5. Психолого-педагогічні умови розвитку уваги дошкільника

магниевый скраб beletage

Найважливіша задача дошкільного виховання - розвиток до­вільної уваги. Надалі вона забезпечить успішність навчання дитини в школі, допоможе їй виконувати вказівки вчителя і контролювати себе.

Психолого-педагогічні умови розвитку уваги:

1.   Розвиток уваги прямо залежить від якості спілкування дорос­лого з малюком. Організація спілкування дитини з дорослим має від­повідати віковим особливостям форм спілкування і змінюватись з розвитком дитини.

2.   Організація діяльності дитини, надання їй простору для ініці­ативи та самостійності. В. О. Сухомлинський писав: «Увага малень­кої дитини - ця вередлива «істота». Вона здається мені полохливою пташкою, яка відлітає подалі від гнізда, щойно хочеш наблизитися до нього. Коли ж вдалося, нарешті, зловити пташку, то втримати її можна тільки в руках або в клітці. Не чекай від пташки пісень, якщо вона відчуває себе в'язнем. Так і увага маленької дитини: якщо ти тримаєш її як пташку, то вона поганий твій помічник» [142, с. 119].

3.  Найбільший вплив на розвиток уваги дитини мають її ігрова та пізнавальна діяльність, які нерозривно пов'язані.

Протягом всього розвитку від народження до 7-ми років увагу ди­тини приваблюють об'єкти, включені у спілкування з дорослим. Ста­новлення спілкування між дорослим і дитиною - вирішальна умова розвитку уваги дитини. На першому році життя дорослий відкриває перед дитиною світ оточуючих предметів, організовує предметне се­редовище, в якому живе дитина. Її оточують певні іграшки, звуки, побутові предмети. Дорослий підносить їх ближче до дитини, дає їх потримати, показує цікаві властивості: брязкальце торохтить, коли його потрясти; тарілочка починає бриніти, якщо вдарити по ній лож­кою. Всі предмети, які опосередковують спілкування дорослого з дитиною, викликають у неї мимовільну увагу, у межах якої форму­ються стійкість, розподіл, переключення. Водночас дорослий обері­гає дитину від надмірно сильних подразників: гучних звуків, занадто яскравого світла.

З розвитком предметної діяльності дитини вона самостійно та ра­зом з дорослим діє з різноманітними предметами, спрямовуючи свою увагу на них. Завдання дорослого - забезпечити простір для дій дити­ни, збагатити оточуюче предметне середовище, дбаючи при цьому про безпеку життя дитини.

Значну роль у підтримці уваги в ранньому дитинстві має показ ди­тині предметів і нових способів дії з ними у контексті розвитку ігро­вої діяльності. Дорослий може підвищити стійкість уваги, підказую­чи дитині новий поворот у грі, допомагаючи розгорнути сюжет. Ось дитина грається машинкою: неодноразово проїжджає «доріжкою» вперед і назад. Це їй швидко набридає. В цей момент звертається до­рослий: твоя машинка потрібна, щоб підвезти цеглу для будівництва. Дитина підхоплює пропозицію дорослого - увага до машинки збері­гається.

Переключення уваги дитини при переході від однієї діяльності до іншої полегшується, якщо дорослий організовує ці моменти в ігровій формі. Наприклад, діти граються у пасажирів поїзда. Наближається час обіду. Вихователь пропонує: «Пасажири зголодніли. Потрібно по­обідати. А поїзд повезе вас далі.»

У пізнавальній діяльності інтерес дитини переходить від спряму­вання на зовнішні ознаки - до глибинних, суттєвих, що змінює зміст уваги та її вибірковість. Протягом дошкільного дитинства малюка приваблює емоційно насичений матеріал. Дорослий, пам'ятаючи про це, створює зону позитивних переживань, тим самим викликаючи і підтримуючи мимовільну увагу дитини. Увага підтримується, коли дошкільник активний відносно предмету, обстежує його, відкриваю­чи в ньому щось нове. В той же час дорослий повинен вимагати довес­ти почату справу до кінця, створювати у дітей установку на отриман­ня якісного результату.

Використовуються спеціальні ігри і вправи на розвиток уваги, що включають розумову і рухову активність дітей. Наприклад, викорис­товуються рухливі ігри «День і ніч», «Кіт і миші»; корисними є та­кож дидактичні ігри, ігри-драматизації, в яких потрібно діяти згідно правил. Рекомендуються також вправи: порівняй картинки; чого не вистачає?; лабіринт; продовжи візерунок; розкласти у правильній по­слідовності серію картинок, які відображають процес одягання.

Важливе значення для розвитку уваги дитини має режим дня, який служить зовнішнім засобом її організації, полегшує переклю­чення, розподіл, концентрацію уваги. Організацію режиму дня у ді­тей до раннього віку здійснює дорослий. Доцільно наперед нагаду­вати дітям про черговий режимний момент, змальовувати його при­вабливим, щоб сформувати готовність до нього: «Скоро прогулянка.

Будемо одягати наших ляльок, садити їх на візочки й везти на прогу­лянку». Поступово дитина переходить до самоорганізації у виконанні режиму і в управлінні увагою.

ВИСНОВКИ про психолого-педагогічні умови розвитку уваги до­шкільника:

-                     найважливішими психолого-педагогічними умовами розви­тку уваги дошкільника є забезпечення дорослим відповідного вікові та повноцінного спілкування між дорослим і дитиною, надання ініціативи і самостійності дошкільнику у виконанні різноманітних видів діяльності;

-                     найбільший вплив на розвиток уваги дошкільника справля­ють його пізнавальна та ігрова діяльність;

-                     впливи дорослого, спрямовані на розвиток уваги, повинні по­даватись у ігровій та емоційно насиченій формі.