3. Діяльність молодшого школяра

Навчальна діяльність - провідна для психічного розвитку молод­шого школяра. На початок шкільного навчання дитина володіє окре­мими елементами навчальної діяльності. Наприклад, за вказівкою учителя дитина виконує певні вправи, завдання, але повна структура навчальної діяльності із системою взаємопов'язаних її компонентів формується протягом усього початкового навчання. При оволодінні учнем всіма компонентами навчальної діяльності говорять про са­мостійну навчальну діяльність, яка є необхідною умовою успішного навчання дитини в середній школі. Змістом навчальної діяльності виступають теоретичні знання, характерною відзнакою яких є дедук­тивна будова: від абстрактного (понять, правил, законів, постулатів) до конкретного (прикладів, практичних задач).

У структурі навчальної діяльності прийнято виділяти наступні компоненти (за Д. Б. Ельконіним, В. В. Давидовим).

•                     Мета і головний результат, які в узагальненому вигляді поля­гають у засвоєнні основ наук, що виступають змістом навчаль­ної діяльності (поняття, закони, загальні способи розв'язання задач).

•                     Потреби, що ґрунтуються на необхідності отримання теоре­тичних знань.

•                     Мотиви, що передбачають прагнення до засвоєння способів відтворення теоретичних знань.

•