3. Модель оптимального спілкування педагога з дитиною

магниевый скраб beletage

Найважливіше значення у виникненні й розвитку у дітей спілку­вання мають впливи дорослого, випереджуюча ініціатива якого під­носить діяльність дитини на вищий рівень. Без постійної підтримки дорослого розвиток спілкування дошкільника уповільнюється, що призводить до різноманітних психологічних порушень і труднощів.

Нормальний розвиток спілкування дошкільника має виразний позитивний вплив на прискорення загального розвитку дітей.

В одному з експериментів дорослий кожен день по 7-8 хвилин пестив, гладив, посміхався, говорив ласкаві слова малюкам віком 2-4 міс. Порівняно з іншими ці діти демонстрували краще розвинену увагу та інтерес до оточуючого.

З іншого боку, оптимізація спілкування дошкільника забезпечує усунення причин інших труднощів його психічного розвитку, насам­перед у сфері:

а) мовлення (за рахунок активізації потреби у розумінні мовлення дорослого);

б) особистості (подолання несміливості, тривожності);

в) різноманітних видів діяльності.

Спілкування за означенням передбачає високу активність його учасників, взаємодію партнерів. Умовами ефективності педагогічного спілкування називають: особистісні взаємовідносини (Бодальов О. О., Ковальов О. Г.); тепле, інтимне, виразне ставлення вихователя (Ко- тирло В. К.), позитивне, тепле, емоційно забарвлене ставлення (Ку- лачківська С. Є.); діалогічне спілкування з домінантою на співбесід­ника (Флоренська Т. О.). В основі цих характеристик лежать відноси­ни рівності, що складаються між партнерами у спілкуванні.

Чи може дитина виступати партнером для педагога або іншого дорослого? Про таке партнерство можна говорити лише в певному розумінні. Воно полягає у прийнятті людьми один одного як без­умовних цінностей, в установці на універсальність можливостей кожної людини, у доброзичливості й взаєморозумінні. Даний аспект взаємозв'язків дитини із соціальним оточенням необхідний в єднос­ті з іншим, таким, що акцентує відмінності у позиціях вихователя і вихованця. Останній переважно і враховується на практиці, що призводить до зниження самостійності, ініціативності, креативнос- ті дитини. Виховні впливи, орієнтовані на діалогічне спілкування, здатні стимулювати творчість дитини, тільки починають розробля­тись і не мають широкого практичного застосування.

Створення атмосфери доброзичливості, відвертості, емоціональ­ної піднесеності, радості у спілкуванні дошкільника з дорослим зале­жить від змісту контактів, адекватного рівню комунікативного роз­витку дитини.

С. В. Корницька пропонує три програми взаємодії дорослого з ди­тиною, відповідно до віку останньої. Прийняття дитиною програми виявляється у мінімумі відволікань та проявів небажання контакту­вати, а також у найбільш активній взаємодії.

I  програма: ласка дорослого, що виражає його доброзичливу ува­гу до дитини, посмішка, дотик і поглажування, гойдання. Дорослий бере дитину на руки, на коліна, супроводжує дії ласкавими ніжними словами, що містять схвалення дитини. Цією програмою найбільш задоволені немовлята.

II   програма: спілкування, опосередковане іграшкою або набором іграшок. Спільна дія дорослого і дитини щодо іграшок із забезпечен­ням ініціативності малюка. Для дітей раннього віку.

III   програма: вербальне спілкування. Дорослий розмовляє з дити­ною, декламує вірші, проговорює прозові тексти, уважно дивлячись на дитину. Бесіди на різноманітні теми із підтримкою і заохоченням ініціативи дітей. Для дітей дошкільного віку (3-6 р.), забезпечує най­кращий емоційний настрій та найвищу активність дітей у взаємодії.

Якщо дитина погано сприймає відповідну її вікові програму, то її комунікативна потреба знаходиться за межами вікових показників спілкування. Слід встановити випередження чи відставання розвитку комунікативних потреб і підібрати адекватну програму спілкування.

ВИСНОВКИ про модель оптимального спілкування дошкільника з дорослим:

-                     найважливіше значення у виникненні і розвитку у дітей спіл­кування мають впливи дорослого, випереджуюча ініціатива якого підносить діяльність дитини на вищий рівень;

-                     нормальний розвиток спілкування дошкільника прискорює хід його загального розвитку;

-                     оптимізація дорослим спілкування дошкільника забезпечує усунення причин інших труднощів психічного розвитку;

-                     загальною умовою оптимізації спілкування з дошкільником є створення дорослим атмосфери доброзичливості, відвертості, емоційної піднесеності, радості;

-                     дорослий повинен контролювати хід розвитку спілкування дошкільника, встановлюючи випередження чи відставання розвитку його комунікативних потреб і підбираючи адекватну програму спілкування з дитиною.