4. Виникнення елементів довільності пам'яті

магниевый скраб beletage

Розвиток пам'яті дошкільника відбувається у напрямку зростан­ня її довільності, керованості. Наприкінці дошкільного віку в дити­ни все ще переважає мимовільна пам'ять. Умовою її покращення ви­ступають характеристики запам'ятовуваного матеріалу. Найкраще запам'ятовується дитиною емоційно насичений, ритмічно побудова­ний, незвичний, контрастний, динамічний матеріал, при сприйманні якого активізується мимовільна увага. Дитина може запам'ятати на все життя свою улюблену іграшку, ляльку, капелюшок.

Поряд з пануванням мимовільної пам'яті у її розвитку настає принциповий момент - в кінці молодшого дошкільного віку в дитини виникають елементи довільності. Довільна пам'ять, по-перше, під­порядкована спеціальній мнемічній меті - запам'ятати, а по-друге, є регульованою. Виникнення довільної пам'яті відбувається у грі, а психологічними умовами її є формування самосвідомості дитини, її цілеспрямованості, самостійності, організованості, засвоєння нави­чок саморегуляції на основі словесних самоінструкцій.

Розвиток здатності до постановки мнемічної мети. У мимовільній пам'яті запам'ятовування матеріалу відбувається як незапланований результат виконання якої-небудь діяльності: запам'ятав напам'ять віршик, бо дорослий часто читав його.

Перші мнемічні задачі ставить дорослий, коли просить дитину пригадати назву певного предмета, скоромовку, віршик; переказати почуту казку. Отримуючи схвалення, дитина радіє, поступово сама ставить перед собою задачу запам'ятати щось, щоб потім пригадати і викликати схвалення дорослого.

Виконуючи такі задачі, дитина засвоює найпростіші мнемічні прийоми та засоби (повторення, переказ). Під впливом вказівок до­рослого дитина виправляє помилки у тому, що пригадала, в неї ви­никає прагнення пригадати правильно.

Вперше здатність виправляти помилки при відтворенні матеріалу проявляється у чотири роки. Згодом виникає прагнення цих помилок не припускатись, а для цього дитина налаштовується запам'ятати правильно і точно, тобто вона починає розуміти зв'язок між момен­тами запам'ятовування та відтворення. Завдяки поширенню ме­ханізмів регуляції пам'яті на всі її процеси, особливо на момент запам'ятовування та відтворення, відбувається різке зниження не­точностей при пригадуванні. Зростає глибина контролю за пригаду­ванням: у чотири роки дитина відстежує правильність послідовнос­ті основних складових частин матеріалу, а у старшого дошкільника контроль поширюється і на зміст у межах цих частин.

Інтелектуалізація пам'яті, зростання її осмисленості робить мож­ливим за умови відповідної педагогічної роботи засвоєння дитиною смислових прийомів запам'ятовування: порівняння нового з відо­мим, різних частин матеріалу між собою; групування, класифікація.

ВИСНОВКИ про розвиток елементів довільності пам'яті в до­шкільному віці:

- поряд з переважанням мимовільної пам'яті з 4 років з'яв­ляються елементи довільної пам'яті;

-                     елементи довільності пам'яті проявляються як здатність ди­тини до постановки мнемічних задач та до самоконтролю під час запам'ятовування і пригадування;

-                     за умови відповідної педагогічної роботи дитина до кінця до­шкільного віку оволодіває смисловими прийомами запам'я­товування.