16.4. Робота СВА з матеріалами аудиту після затвердження остаточної редакції «Аудиторського звіту»

магниевый скраб beletage

Роботу СВА з матеріалами аудиту після затвердження й доведення остаточної редакції «Аудиторського звіту» зацікавленим користува­чам можна розділити на два типи:

•    робота СВА з менеджментом компанії по побудові та оптимізації СВК бізнес-процесів;

•     робота СВА з матеріалами аудиту для задоволення власних пот­реб служби.

Робота СВА з менеджментом компанії щодо побудови й опти­мізації СВК бізнес-процесів

Основний напрямок спільної роботи СВА з менеджментом компа­нії щодо побудови та оптимізації СВК бізнес-процесів пов'язаний із контролем виконання плану коригувальних заходів, необхідність яких була виявлена за результатами аудиту. Контроль може здійснюватися за допомогою:

•     аналізу звітів аудованого об'єкта про виконання запланованих коригувальних заходів;

•    проведення перевірок об'єкта.

За результатами здійснення контрольних дій СВА формує «Звіт про виконання коригувальних заходів» по конкретній перевірці із вказі­вкою виконання заходів, їх достатності, своєчасності й ефективності, що доводить до тих же осіб, кому направлявся раніше сам «Аудитор­ський звіт».

Інший напрямок спільної роботи СВА з менеджментом компанії пов'язаний з наданням консалтингової підтримки менеджменту. Як уже було відзначено вище, відповідальним за формування надійної СВК і підтримка належного її функціонування як російським, так і за­кордонним принципом корпоративного керування є вище керівництво компанії. Проте як показує практика, менеджменту компаній звичайно потрібні додаткові спеціальні знання й допомога в таких ділянках ке­рування, як внутрішній контроль і управління ризиками. У зв'язку з цим у СВА може залучатися консультант із питань тестування проце­дур внутрішнього контролю, перевірки виконання процедур внутріш­нього контролю, а також забезпечення методологічної підтримки при організації процесів внутрішнього контролю й керування ризиками.

Робота СВА з матеріалами аудиту для задоволення власних потреб служби

Інформація, отримана в ході проведення аудиторської перевірки й наступного контролю виконання коригувальних заходів щодо резуль­татів аудиту, є основою для вирішення завдань, поставлених безпосе­редньо перед самою СВА, як-то:

•    своєчасне формування та надання звітності про результати ауди­торської діяльності, істотних ризиках, проблемах контролю і корпора­тивного керування в компанії особі (особам) по організації внутріш­нього аудиту (як правило, це комітет з аудиту при раді директорів, генеральний директор й ін.);

•   планування подальшої діяльності СВА.

Підводячи підсумки, можна констатувати наступне.

Побудова надійної СВК, що сприяє підвищенню ефективності біз­несу та захисту інтересів акціонерів, є зоною відповідальності мене­джменту компанії. Але навіть добре вибудувана та організована СВК має потребу в оцінці своєї ефективності як з погляду досягнення пос­тавлених цілей, так і з погляду економічності. Найбільше незалежно й професійно оцінити надійність й ефективність існуючої СВК бізнес- процесів компанії, а також запропонувати рекомендації з її вдоскона­лення може СВА.

Представлена методика проведення внутрішніх аудиторських пе­ревірок, по суті, є посібником з побудови процесу оцінки СВК. При цьому для організації ефективного практичного застосування даної методики потрібна легалізація у внутрішніх регламентуючих докумен­тах компанії як порядку і інструментів проведення перевірки, так і схеми взаємин СВА з аудованими підприємствами / підрозділами.

Питання для самоконтролю

 

1.    Які документи узагальнюють результати діяльності служби внутрішнього аудиту?

2.   Яка структура підсумкових документів внутрішнього аудиту?

3.   Як узагальнюються і викладаються результати аудиту в підсумкових доку­ментах?

4.   Які методичні прийоми узагальнення недоліків при проведенні внутрішньо­го аудиту Ви знаєте?

5.   Що досліджують аудитори на етапі попереднього обстеження?

6.   Охарактеризуйте етапи проведення внутрішнього аудиту в компанії.

7.   Які аудиторські процедури проводять аудитори?

8.   Яку роботу проводять служби внутрішнього аудиту з матеріалами аудиту?