3. Класифікація дитячих ігор. Характеристика творчих ігор дошкільника

магниевый скраб beletage

Ігри дошкільників поділяють на види з урахуванням різних ознак. Наприклад, найбільш поширена класифікація ігор складаєть­ся з предметно-маніпулятивних, імітаційних (сюжетно-рольових), будівельно-конструктивних та режисерських (комбінаційних) ігор.

А. П. Усова найбільш помітними різновидами творчих ігор ді­тей вважала режисерські ігри, коли дитина управляє іграшкою, та ігри, де роль виконує сама дитина. До цієї ж думки приєднується і О. Є. Кравцова [71, с. 138].

Р. Й. Жуковська виділила вісім груп найхарактерніших дитячих ігор: побутові («в сім'ю», «доньки-матері»); суспільно-виробничі (у водія, будівельника); культурно-суспільні («у дитячий садок», «в школу»); ігри на військову та воєнну тематику; ігри на сюжети лі­тературних творів; ігри-драматизації; ігри з іграшками-тваринами.

С. Л. Новосьолова пропонує вирізняти ігри за ознакою ініціативи дітей. Це три класи ігор: ті, що виникають за ініціативою самих ді­тей; ті, що виникають за ініціативою дорослих; ті, що відображають традиції певного народу.

До першого класу належать експериментування (з природними об'єктами, з тваринами, з іграшками та іншими предметами) та са­модіяльні сюжетні ігри (сюжетно-відображувальні, сюжетно-рольо­ві, режисерські та театралізовані). Всі ці ігри мають спільну ознаку: вони є самодіяльними. Виникають за ініціативою самих дітей.

До другої підгрупи належать навчальні (дидактичні, сюжетно-ди­дактичні, рухливі, «ігри з правилами») та дозвіллєві ігри (інтелекту­альні, ігри-забави, розваги, театральна гра, святково-карнавальні). Ці ігри виникають за ініціативою дорослих, але якщо діти добре їх засвоїли, то можуть гратись у них самостійно.

До третьої групи належать традиційні або народні ігри (обрядові, тренінгові, дозвіллєві). При цьому С. Л. Новосьолова вважає, що про­відною діяльністю у дошкільному віці виступають самодіяльні ігри дітей [52, с. 12-13].

Г. А. Урунтаєва [153, с. 77] пропонує вирізняти види ігрової ді­яльності дошкільника, як це представлено у таблиці 3.

Таблиця3

Різновиди ігрової діяльності дошкільника

Творчі (сюжетно-рольові)

Ігри з правилами

власне сю- жетно-ро- льові

будівельні

ігри-драма- тизації

дидактичні

рухливі

Творчо і за власною ініціативою осмис­люють різні сторони життя дорослих за допомогою ролей і ігрових дій

За ініціативою дорос­лих, за розробленими ними правилами, перед­бачають попереднє озна­йомлення дітей з цими правилами

Крім згаданих різновидів гри дошкільників, у дитячій психології досліджуються також: ігри на теми літературних творів (Л. П. Боч- карьова, І. Д. Власова, В. А. Гелло, З. В. Лиштван, Т. А. Маркова,);

ігри з тваринами (Е. Янакієва, Болгарія); ігри у процесі малювання (Т. С. Казакова, Т. С. Комарова, Н. П. Сакуліна, Є. А. Фльоріна); комп'ютерні ігри (В. В. Безменова, Є. В. Зворигіна, Л. А. Яворончук); театралізовані ігри (Р. К. Сєрьожнікова).

До найбільш поширених творчих ігор дошкільників належать бу­дівельні ігри, у яких розгортання певного сюжету пов'язано із пред­метними діями по спорудженню та конструюванню з кубиків, кон­структорів, допоміжних матеріалів з використанням піску, глини, камінців тощо. Ці ігри дозволяють дошкільнику імітувати трудову діяльність дорослого, розкриваючи перед ним властивості різнома­нітних будівельних матеріалів, закономірності з'єднання частин та деталей, гармонійне їх співвідношення. Таким чином, будівельна гра містить значний потенціал для розвитку інтелекту й творчості до­шкільників.

Будівельні ігри та сюжетно-рольові пов'язуються тісними вза­ємними переходами. Створені споруди, будівлі, конструкції охоче використовуються дошкільником для декорування гри сюжетно-ро­льової: у «побудованих» кімнатах розгортається гра «у сім'ю», у спо­рудженому «приміщенні» відкривається «магазин» чи «лікарня». Поєднання сюжетно-рольових та будівельних ігор дозволяє дошкіль­нику повніше відобразити життя людей, змоделювати цілісний його процес, де вирізняються окремі етапи: спочатку спорудження, будів­ництво, потім використання споруди у важливих для людини цілях. Головна відмінність між будівельними й сюжетно-рольовими іграми полягає у їхньому змісті: будівельна носить предметний характер, а сюжетно-рольова - комунікативний, коли моделюються відносини між людьми, виступаючими у різних своїх ролях. З віком дошкіль­ників відмінності між будівельними й сюжетно-рольовими іграми все менш помітні: будівельна гра розгортається як сюжетно-рольова з визначенням сюжету й розподілом ролей. Водночас у будівельних іграх є ознаки, спільні з продуктивною діяльністю дошкільників: діти отримують реальний результат у вигляді споруди, архітектурно­го комплексу.

В іграх-драматизаціях зміст, ролі, ігрові дії зумовлені сюжетом і змістом певного літературного твору, казки. Вони подібні до сюжет­но-рольових ігор: у їх основі лежить умовне відтворення подій, явищ, дій і взаємовідносин та присутні елементи творчості. Своєрідність ігор-драматизацій полягає у виконанні дітьми ролей у строгій відпо­відності до змісту літературного твору. Це відрізняє їх від режисер­ських ігор, де дитина вільно перебудовує сюжет, створює подібний сюжет до відомого їй за літературним твором; а також від театралі­зованих ігор, де присутній мотив гри «у театр». Як правило, основою ігор-драматизацій слугують казки. У казках образи героїв добре зро­зумілі дітям, події розгортаються динамічно, вчинки мотивовані, у сюжеті виділяються чіткі етапи. Зручними для запам'ятовування є віршовані твори. У цих іграх формується мовлення і пам'ять дітей, вони засвоюють глибинний зміст твору, причинну зумовленість по­дій. Розвивається здатність дітей діяти у колективі, узгоджувати свою поведінку з іншими дітьми. Потреба зіграти роль відповідно до змісту казки розвиває здатність дитини виконувати інструкцію, утримувати її у своїй пам'яті.

ВИСНОВКИ про класифікацію ігор дошкільника та особливості його творчих ігор:

-                     розмаїття різновидів ігор дошкільника ставить проблему їх класифікації, яка на сьогодні не має остаточного вирішення;

-                     крім сюжетно-рольової гри, дошкільник оволодіває творчи­ми іграми (будівельними, іграми-драматизацями) та іграми з правилами (дидактичними, рухливими);

-                     будівельні ігри мають ознаки, спільні з продуктивною діяль­ністю (отримання оригінального результату), з сюжетно-ро­льовою грою (уявна ситуація, роль) та формують у дітей по­зицію творця, перетворюючого дійсність (спільне з трудовою діяльністю);

-                     своєрідність ігор-драматизацій полягає у виконанні дітьми ро­лей у строгій відповідності до змісту літературного твору, як правило, казки; відступ від змісту літературного твору допус­кається у режисерських та театралізованих іграх.