НАЦІОНАЛІЗМ

магниевый скраб beletage

«Націоналізм є політичною силою, яка визначала особливості європейської та світової історії протягом останніх двох століть значно більшою мірою, ніж ідеї свободи та пар­ламентської демократії чи ідеї комунізму. Сучасний націоналізм виник наприкінці ХVШ ст. у Західній Європі та у Північній Америці. Потім він поширився на всю Європу та на весь світ. Поряд із соціалізмом він став однією з двох «найважливіших ідейних течій ХІХ ст. (Фрідріх Майнеке). У ХХ ст. націоналізм досяг незрівнянного успіху, стрибками нарощую­чи свою роль у Європі напередодні та після Першої світової війни, а потім в Азії та Аф­риці переважно після Другої світової війни.

Розмаїття тих політичних явищ, які об'єднують під назвою «націоналізм», вказує на багато­значність цього терміна, який сьогодні широко застосовують у політичному та науковому мовленні. Програму повстанського руху на Балканах у ХІХ ст. чи в Африці у ХХ ст. можна так само осмислювати за допомогою цього поняття, як і гноблення одного народу іншим. Націо­налізм засвідчував та засвідчує, що він може бути складником як імперіалізму, так і антиімпе- ріалізму. Він може бути поєднаним як з прагненнями до політичної, суспільної, економічної та культурної емансипації, так і з відповідними формами гноблення.

Петер Альтер. Націоналізм: проблема визначення

«Головна причина нещастя нашої нації — брак націоналізму серед широкого загалу її. Націоналізм — це велетенська і непереборна сила, яка надто яскраво почала проявляти­ся з ХІХ ст. Під її могучим натиском ламаються, здається, непереможні кайдани, розпа­даються великі імперії і з'являються до історичного життя нові народи, що до одного часу покірно несли свої рабські обов'язки проти чужинців-переможців. Націоналізм єднав, координував сили, гнав до боротьби, запалював фанатизмом поневолені нації в їх бо­ротьбі за свободу. Націоналізм — ангел помсти для пануючих і визискуючих націй, ангел помсти за упосліджених — страшною червоною хвилею прокотився по краях упосліджених націй-рабів, і слідом за ним розступалися хмари і проглядало сонце свободи. Націоналізм, народжуючи альтруїзм, народжує пекучу ненависть до тих, що поневолили <...>».

Микола Міхновський. Націоналізм — всесвітня сила

«Можна окреслити принаймні три значення терміна «націоналізм», які загалом визна­ються як необхідні функціональні ознаки феномена. Націоналізм — це, по-перше, почут­тя (колективне або особисте), іншими словами, вияв або форма суспільної свідомості, явище соціально- або індивідуально-психологічне. По-друге, це світогляд, доктрина, або ідеологія — систематизоване уявлення про світ у рамках певного набору абстрактних понять. Зрештою, третє значення слова «націоналізм» — політичний рух, політична програма, в основі яких — відповідна ідеологія (доктрина), світогляд. Зрозуміло, існують різні варіанти, які виходять за рамки цієї схеми, пов'язані з особливостями дослідження націоналізму представниками різних наукових галузей, проте вони є здебільшого конкретизацією цих загальних понять, які разом становлять формальні ознаки єдиного яви­ща. Варто наголосити, що термін «націоналізм» — це, передусім, поняття, назва, символ. Аналізуючи ідеї, рух або почуття, які ми називаємо «націоналізмом», слід пам'ятати про те, що в реальності немає «націоналізму» як такого, як ідеального, універсального явища. В та­кому вигляді «націоналізм» існує лише як поняття, як абстракція».

Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму

1.                                     У реальному житті існує лише розмаїття явищ з певними спільними ознаками, що відповідають набору узагальнених критеріїв, який прийнято називати націоналі­змом. Походження та розвиток націоналізму.

2.                                     Націоналізм.

3.                                     Наця.

4.                                     Самовизначення.

5.                                     Різновиди націоналізму.

6.                                     Інтернаціоналізм та його різновиди.

7.                                     Націоналізм у ХХІ столітті.

Ключові слова, поняття і категорії: нація, націоналізм, патріотизм, самовизначення, інтернаціоналізм, космополі­тизм, колоніалізм, антиколоніалізм.