2. Особливості поведінки дітей з різними типами темпераменту

магниевый скраб beletage

Вікові особливості темпераменту виявляються у всіх дітей по- різному. Навіть діти - представники одного типу темпераменту роз­різняються у своїй поведінці та реакціях. Як відзначав М. І. Касат- кін, за 25 років вивчення ранніх умовних рефлексів у немовлят він не зустрічав двох дітей з абсолютно однаковими властивостями нер­вової системи [79, с. 301]. Водночас, представники одного типу тем­пераменту мають між собою більше спільного, ніж діти різних типів. Знання характерних особливостей поведінки дітей залежно від типу їх темпераменту важливо для педагогів, щоб побудувати індивідуаль­ний підхід до кожного малюка, забезпечити для його розвитку відпо­відні психогігієнічні умови. Характеристику властивостей темпера­менту у дітей - представників різних його типів розкрито у Таблиці 5.

Таблиця 5

Характеристика властивостей темпераменту у дошкільників — представників різних його типів

і

Типи темпераменту дошкільника

Властивост темперамен

Сангвініки

Холерики

Флегматики

Меланхоліки

1

2

3

4

5

 

Чутливість до подразників

Знижена, не одразу

Легко засина­ють, багато

Легко, сильно, надовго

Продовження таблиці 5

1

2

3

4

5

 

знижена, тому

реагують на

сплять

ображаються,

 

не реагують

зауваження.

 

схильні до стра-

 

на зауважен-

Особливо,

 

хів.

 

ня, зроблене

коли збудже-

 

Побачивши на-

 

тихим голо-

ні, захоплені

 

хмурене облич-

ь

сом.

грою тощо

 

чя дорослого,

ст і

 

 

 

може заплака-

н в

 

 

 

ти, відмовитися

н н

 

 

 

від виконання

и з

 

 

 

діяльності.

н

е С

 

 

 

Здатні глибоко

 

 

 

співпереживати іншому, чуйно вловлювати на­стрій у витворах мистецтва.

 

Життєрадіс-

Важко дис-

Висока пра-

Нервова сис-

 

ні, висока

циплінувати,

цездатність,

тема швидко

 

працездат-

часто пору-

уміння ро-

виснажується,

 

ність, довго

шують добре

бити все

особливо при по-

 

можуть за-

відомі їм

ретельно,

рушенні режиму

 

йматися ціка-

правила по-

наполегливо,

дня. Потребують

 

вою справою,

ведінки

тривало; кон-

тривалого відпо-

ь т

але швидко

 

центруватися

чинку для від-

і н

припиняють

 

на виконанні

новлення сил

m

и

виконання,

 

завдання

 

т к

якщо зникає

 

(довго спо-

 

А

інтерес. Легко дисципліну­вати.

 

стерігати за об'єктом, що зацікавив). Легко дис­циплінувати у звичних об­ставинах

 

Продовження таблиці 5

1

2

3

4

5

 

На позитивні

Емоції ма-

Зовнішні

Переважають

 

стимули реа-

ють крайні

прояви емо-

негативні емо-

 

гують гучним

прояви: не

цій збіднені:

ційні реакції:

 

сміхом, на не-

плачуть, а

неголосно

плаксивість,

 

гативні - не

ридають, не

сміються і

тривожність,

 

менш гучним

усміхаються,

тихенько пла-

страх.

 

плачем.

а регочуть.

чуть

 

 

 

Нестримані,

 

 

 

 

нетерплячі,

 

 

ь т

 

запальні. На

 

 

с і

ffi

 

заборони до­

 

 

н в

 

рослих відпо­

 

 

т к

 

відають бурх-

 

 

а е

 

ливим протес-

 

 

Рч

 

том. Погано

 

 

 

 

засинають і

 

 

 

 

неспокійно

 

 

 

 

сплять, не мо-

 

 

 

 

жуть стриму-

 

 

 

 

вати відчуття

 

 

 

 

голоду, гучно

 

 

 

 

і настирливо

 

 

 

 

вимагають

 

 

 

 

їжі.

