки. Тому для глибшого розуміння зародження і перебігу ідейно- політичних процесів у суспільстві їх історію будемо розглядати в такій послідовно­сті: протоісторія, передісторія і власне історія цього природного феномена в пев­ному онтологічному і ціннісному вимірах.

Онтологія (від грец. dv — суте, суще і a6y6%, — вчення) — вчення про найзагальніші принципи, визначення і категорії буття і сущого. Онтологія виникає ще в античній філософії (досократики), але сам термін вводиться в 1613 р. Р. Ґокленіусом. Кант критично аналізує поняття онтологія, тлумачачи його як «аналітику розсудку», яка пропонує принцип покладання реальності в пізнанні. У філософії кінця XIX — початку XX ст. накреслюється т. зв. «онтологічний поворот», який заперечує новочасну редукцію людини до ролі лише «суб'єкта пі­знання» («онтологічний суб'єкт» К'єркегора), пропонує «теорію пред­метності» (Мейнонг), вчення про потенційність свідомості (феноме­нологія предметностей свідомості Гуссерля) і про спосіб буття цінностей (Шелер). Найхарактернішим виявом «онтологічного пово­роту» є позиція Гайдеґґера, який відкидає всю посократівську позицію щодо буття як «метафізичну» — «онтичну», а не онтологічну (таку, що розглядає буття як умову можливості сущого як просто предме­тно-чуттєвий світ), таку що здатна тільки безсило ковзати по по­верхні буття, але не сягати самого буття». Для лінгвістичної філо­софії онтологія редукується лише до «формальної семантики», тобто до існування певного роду «мовних каркасів», фундаментальні основи яких (аксіоматичний базис) є критерієм означеності (неозна­ченості) — істинності (хибності), тобто «існування» (не існування») змісту тих або інших висловлювань. (Історія філософії. Словник)

Щоб зрозуміти ідеологію взагалі, а політичну зокрема, необхідно зазначити, що світ політичного має наявне об' єкти