2.3. Позаситуативно - ділова форма спілкування дошкільників

магниевый скраб beletage

Позаситуативно-ділова форма спілкування з ровесниками почи­нає виявлятись у деяких дітей віком 6-7 років. Водночас тенденція до її появи, елементи цієї форми спілкування складаються у більшос­ті старших дошкільників.

Кількість позаситуативних контактів зростає до 50% від усіх взає­модій ровесників. Спілкування з ровесниками значно виходить за межі спільної предметної діяльності. Значні зміни відбуваються у розвитку сюжетно-рольової гри, зростає її умовність, схематизм. Складність у побудові гри висуває вимоги до її попереднього планування.

Зміст комунікативної потреби полягає у прагненні до співпраці й співтворчості з ровесником. Гра має по-справжньому спільний харак­тер з єдиними правилами, вимогами, з узгодженістю дій, врахуван­ням інтересів партнерів. Досвід попередніх спільних ігор дітей нако­пичується, веде до певного узагальнення уявлень дітей про гру, про роль кожної дитини в ній.

Утворюється чіткий образ ровесника, відносини з ним стають більш стабільними (спостерігається таке явище, як дружба), вини­кають симпатії. Відбувається формування суб'єктного ставлення до інших дітей, тобто вміння бачити в них рівну собі особу, враховувати їх інтереси, готовність допомагати.

Разом із пізнанням ровесника в дітей розвивається розуміння Я-образу, особливо своїх практичних дій .

Головний засіб спілкування - мовлення. Особливості спілкування з однолітками яскраво виявляються в темах розмов, які стають чим­далі більш позаситуативними. Характерні обговорення різноманіт­них широких тем стосовно минулого й майбутнього, рідної природи й далеких країн тощо.

Внесок позаситуативно-ділового спілкування у розвиток полягає у формуванні здатності дитини розуміти іншого як самоцінну особис­тість, у пробудженні інтересу до його внутрішнього світу, мотиву роз­ширити уявлення про себе.

ВИСНОВКИ про розвиток форм спілкування дошкільника з ро­весником:

-                     колектив дослідників під керівництвом А.Г.Рузської вирізняє три онтогенетично послідовних форми спілкування з ровесни­ками у дошкільному віці;

-                     вікова динаміка спілкування і спільної діяльності дошкільни­ків полягають у зростанні змістовності, вибірковості, стабіль­ності відносин, потреби у спілкуванні і співпраці, їх інтенсив­ності та орієнтованості на інтереси ровесників; - у дитини від народження до 7 р. послідовно змінюються такі форми її спілкування з ровесниками: емоційно-практична (не­мовля - ранній вік); ситуативно-ділова (4-6 р.); позаситуатив- но-ділова (6-7 р.).