5. Психолого-педагогічні умови формування етичної свідомості та поведінки дошкільника

магниевый скраб beletage

У процесі формування етичної свідомості й моральної поведін­ки дошкільника важливим фактором слугує оцінна дія дорослого. Її сприймання та розуміння дитиною згодом призводить до виник­нення такої оцінної дії в самої дитини. Спочатку ця дія спрямовуєть­ся на ровесника, моральна поведінка якого критично й прискіпливо оцінюється. Легше розуміються і оцінюються ті якості, які дорослий найчастіше виділяє і оцінює. Поступово вплив оцінки дорослого на поведінку дітей зростає, оскільки дорослий все більше сприймається як зразок, еталон, з яким дитина порівнює себе і свої дії.

Щоб мати якомога більший виховний вплив оцінка дорослого по­винна відзначатись такими ознаками:

-                     бути об'єктивною і тактовною; слід спочатку виділяти пози­тивні сторони, не загострюючи увагу на негативних, але дити­на має зрозуміти, чим саме невдоволений дорослий. Оцінюва­ти не саму дитину, а її вчинки. Осуд використовують у винят­кових випадках, показавши, як треба робити;

-                     орієнтованою на саму поведінку дитини, а не на порівняння її з іншими дітьми, яке руйнує взаємини дітей;

-                     диференційованою. Потрібно показати, за що саме дитина оці­нюється певним чином;

-                     систематичною, з достатнім і різноманітним унаочненням. Співвідношення різних способів оцінки залежить від віку, ін­дивідуальних особливостей вихованців, ситуації [153, с. 279].

Для формування моральних уявлень дітей важливими є бесіди з дорослими на етичну тематику. Дитина прагне розібратись у склад­них етичних питаннях, зрозуміти критерії моральної оцінки, нама­гається знайти виправдання негідним вчинкам ровесників. А відтак ставить питання дорослим, ініціює бесіди з ними.

Значні виховні можливості містить робота педагогів і батьків з ди­тячою літературою. Найбільше приваблює старшого дошкільника та тематика дитячої книжки, що розкриває питання соціально-мораль­ної поведінки людини, суспільних норм і цінностей, характеру особис­тості. Дитина прагне проникнути в сутність взаємин між людьми, дати оцінку якостям характеру особистості і вчинкам людини. У процесі ро­боти над змістом літературних творів дитина прагне з'ясувати ставлен­ня дорослого до прочитаного, його схвалення чи осуд вчинків героїв.

Згодом у дитини виникають власні оцінки змісту прослуханого. Герої літературних творів чітко розподіляються на дві протилежних групи: позитивні чи негативні. Відповідним чином будується обгово­рення змісту прочитаного, що включає наступні етапи: аналіз пове­дінки героїв - оцінювання їх вчинків - оцінка особистості героя (по­зитивна чи негативна).

Серед ілюстрацій до художніх творів старші дошкільники най­краще сприймають ті, що містять зображення ситуацій спілкування, співпраці з виразно зображеною мімікою облич діючих осіб.

Важливо, що дитина починає відрізняти текст та ілюстрації до нього як складові частини дитячої книжки. В старшого дошкільника з'являється інтерес не тільки до ілюстрацій, а й до змісту, приховано­го у незрозумілому тексті. Така здатність дитини становить переду­мову до сприймання навчальної літератури в школі, слугує мотивом оволодіння навичкою читання.

ВИСНОВКИ про психолого-педагогічні умови формування етич­ної свідомості та поведінки дошкільника:

-                     у процесі формування етичної свідомості й моральної поведін­ки дошкільника важливим фактором слугує оцінна дія дорос­лого;

-                     оцінка дорослого повинна бути об'єктивною і тактовною, орі­єнтованою на саму поведінку дитини, а не на порівняння її з іншими, диференційованою, систематичною, з достатнім і різ­номанітним унаочненням;

-                      важливим засобом формування моральних уявлень дітей є бе­сіди з дорослими на етичну тематику;

-                     роботу з дитячою книжкою на моральну тематику доцільно будувати за схемою аналіз поведінки героїв - оцінювання їх вчинків - оцінка особистості героя (позитивна чи негативна).