16.1. Узагальнення результатів внутрішнього аудиту

Для внутрішнього аудиту поки що не розроблені форми звітності узагальнення результатів перевірки. Не можна механічно використо­вувати ті форми звітності, які застосовуються у вітчизняній практиці зовнішнього аудиту, ревізії. Звіти внутрішніх аудиторів повинні скла­датися за формою, розробленою безпосередньо в організації. Вони мають включати:

1) перелік виявлених відхилень;

2) перелік обставин, за яких ці відхилення були виявлені;

3)  оцінку виявлених відхилень з точки зору їх впливу на організа­цію;

4) рекомендації по можливому виправленню даних відхилень;

5)  оцінку даних рекомендацій у плані їх можливого впливу на ор­ганізацію;

6)  конструктивні пропозиції (за їх наявності) щодо удосконалення різних аспектів функціонування організації, що мають відношення до зробленої роботи.

Пропозиції по документах, які узагальнюють результати окремих напрямків діяльності служби внутрішнього аудиту, подані у табли­ці 16.1.

Підсумкові документи внутрішнього аудиту, як правило повинні мати 3 частини.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ УЗАГАЛЬНЮЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ОКРЕМИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№ п.п

Напрямки діяльності служби внутрішнього аудиту у відповідності до поставлених завдань

Форма звітності

1

Періодичний контроль фінансово-господарсь­кої діяльності головної організації та її під­розділів

Звіт служби внутрішнього ау­диту про перевірку підрозділу

2

Аналіз господарської і фінансової діяльності, оцінка економічних і інвестиційних проектів, економічної безпеки систем бухобліку і внут­рішнього контролю головної організації і її підрозділів

Аналітичні звіти фінансово- господарської діяльності під­розділів і усієї організації в ці­лому, аналітичні довідки і звіт по окремих питаннях

3

Проведення семінарів, підвищення кваліфіка­ції і навчання персоналу, надання допомоги кадровій службі у підборі і тестуванні бухгал­терського персоналу