Політичні погляди Карла Каутського

магниевый скраб beletage

Погляди і політична діяльність Карла Каутського як провідного теоретика німе­цької соціал-демократії і 2-го Інтернаціоналу відіграли помітну роль у розвитку со- ціал-демократичного руху. Його політична творчість є своєрідним відображенням долі ідейної спадщини Маркса й Енгельса у соціалістичній теорії й практиці напри­кінці XIX — на початку XX ст. В історію соціалізму Каутський увійшов як творець каутськіанства — самостійної версії марксизму, в межах якої теоретичне знання марксизму ототожнювалося з ідеологією революційного класу (партії), а соціаліс­тична доктрина Маркса й Енгельса сприймалась як програма конкретних дій соці- ал-демократичного руху. Його погляди формувалися в історичних умовах, коли ви- працьовувались і реалізовувались основи соціалістичної політики (відбувалося об'єднання марксизму з робітничим рухом, створювались на марксистських засадах національні соціал-демократичні партії, зміцнювалися міжнародні зв'язки соціаліс­тів у межах створеного 1889 р. 2-го Інтернаціоналу). Це був період парламентсько­го успіху соціал-демократичних партій (особливо в Німеччині) й інтенсивного роз­витку профспілкового руху. Усі ці процеси, що розгортались на тлі бурхливого капіталістичного розвитку (концентрації й монополізації виробництва, розширення світового ринку, зростання чисельності пролетаріату), покликали до життя особли­ву соціалістичну стратегію, орієнтовану на безпосередню підготовку і здійснення соціалістичної революції.

Маючи теоретичний склад розуму, К. Каутський прагнув виявити взаємозв'язки між теоретичними принципами марксизму й політичною практикою, завдяки яким можна було довести абсолютну істинність соціал-демократичної ідеології, що гара­нтувало б її перемогу. Марксистський соціалізм він вважав наукою про суспільст­во, що перебуває на позиції пролетаріату.

За своє 84-річне життя Каутський був членом трьох партій (Соціал- демократичної партії Австрії, Соціал-демократичної партії Німеччини, Незалежної соціал-демократичної партії Німеччини), трьох Інтернаціоналів, свідком трьох ро­сійських і трьох європейських революцій, сталінських репресій і гітлерівської дик­татури.