5. Особливості навчальної діяльності підлітка

магниевый скраб beletage

Ускладнення змістовного боку знань вимагає від учнів і доско­наліших способів їх здобуття. Зростає рівень абстрагування і уза­гальнення, формуються системи прямих і зворотних логічних опе­рацій, міркувань і умовиводів, які стають більш усвідомленими, об­грунтованими й логічно досконалішими.

Змінюється співвідношення зовнішніх і внутрішніх дій на ко­ристь останніх. Відбувається перехід зовнішніх дій у внутрішній, мислений план, формуються розумові дії, виступаючи компонентами вмінь учитись. Якісних змін зазнає і мотивація учіння підлітків.

У підлітковому віці спостерігається зниження успішності, інтер­есу до учіння. Причини цього явища:

•                    школа приваблює не стільки навчальною діяльністю, скільки можливістю спілкування з ровесниками;

•                    розширюється коло джерел інформації, життєвих зв'язків;

•                    нові вимоги в середній школі - поява нових вчителів, зроста­ють вимоги до самостійності в навчальній діяльності;

•                    внаслідок актуалізації професійного вибору підліток поділяє навчальні предмети на «важливі і неважливі».

Ставлення підлітка до навчання переважно залежить від особи вчителя, тому диференціюється щодо різних предметів, які учень по­діляє на «цікаві і нецікаві». В особі вчителя учні цінують ерудова­ність, справедливість, доброзичливість, тактовність, вміння органі­зувати роботу учнів. Зміна вчителя в класі призводить до зміни став­лення учнів до відповідного предмету.

Учіння для підлітка набуває особистісного змісту, перетворюєть­ся у самоосвіту. Це проявляється у наступних фактах.

•                    Зміст учіння розширюється, виходить за межі шкільної про­грами за власною ініціативою підлітка. У класі вирізняються здібні учні, які не працюють на уроці, а цікавляться позапро­грамовим матеріалом з предмету, яким оволодівають само­стійно. Виникають захоплення, де необхідні самостійно набуті знання: електроніка, радіо, шахи, фотографія.

•                    З'являються мотиви професійної підготовки, незадоволеність власними знаннями; мотиви обов'язку, відповідальності та

престижу без зв'язку з пізнавальною мотивацією не забезпечу­ють високих учбових успіхів.

• Оволодіння основами наук (математика, фізика, хімія), які вимагають достатнього інтелектуального розвитку і самостій­ної навчальної роботи.

ВИСНОВКИ про особливості навчальної діяльності підлітка;

-                      зміст навчальної програми значно ускладнюється, що вимагає від учнів досконаліших способів здобуття знань;

-                      відбувається перехід зовнішніх дій у внутрішній, мислений план;

-         спостерігається зниження успішності, інтересу до учіння;

-                     учіння для підлітка набуває особистісного змісту, перетворю­ється на самоосвіту.