1. Загальна характеристика раннього юнацького віку

магниевый скраб beletage

Юність - це досить тривалий період життя людини від 14-15 до 25 років, який поділяють на ранню та пізню юність. Рання юність охо­плює період від 14-15 до 18 років.

Вивчення психологічних проблем юності відзначається двома основними підходами.

Ряд теорій (біологічного, психологічного, психоаналітичного на­прямків) пояснюють юність, виходячи переважно зі змін в організмі та їх внутрішніх факторів. При цьому протиставляється розвиток лю­дини або як індивіда, або як особистості. На одному з полюсів цього підходу - біологічні теорії, для яких юність - це важливий етап росту організму, що детермінує всі лінії (морфологічну, фізіологічну, соці­ально-психологічну) онтогенезу індивіда.

Психологічні теорії наголошують на тому, що юність є своєрідним етапом розвитку внутрішнього світу, насамперед - самосвідомості ди­тини.

У психоаналітичних теоріях акцентується увага на юності як ета­пі бурхливого психосексуального розвитку дитини.

Інший підхід - соціологічний - відзначається спробами розкрити переважно зовнішню детермінацію періоду юності з погляду суспіль­ства, інтересів його розвитку. У цьому розумінні юність - етап соціа­лізації дитини, переходу від залежного дитинства до самостійної до­рослості, формування соціальних ролей, ціннісних орієнтацій.

Для вітчизняної психології характерним є врахування діалектич­ної єдності біологічних, психологічних та соціальних складових у роз­витку особистості. Труднощі юності пояснюються розходженням у мо­ментах досягнення індивідом, з одного боку, біологічної зрілості, а з ін­шого - соціальної зрілості. У нашому технологічно високорозвиненому суспільстві, де період шкільного навчання досить тривалий і має тен­денцію до зростання, біологічне дозрівання випереджує соціальне.

Більшість юнаків і дівчат цього віку вже досягають статевої зрі­лості. Майже завершується дозрівання і всього організму дитини. Фі­зичний розвиток старшокласників у темпах уповільнюється і більш помітний у дівчат, а юнаки поступово «наздоганяють» їх. Збільшен­ня росту в дівчат триває переважно до 16-17 років, а в юнаків — до 17-18 років.

Особливо швидко зростає м'язова маса і сила в хлопців, що робить цей період важливим для їх досягнень у деяких видах спорту. Більш збалансованими стають показники в зростанні внутрішніх органів, розмір серця у пропорціях щодо показників судинної та м'язової сис­тем досягає показників дорослої людини. Значно вдосконалюється нервова система, яка стає стабільнішою та витривалішою. Гальмівні процеси врівноважені із процесами збудження.

Ще однією особливістю сучасності є прискорення біологічного до­зрівання (акселерація) і уповільнення соціального. Соціальна зрілість вимірюється багатьма параметрами, які з'являються неодночасно та індивідуально. Так, суспільство визнає дорослість людини з 17 років, коли вона отримує паспорт, починає відповідати за всі свої вчинки пе­ред законом, користується виборчим правом та всіма іншими правами дорослої людини. Водночас фактична соціальна зрілість може настати як раніше моменту її юридичного визнання (наприклад, під час війни, коли використовується праця підлітків та юнаків), так і пізніше. Ще до­вгий час після набуття повноліття молода людина зберігає матеріальну залежність від батьків і родини (особливо, якщо продовжує навчання).

Соціальна ситуація розвитку зумовлюється підготовкою старшо­класника до вступу в самостійне життя, який полягає у виборі профе­сії, у визначенні подальшого життєвого шляху (продовжити навчання, створити сім'ю, розпочати трудову діяльність тощо). Звідси - найбільш актуальною особистісною проблемою старшокласника є здійснення життєвого самовизначення, яке б дало йому в майбутньому змогу по­вною мірою реалізувати себе в праці, громадському житті, у сім'ї.

Психічний розвиток у ранній юності - це та необхідна основа, яка дозволяє людині свідомо й обґрунтовано здійснити вибір подальшого життєвого шляху відповідно до своїх можливостей та індивідуальних особливостей. Перевірка правильності зробленого життєвого вибору, а у деяких випадках і його зміна триває у другій половині юнацького віку.

Соціальна ситуація розвитку старшокласника породжує супереч­ність між ідентифікацією та індивідуалізацією його особистості серед оточуючих людей (Д. І. Фельдштейн). З одного боку, юнаки прагнуть до незалежності, самостійності, захищають своє право на індивіду­альність. З іншого боку, активізується ціннісно-орієнтаційна діяль­ність, посилюється прагнення свідомо будувати свою поведінку від­повідно до існуючих суспільних норм і вимог. Результатом взаємодії процесів індивідуалізації та ідентифікації є диференціація розумо­вих здібностей та інтересів, розвиток інтегральних механізмів само­свідомості, вироблення світогляду, життєвої позиції.

Провідною діяльністю для старшокласників виступає навчально- професійна діяльність.

Центральним новоутворенням особистості у ранній юності є го­товність старшокласника до життєвого самовизначення (І. В. Ду- бровіна), осередком якого є професійний вибір. У 80-ті роки у виборі професії старшокласники, передусім, орієнтувались на престижність професії (її соціальну значущість), вимоги професії до особистос­ті, принципи й норми взаємин, характерні для даного професійного кола. Сьогодні помітно зростає прагматичність молодих людей при вирішенні цього питання.

Життєве самовизначення відбувається з опорою на головне ново­утворення психіки старшокласника - його світогляд, що становить систему узагальнених поглядів на дійсність, де наукові знання пере­плітаються із переконаннями й ставленнями.

ВИСНОВКИ про загальну характеристику раннього юнацького віку:

-         рання юність охоплює період від 14-15 до 18 років;

-                     для сучасних юнаків характерне прискорення біологічного до­зрівання (акселерація) і уповільнення соціального з виперед­женням біологічного;

-                     фізичний розвиток старшокласників у темпах уповільнюєть­ся, зростання розміру внутрішніх органів відбувається про­порційно щодо показників судинної та м'язової систем, у не­рвовій системі гальмівні процеси врівноважені із процесами збудження;

-                     соціальна ситуація розвитку зумовлюється підготовкою стар­шокласника до вступу в самостійне життя;

-                     центральним новоутворенням особистості у ранній юності є го­товність дитини до життєвого самовизначення;

-                     головне новоутворення психіки старшокласника - його світо­гляд.