2. БАЗОВІ ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ

магниевый скраб beletage

«Освоєння світу суспільною людиною здійснюється в трьох основних формах, як: (1) ма­теріально-практичне — подолання «зовнішності», «чужості» світу за допомогою його перетворення в процесі праці, матеріального виробництва, перетворення природи; 2) духовно-практичне — подолання «чужості», світу зовнішніх сил, які панують над люди­ною, в уяві, в свідомості, у мисленні; 3) теоретичне — пізнання природи, закономірнос­тей світу, розкриття його таємниць».

В.І. Шинкарук

Ключові слова, поняття та категорії: Віра, вірування, ідеалізм, ідея, культура, свідомість, світогляд, свобода ви­бору, свобода

Серед великого розмаїття характеристик духовної сфери людини, які є базови­ми, або визначальними, у формуванні ідеологічних уподобань, виділяють такі:

•  світогляд і свідомість;

•  культура;

•  свобода і свобода вибору;

•  віра, надія, любов.

Світогляд і свідомість. Політичну ідеологію неможливо уявити, а тим паче зрозуміти без фундаментального розуміння сутності світогляду та свідомості людини. У з' ясуванні цього питання ми будемо спиратися на наукові праці як колек­тиву філософів академічного інституту, який очолює відомий вчений, академік М. В. Попович, так і наукових дослідників філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який очолює член- кореспондент НАН України А. Є. Конверський. Але чи не головною постаттю в розробленні цих проблем була та частина дослідників, яких очолював один із пер­ших деканів нинішнього філософського факультету та директор Інституту філосо­фії НАН України В.І. Шинкарук.