ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Докорінне реформування системи освіти України передбачає по­силення гуманістичної спрямованості навчально-виховного процесу, його побудову на засадах розвивальної психології, де дитині відво­диться активна роль - роль суб'єкта діяльності й спілкування.

Становлення суб'єктності дитини напряму залежить від доросло­го, його дбайливого, уважного, терплячого й тактовного ставлення, від поваги до дитини з перших днів її життя, від змістовного й емоцій­но теплого спілкування з нею.

При підготовці посібника автор вважав головною своєю задачею формування у студентів такої педагогічної позиції, за якої дитина сприймається як самоцінна й неповторна особистість, здатна до воле­виявлення та ініціативи. Провідні завдання педагога, при вирішенні яких необхідні знання з дитячої психології, полягають у тому, щоб розпізнавати й підтримувати педагогічно значущі прояви активності дитини, спрямовувати їх у належному руслі; спиратись на бажання та інтереси вихованців при формуванні в них початкових уявлень та чимдалі складніших знань про оточуюче, при озброєнні їх навичками спілкування й діяльності.

Підготовка студента до вирішення вищезгаданих завдань зна­йшла у посібнику свою реалізацію через таку побудову змісту кожної теми, де головна увага приділяється проблемі налагодження педаго­гом спілкування з дитиною та з дитячим колективом з опорою на іні­ціативу вихованців.

При розробці посібника використовувались матеріали навчально- методичних праць Г. О. Люблінської. О. О. Смірнової, Г. А. Урунта- євої, В. К. Котирло, С. Є. Кулачківської, Ю. О. Приходько, С. П. Ти­щенко, С. О. Ладивір, О. Л. Кононко.

З метою ілюстрування основних положень дитячої психології використані фрагменти експериментальних робіт О. В. Запорожця, М. І. Лісіної, Л. А. Венгера, А. Г. Рузської, В. К. Котирло, О. О. Смір- нової та ін.

Посібник складається з курсу лекцій, містить словник основних понять та список рекомендованої і використаної літератури.

Курс лекцій розподіляється на п'ять модулів, що охоплюють 28 лекційних теми. Розподіл навчального матеріалу на п'ять модулів зумовлений традиційним підходом до визначення основних етапів психічного розвитку дитини, а також необхідністю детального роз­гляду дошкільного дитинства, що відповідає професійній спрямова­ності посібника. До кожної лекції подається список літератури, вико­ристаної при її написанні та рекомендованої до поглибленого вивчен­ня студентами. Посилання по тексту зроблено за загальним списком літератури у кінці посібника.

Умовні позначення: 1;2 - вік дитини 1 рік 2 місяці.

ИИ

МОДУЛЬ І ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