5. Емоційно-вольові процеси молодшого школяра

магниевый скраб beletage

Емоційно-вольова сфера. В емоційній сфері молодшого школя­ра зростає стриманість, переважає бадьорий, життєрадісний настрій учня, дитина проявляє інтерес та доброзичливість до оточуючих. Вод­ночас емоції молодшого школяра ще дуже бурхливі, дитина легко втрачає рівновагу, виходить з себе, схильна до афектів (Л. С. Славіна).

Основним джерелом емоцій є навчальна та ігрова діяльність.

Інтенсивно формуються вищі почуття (В. О. Сухомлинський). Осо­бливу роль відіграють інтелектуальні емоції, найтісніше пов'язані із навчальною діяльністю: здивування, сумнів, переживання нового, радість пізнання.

Моральні почуття виявляються у формі симпатії, дружби, това­риськості, обов'язку, гуманності. Порівняння переживань своїх з пе­реживаннями оточуючих сприяє розвитку усвідомленості своїх емо­цій. Учень чекає від оточуючих поваги, визнання і розуміння, різко негативно реагує на приниження його гідності.

При порушеннях емоційної сфери дитина може виявляти грубість, впертість, запальність, забіякуватість та інші форми емоційної неврів­новаженості. Найчастіше причинами цього є розходження між зави­щеним рівнем домагань та реальними можливостями його реалізації.

Вольові якості молодших школярів є основою їх систематичного на­вчання і водночас розвиваються завдяки йому. Воля молодшого школя­ра відзначається достатньо високим рівнем довільності, яка дозволяє йому усвідомлювати й виконувати обов'язкові завдання, підпорядкува­ти їм свою активність, керувати пізнавальними процесами, виконувати складні інструкції та вимоги дорослих. У школярів з'являється особли­ва вольова дія - вчинок, орієнтований на інтереси оточуючих людей.

Зростає вимогливість до себе та інших, розширюється сфера усві­домлення обов'язків, розуміння необхідності їх виконання.

Прояви волі молодшого школяра значною мірою залежать від си­туації, вимагають зовнішньої підтримки з боку дорослого. Тому в по­чатковій школі необхідно створити атмосферу чітких вимог і правил поведінки, спокійно-позитивний соціально-психологічний клімат. У цей період у дітей формуються такі вольові риси характеру, як ціле­спрямованість, організованість, стриманість, дисциплінованість, на­полегливість тощо.

ВИСНОВКИ про емоційно-вольові процеси молодшого школяра:

-                     в емоційній сфері дитини зростає стриманість, переважає ба­дьорий, життєрадісний настрій;

-                     основним джерелом емоцій дитини є навчальна та ігрова ді­яльність.

-                     інтенсивно формуються вищі почуття (інтелектуальні, мо­ральні, естетичні);

-                     вольові якості дітей є основою їх систематичного навчання і водночас розвиваються завдяки йому;

-                     у дитини з'являється особлива вольова дія - вчинок, орієнто­ваний на інтереси оточуючих людей;

-                     прояви волі молодшого школяра помітно залежать від ситуа­ції, вимагають зовнішньої підтримки з боку дорослого.