1. Предмет і структура дитячої психології

магниевый скраб beletage

Дитяча психологія є окремою частиною вікової психології, що вирізняється самостійним предметом досліджень. Цей предмет зада­ється тим відтинком індивідуального життєвого шляху особистості, який прийнято називати дитинством. У навчальних посібниках і під­ручниках з назвою «Дитяча психологія» знаходимо різне трактуван­ня поняття дитинства. Так, у навчальному посібнику за авторством Г.О.Люблінської розглядаються вікові періоди розвитку дитини, по­чинаючи від народження і завершуючи молодшим шкільним віком [79]. Натомість, у посібниках за авторством Я. Л. Коломінського та Е. А. Панько [59], Р. В. Павелківа та О. П. Цигипало [101], О. О. Смір- нової [134], О. О. Шаграєвої [163] розгляд обмежується періодом від народження до початку шкільного навчання дитини.

У нашому розумінні періоду дитинства ми спираємось на «Кон­венцію про права дитини», прийняту Генеральною Асамблеєю ООН та ратифіковану Постановою Верховної Ради України N 789-12 від 27.02.91. У статті першій цієї Конвенції зазначається, що «дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку». Таким чином, нами передбачається розгляд вікового періоду психічного й особис- тісного розвитку людини починаючи від народження і завершуючи юнацьким віком.

До сфери дійсності, що становить предмет дитячої психології, на­лежить певне коло явищ. Зокрема, наступні.

1.    Психічний розвиток дитини на різних етапах її індивідуаль­ного життя. Лінії психічного розвитку - це, по-перше, виникнення і вдосконалення психічних процесів (пізнавальних та емоційно-вольо­вих), по-друге, становлення особистості (характеру, спрямованості, мотивації), по-третє, розвиток різних видів діяльності особистості.

2.    Важливою проблемою дитячої психології є періодизація пси­хічного та особистісного розвитку людського індивіда. Розглядають­ся динамічні (характеристики процесу змін) та змістові (новоутво­рення особистості, аналіз психіки на кожному віковому етапі) зако­номірності психічного та особистісного розвитку дитини.

3.    Психічний розвиток в усіх його основних лініях нерозривно пов'язаний із націленими розвивальними впливами на підростаючу особистість з боку оточуючих людей - насамперед, батьків, педагогів. У такому разі розвиток прийнято називати формуванням психічних якостей підростаючої особистості, що також входить до явищ, що їх вивчає дитяча психологія.

4.   Враховуючи те, що розвиток психіки і особистості дитини тісно пов'язаний із біологічними та соціальними умовами, дитяча психо­логія досліджує співвідношення у цьому процесі природних (спадко­вості, дозрівання організму) й суспільних факторів на різних етапах онтогенезу, а також в історичному контексті.

Таким чином, предмет дитячої психології — вікова динаміка психіки людини протягом дитинства, розвиток психічних процесів та психічних якостей особистості дитини.

До предмету дитячої психології входить вивчення умов і рушій­них сил розвитку психіки людського індивіду, динамічних та зміс­тових закономірностей періодизації психічного розвитку, розкриття індивідуально-типологічних варіантів психічного розвитку людини на етапі дитинства.

У загальній структурі дитячої психології виділяють психоло­гію новонародженого, психологію дитини раннього віку, дитини-до- шкільника, молодшого школяра, психологію підлітка, психологію ранньої юності.

Нерозривно пов'язана із дитячою психологією ще одна галузь пси­хологічної науки - педагогічна психологія. Цей зв'язок зумовлений характером психічного розвитку дитини в умовах суспільства, яке створює необхідні умови для розквіту природно обумовлених, закла­дених від народження можливостей людини. Але які умови необхід­но створити, щоб досягти оптимальних результатів розвитку психіки дитини? Як побудувати процес навчання та виховання? З якого віку навчати дитину писати, читати, малювати тощо? Без знання вікових особливостей психіки та особистості дитини дати відповідь на постав­лені питання неможливо, як неможливо й правильно організувати процес навчання та виховання. Психічний розвиток дитини вивча­ють у процесі навчання і виховання, а навчання і виховання орієнту­ється на психічні особливості учнів.

ВИСНОВКИ про предмет і структуру дитячої психології:

-                     дитяча психологія є окремою частиною вікової психології, що вирізняється самостійним предметом досліджень;

-                      віковий період дитинства, згідно з документами ООН, почи­нається від народження дитини і триває до досягнення нею юнацького віку;

-                      предмет дитячої психології — вікова динаміка психіки люди­ни протягом дитинства, розвиток психічних процесів та пси­хічних якостей особистості дитини.

-                     дитяча психологія слугує теоретичною основою для педагогічної психології, а також для практики навчання й виховання дітей.