7. НАЦІОНАЛІЗМ У ХХІ СТОЛІТТІ

магниевый скраб beletage

Небагато політичних ідеологій винесли пророцтва їх неминучого занепаду так довго, як націоналізм. Уже в 1848 р. Маркс оголосив, що «Національні відмін­ності і антагонізми між народами з кожним днем все більше зникають». Так са­мо смерть націоналізму як проекту утворення нації широко пропагувалася після Першої світової війни, після перебудови Європи згідно з принципом національ­ного самовизначення, і після Другої світової війни, в результаті деколонізації в Африці, Азії тощо. Як тільки світ етнічних держав буде побудований, яку пода­льшу роль там відіграватиме націоналізм? Крім того, оскільки ХХ ст. прогресу­вало, здавалося, що нація була скорочена прогресивною інтернаціоналізацією політичного життя.

Міжнародні організації — від Організації Об'єднаних Націй до Європейсько­го союзу і від Організації Світової Торгівлі до Міжнародного валютного фонду — постали, щоб домінувати над світовою політикою, залишаючи менше і менше сили в руках націй. Це явище було все більш і більш описане як «глобалізація». Глобалізація мала далекосяжний вплив, і на етнічні держави і на політичні док­трини, упроваджені в ідеї про національні виразності. Це, наприклад, призвело до появи інтегрованої світової економіки, і означало, що матеріальне зростання часто більше визначається інвестиційними потоками транснаціональних корпо­рацій, ніж діями національних урядів. У культурних термінах, із зростанням по­дорожі літаком, іноземного туризму, супутникового телебачення і Інтернету, глобалізація означає розповсюдження керованого ринком суспільства, іноді відміченого як «Макдоналізація» світу. Нації можуть бути розцінені як значущі об'єкти, коли люди в різних частинах світу дивляться ті ж самі фільми і телепе­редачі, їдять ту ж саму їжу, насолоджуються тими ж самими спортивними зма­ганнями і так далі? Враховуючи безжальну природу таких подій, звичайно ХХІ століття свідчить про завершальне затьмарення політичного націоналізму. Про­те, принаймні два чинники вказують на тривале політичне значення нації. Гло­балізація може спричинити появу агресивних форм націоналізму. Якщо звичай­на етнічна держава більше не здібна до виробництва значущої колективної тотожності, схожості заснованої на території, релігії, етнічній приналежності або режиму, вона може розвинутися. Це виявилося найдраматичніше в зростанні етнічного конфлікту в багатьох частинах колишнього радянського блоку, особ­ливо в колишній Югославії, але також очевидно у відцентрових націоналізмах, які пустили коріння в державах, типу Великобританії, Іспанії, Італії і Бельгії. У іншому випадку, глобалізація може наділити національну ідею новими значен­нями для планування майбутнього націй у все більш і більш об'єднаному і взає­мозалежному світі. У цьому значенні, глобалізація може не так зробити нації

невідповідними, як змусить їх повторно самостверджуватись, продовжуючи на­давати суспільствам джерело соціальної єдності і ідентичності, але в межах все більш і більш рідкого і конкурентоздатного контексту. Різними засобами, дер­жави, типу Сінгапуру, Малайзії, Австралії, Нової Зеландії і Канади піддалися процесу самоствердження, оскільки вони спробували повторно виліпити їх на­ціональну тотожність, використовуючи елементи їх минулого з надзвичайно ви­раженою майбутньою орієнтацією.

Використана та рекомендована література

Альтер Петер. Націоналізм: проблема визначення // Націоналізм. Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. — К.: Смолоскип, 2000. Андерсон Бенедикт. Введение // Нации и национализм / Б. Андер­сон, О. Бау^р, М. Хорх и др.: Пер. с англ. и нем. — М.: Праксис, 2002. Бау^р Отто. Национальньїй вопрос и социал-демократия // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бау^р, М. Хорх и др.: Пер. с англ. и нем. — М.: Праксис, 2002.

Бочковський О.І. Вступ до націології. — Мюнхен: Український Техніч­но-Господарський Інститут, 1991—1992.

Бочковський О.І. Наука про націю та її життя. — Нью-Йорк: Говерля, 1958.

Василь Лісовий, Олег Проценко. Націоналізм, нація та національна держава // Націоналізм. Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий.

—                                                        К.: Смолоскип, 2000.

Вебер М. Национальное государство и народнохозяйственная поли- тика // Политические работь (1895—1919) /Пер. с нем. Б.М. Скурато- ва. — М.: Праксис, 2003.

Вилков В. Ю. Западная нациология ХХ столетия. Концептуальнье портреть . — К.

Гердер Й.Г. Идеи к философии истории человечества: Пер. и при- меч. А. В. Михайлова. — М.: Наука, 1977.

Джузеппе Мацціні. Обов'язки перед країною: Пер. з англ. // Націона­лізм. Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. — К. Смолоскип, 2000.

Кон Г. Західний і східний націоналізм // Націоналізм. Антологія / Упо­рядники О. Проценко, В. Лісовий. — К. Смолоскип, 2000. Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу // Полн. собр. соч. — Т. 24.

Ленин В.И. О праве наций на самоопределение. — Там же. — Т. 25. Лісовий В. Культура — ідеологія — політика. — К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1997.

Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., ^нгельс Ф. Соч. — Т. 1. Ренан ^. Что такое нация // Соч. в 12-ти т. — К.: Фукса, 1902. — Т. 6. Смит ^нтони Д. Национализм и историки // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бау^р, М. Хорх и др. Пер. с англ. и нем. — М.: Прак- сис, 2002.

Сміт Ентоні. Націоналізм: теорія, ідеологія, історія: Пер. з англ. — К.: К.І.С., 2004.

Сталин И. В. Марксизм и национальньїй вопрос // Сочинения. — Т. 2.

—                                                        М., 1951.

366 Феномен нації. Основи життєдіяльності / За ред. Б. Попова. — К.: Знання, 1998.

Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достиже- ния и предель. О прошло и будущем суверенитета и гражданства // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бау^р, М. Хорх и др.: Пер. с англ. и нем. — М.: Праксис, 2002.

Хобсбаум ^рик. Все ли язьки равнь? Язьк, культура и национальная идентичность // Логос. — 2005. — № 4 (49). Шпенглер О. Закат Европь. — Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. Шпорлюк З. Комунізм і націоналізм. Карл Маркс проти Фрідріха Ліста. — К.: Основи, 1998.

Drown, D. (2000) Contemporary Nationalism: Civic, Ethnocultural and Multicultural Politics. London: Routledge.

Hayes Carlton I. The Historical Evolution of the Modern Nationalism/ New York: Macmillan, 1948.

Qeelner E. Nation and Nationalism. — Oxford: Blakwell, 1983. Qreenfeld L. Nationalism: Fivre Roads to Modernity. Qambridge, Massachusetts; London. England: Harvard University Press, 1991. Розділ 2