1. Біологічні та соціальні умови психічного розвитку підлітка

магниевый скраб beletage

Хронологічні межі підліткового віку - від 11-12 р. до 14-15 р. Основний зміст і специфіка цього віку полягає в переході від дитин­ства до дорослості всіх аспектів розвитку - фізичного, розумового, морального, соціального.

У фізичному розвитку спостерігаються швидкі й бурхливі зміни, що отримали назву «стрибок росту». Перебудовується весь організм підлітка, що зумовлено, насамперед, статевим дозріванням. Активі­зація діяльності ендокринної системи зумовлює інтенсивний фізич­ний і фізіологічний розвиток.

Ріст організму хлопчиків досягає найвищих показників у 13 р. і продовжується до 15-17 рр. У дівчаток цей процес розпочинається і закінчується на два роки раніше. Змінюється м'язово-скелетна сис­тема, зростає фізична сила. М'язова система випереджує у зростанні маси ріст серця та кістяка, що робить серцево-судинну та опорно-ру­хову системи підлітка особливо вразливими й чутливими до фізичних та розумових навантажень.

Показники розмірів та маси внутрішніх органів підлітка набли­жаються до показників дорослої людини. Відбувається вдосконален­ня нейронів кори головного мозку, збагачуються асоціативні зв'язки між різними ділянками мозку. Посилюються гальмівні процеси. Інтенсивно розвивається друга сигнальна система. Розвиток нервової системи підлітка призводить до посилення розумової активності під­літка, зростання його здатності регулювати свою поведінку.

Водночас, центральна нервова система підлітків перебуває у стані глибоких змін, а тому не відзначається витривалістю. Внаслідок цьо­го підлітки підвищено збудливі, їхня поведінка нестійка, імпульсив­на, дії часто нестримні, безконтрольні, підвищено реактивні. Тому дорослі повинні особливу увагу приділяти соматичному здоров'ю під­літка, стежити за дотриманням усіх гігієнічних вимог.

Соціальна ситуація розвитку особистості підлітка відзначається суперечливістю і нерівномірністю переходу від дитинства до дорос­лості.

Головний фактор розвитку особистості підлітка - зростання соці­альної активності. Підліток починає шукати інші сфери діяльності, крім навчання: гурткові заняття, спортивні секції, дружні компа­нії. Соціальна активність підлітків спрямована, насамперед, на при­йняття та засвоєння норм, цінностей і способів поведінки, характе­рних для світу дорослих та стосунків між ними.

Серед умов сучасного життя вирізняються такі, що сприяють ста­новленню дорослості підлітків (акселерація фізичного та статевого дозрівання, інтенсивне спілкування з однолітками, більш рання са­мостійність через зайнятість батьків, величезний потік різноманіт­ної за змістом інформації тощо), і такі, що гальмують цей процес (за­йнятість тільки учінням при відсутності інших серйозних обов'язків, прагнення багатьох батьків надмірно опікуватися дітьми, матеріаль­на залежність від дорослих тощо).

Своєрідне поєднання цих умов у житті конкретного підлітка зу­мовлює особливості його переходу до дорослості. Так, у 7-му класі є учні, які виглядають по-дитячому, а інші - майже по-дорослому. В поведінці підлітка спостерігається поєднання дитячих рис із про­явами дорослості. До останніх належить серйозне ставлення до на­вчання, інтерес до моди, до спілкування з ровесниками, допомога вдома батькам або відмова від неї.

Численні якісні та кількісні зміни в організмі та у психіці підліт­ка кардинально перетворюють його попередні інтереси та взаємини з оточуючими. Все це викликає складні, суперечливі переживання під­літка, що зумовлюють труднощі його виховання та негативні прояви поведінки: впертість, грубість, негативізм, агресивність, дратівли­вість. Згадані прояви свідчать про кризу підліткового віку.

ВИСНОВКИ про біологічні та соціальні умови психічного розви­тку підлітка:

-         хронологічні межі підліткового віку - від 11-12 р. до 14-15 р.;

-                     перехід від дитинства до дорослості стосується всіх аспектів розвитку підлітка - фізичного, розумового, морального, соці­ального.

-         у фізичному розвитку спостерігається «стрибок росту»;

-                     розміри та маса внутрішніх органів підлітка наближаються до показників дорослої людини;

-                     відбувається вдосконалення нейронів кори головного мозку, збагачуються асоціативні зв'язки між різними ділянками мозку, посилюється гальмування;

-                     швидкість соматичних змін призводить до значного наванта­ження на організм підлітка, тому дорослі повинні забезпечити дотримання всіх гігієнічних вимог;

-                     головний фактор розвитку особистості підлітка - зростання його соціальної активності;

-                     відбувається глибока перебудова взаємин підлітка із оточую­чими, що зумовлює кризу підліткового віку.