2.3. Розвиток компонентів структури трудової діяльності дошкільника

магниевый скраб beletage

Засвоєння будь-якої діяльності вимагає оволодіння основними компонентами її структури. Якщо дитина володіє всіма цими компо­нентами, вона здатна виконувати діяльність самостійно, без допомоги ззовні. Структура трудової діяльності відображає загальну структуру діяльності людини, включаючи мотиви, цілі, дії контролю й оцінки, способи виконання дій. У дошкільника формується як внутрішня, так і зовнішня сторона діяльності. До внутрішньої належать мотиви, цілепокладання, дії контролю й оцінки. До зовнішньої сторони від­носяться предметні дії, певна їх послідовність, що відображає засвоє­ний дитиною спосіб виконання.

МОТИВИ праці вирізняють:

-         зовнішні, зумовлені нетрудовими потребами дитини;

-                      внутрішні, що пов'язані із самим виконанням трудової діяль­ності.

Обидві ці групи мотивів мають суттєве значення для розвитку осо­бистості. Саме в дошкільному віці складаються найсприятливіші умо­ви для становлення суспільних мотивів трудової діяльності. Усклад­нення внутрішніх мотивів праці відбувається як перехід від інтересу дитини до зовнішніх атрибутів трудової діяльності, від її процесу до прагнення отримати певний заданий і корисний результат. Інтерес до самого виконання трудових дій характерний для дитини 3-4 р., що зближує працю малюка із його грою. Дитині цікаво мести підлогу, прати шкарпетки, уявляючи себе господинею.

Деякі трудові дії дитина виконує під впливом зовнішніх мотивів покарання чи схвалення дорослих: «бабуся похвалить», «батько обі­цяв купити морозиво», «якщо не зроблю, мама буде сваритись». Як ставитись дорослим до таких мотивів дітей? Ці мотиви перетворюють працю дитини на своєрідний засіб досягнення особистих (іноді ко­рисливих) цілей, що в майбутньому може обернутись споживацьким ставленням людини до своєї професії, до виконання хатніх обов'язків тощо. Орієнтація дошкільника на процес праці, отримання при цьо­му задоволення - надзвичайно важлива передумова творчого зацікав­леного ставлення до своєї професії в майбутньому. Таким чином, у дошкільному віці закладається здатність особистості любити працю, отримувати задоволення від її виконання.

Зовнішні мотиви лежать в основі формування суспільних мотивів праці. До них належить прагнення принести комусь радість, приєм­но здивувати, допомогти. Перші прояви таких мотивів виникають досить рано, а у старшому дошкільному віці вони стають усвідомлю­ваними та одними з найбільш дієвих. Їх відмінність від корисливих мотивів праці полягає в тому, дитина прагне зробити те, що потрібно не особисто їй, а іншим: виготовити листівку для мами, сестрички, бабусі; відремонтувати розірвану книжку для братика; допомогти одягтись ровесникові. Таким чином, для дитини відкривається сус­пільна значущість праці.

ЦІЛІ праці. Здатність дитини самостійно ставити мету праці фор­мується поступово на основі виконання доручень, розпоряджень, інструкцій дорослих. Прийняти мету, поставлену дорослим, дитина спроможна з раннього віку, але лише у тому випадку, якщо розуміє зв'язок між досягненням мети й задоволенням власних потреб. Для цього мета повинна бути не просто сформульована дорослим, а наочно представлена у відповідних зразках. Якщо попросити дитину скласти пірамідку і не показати зразок, дитина, як правило, не спроможна ви­конати цього завдання. Постановка трудового завдання повинна бути чіткою й конкретною. Так, якщо дорослий просить дитину скласти одяг, то вона не завжди здатна виконати прохання через те, що не ро­зуміє, чого саме вимагає дорослий. Тут допоможе роз'яснення: «по­клади сорочку на поличку в шафу, а брючки повісь на гачок». Згодом зростає досвід трудової діяльності дошкільника і завдання може фор­мулюватися більш узагальнено: «прибрати в дитячій кімнаті».

Розширення уявлень у старшому дошкільному віці становить основу для прийняття дитиною досить складних багатокомпонент­них інструкцій дорослого, які передбачають кілька етапів виконан­ня. Дитина спроможна втримати цю інструкцію, контролюючи по­слідовність її виконання. Виникають перші цілі трудової діяльності, поставлені дитиною за власною ініціативою. Цьому сприяє поява перших елементів самооцінки, завдяки яким дитина ставить досяж­ні для себе цілі діяльності. З умінням постановки мети у дитини розвиваються дії планування її досягнення. До процесу планування входить виділення умов, засобів і способів досягнення мети, яке ви­переджує предметні дії дитини. Дитина простежує послідовність ви­конання, вносячи необхідні корективи: «спочатку приберу в шафі, а потім на столі». Здатність до планування виникає у 4-5 років та зна­чно поліпшує якість трудової діяльності дошкільника.