 

 

 

Легко

Часто змі-

Навички і

У новій обста-

ь

т с

просинають-

нюється

звички фор-

новці швидко

і н

ся і засина-

настрій.

муються

настає перевто-

д

і г

ють, швидко

Навички

довго, але

ма, працездат-

и

звикають

формуються

дуже стійкі.

ність знижуєть-

р

І

до нової об­

довго і важко

Хворобливо

ся.

Е*

с і

становки. Із

перебу-дову-

переживають

 

н ч

задоволенням

ються. Труд-

порушення

 

и т

і енергійно

нощі пере-

режиму дня,

 

с а

І—Н

беруться за

ключення і

стереотипів.

 

л

Е

нову справу і

концентрації

У нових ситу-

 

 

кидають її,

уваги.

аціях п

 

Продовження таблиці 5

1

2

3

4

5

 

починаючи,

Чутливі до

оведінка ді-

 

 

наступну. На-

порушення

тей порушу-

 

 

вички форму-

режиму дня,

ється. Інші

 

 

ються швидко

до зміни сте-

діти важко до

 

 

і легко пере-

реотипів.

них присто-

 

 

будо-вують-

 

совуються, і

 

 

ся. Почуття,

 

вони самі по-

 

 

інтереси і на-

 

гано сходять-

 

 

строї нестійкі.

 

ся з ними.

 

 

Переживан-

Переживан-

Низька

До спілкування

 

ня яскраво

ня яскраво

емоцій-ність,

з однолітками

 

виявляють-ся

виявляються

невиразна,

не прагнуть, від-

 

зовні. Біль-

зовні. Біль-

бідна міміка.

дають перевагу

 

шою мірою

шою мірою

Вважають

іграм на самоті

ь- ь ст ть

відволіка-

відволіка-

за краще

 

іс іст н ні

ються на зо-

ються на

гратись на

 

S § gj

внішні сти-

зовнішні сти-

самоті в спо-

 

мули, ніж на

мули, ніж на

кійні ігри (ре-

 

Is

a 1

внутрішні.

внутрішні.

жисерські,

 

 

 

настільно-

 

S *

 

 

дидак-тичні)

 

к ін

н

 

 

уникають занять, пов'язаних з руховими навантажен­нями.

 

 

Люблять га-

Віддають пе-

Будь-яку

Рухи і міміка

 

ласливі ігри

ревагу рух-

діяльність

звичайно мляві.

й і

і віддають

ливим іграм,

виконують

Мовлення дуже

ц

к

перевагу ді-

з елементами

поволі, їм

тихе, невиразне.

а

ф

яльності,

спорту,а

необхідний

 

а п

пов'язаній

нерідко про-

якийсь час,

 

м е

з руховою

сто бігають

щоб зрозумі-

 

Т

активністю.

по групі або

ти, що ж від

 

 

Рухи дуже ви-

ігровій кім-

них вимага-

 

 

разні, швидкі,

наті.

ють.

 

Продовження таблиці 5

1

2

3

4

5

 

жвава міміка.

Рухи різкі,

Мовлення

 

 

Мовлення

переривисті.

повільне,

 

 

гучне, енер-

Мовлення

неголосне, з

 

 

гійне, його

швидке, плу-

тривалими

 

 

темп швид-

тане, нерідко

паузами.

 

 

кий.

незрозуміле.

 

 

ВИСНОВКИ про особливості поведінки дітей з різними типами темпераменту:

-                      представники одного типу темпераменту мають між собою більше спільного, ніж діти різних типів.

-                      знання характерних особливостей поведінки дітей залежно від типу їх темпераменту важливо для педагогів, щоб побуду­вати індивідуальний підхід до кожного малюка, забезпечити для його розвитку відповідні психогігієнічні умови;

-                     у характеристиці кожного типу темпераменту дітей слід роз­крити конкретні поведінкові прояви таких властивостей, як сензитивність, активність, реактивність, пластичність-ригід- ність, екстравертованість-інтравертованість, темп реакцій.