Колективний характер активності старших дошкільників при­зводить до необхідності обговорювати план своєї спільної діяльності, розподіляти ділянки роботи та узгоджувати їх між собою, визнача­ти відповідальних за отриманий результат. У ході спільної праці до­шкільників у них розвиваються навички самоконтролю та самооцін­ки на основі порівняння власної роботи з плодами праці ровесників. Формуються навички співпраці, взаємодопомоги, взаєморозуміння, що становить важливий напрям підготовки дошкільника до «дорос­лої» трудової діяльності.

ТРУДОВІ ДІЇ становлять операційну сторону трудової діяль­ності дошкільника. Вони дещо відстають у розвитку від мотива­ційних компонентів, особливо у дитини раннього віку. Згодом дитина освоює перші трудові навички, пов'язані із самообслугову­ванням, з включенням у господарсько-побутові процеси дорослих. У 4-6 рр. трудові дії стають більш точними, швидкими і скоорди­нованими, чому сприяє розвиток моторних властивостей дитини. Дорослому слід враховувати обмеженість фізичних можливостей дитини, особливості її психічного розвитку, внаслідок яких дити­на виконує трудові завдання довго, іноді з небажаними наслідками та неякісними результатами. Не слід забувати про вимоги техніки безпеки, даючи дитині трудові доручення. Наприклад, поливаючи кактуси, дитина може випадково поранитись його гілочками, не­сучи скляний посуд, розбити його й теж покалічитись. Перед тим, як дитина приступає до виконання, дорослому слід переконатись, чи зрозуміла вона завдання, чи вміє поводитись з відповідними знаряддями і предметами праці, чи володіє потрібними трудови­ми вміннями. Завдання повинні бути чіткими, зрозумілими, кон­кретними. Оцінюючи дитину, дорослий привертає увагу дитини до якості результату, до можливості його використання та споживан­ня людиною. Так, прибираючи у кімнаті, дитина акуратно склала одяг на столі. Дорослому варто похвалити зусилля дитини, але по­яснити, чому одяг на столі буде заважати, обговорити з дитиною небажані наслідки: не буде де розкласти обід. Дитина, знаючи, що їй самій доведеться прибирати за собою, починає звертати увагу на те, щоб смітити менше, зберігати порядок у приміщенні, цінуючи цим самим працю інших людей. Спробувавши помити посуд, ди­тина розуміє й цінує зусилля дорослих, дбайливіше ставиться до результатів їх праці.

Дії КОНТРОЛЮ. Разом із власне трудовими діями у дитини в про­цесі праці розвиваються узагальнені дії контролю. Здатність контр­олювати свою діяльність прямо пов'язана із виконанням дій плану­вання. Контролювати роботу можна лише на основі порівняння ре­альних результатів із запланованими, уявними. Тому діти 3-4 р., які заздалегідь не планують свою працю, не помічають і помилок, вважа­ють роботу завжди хорошою, незалежно від її результату. Перші дії контролю спрямовані на працю однолітка, до якої малюки ставлять­ся досить критично. Старший дошкільник починає планувати свою працю, помічає помилки при її виконанні - спочатку найбільш грубі. Для дошкільника 5-7 р. важливо не просто виконати роботу, а зна­ти, наскільки її результат відповідає зразкові. Не вміючи самостійно оцінити свою роботу, вони звертаються з питаннями до дорослого про правильність і якість власних трудових дій.

ВИСНОВКИ про значення трудової діяльності дошкільника та розвиток її структури:

-                      завдяки трудовій діяльності у дошкільному віці закладаються основи майбутнього професійного самовизначення;

-                     трудова діяльність дошкільника тісно переплітається із грою, насамперед, сюжетно-рольовою;

-                      відбувається розвиток трудової діяльності дошкільника у на­прямках вдосконалення її зовнішніх та внутрішніх, мотива­ційних та операційних компонентів;

-                     розвиваються внутрішня та зовнішня мотивація трудової ді­яльності дошкільника. На основі внутрішньої виникає творче ставлення до праці. На основі зовнішньої - суспільні мотиви праці;

-                     розвиток цілепокладання відбувається як зростання здатності виконувати чимдалі складніші інструкції дорослих та здат­ність самостійно ставити мету;

-                     розвиток трудових дій полягає у зростанні їх автоматизова- ності, контрольованості.