ДОДАТКИ

Додаток А

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» Додаток Б

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ РІШЕННЯ від 31 травня 2007року № 178/6

Про затвердження Положення про сертифікацію аудиторів

Додаток В

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ РІШЕННЯ від 26 квітня 2007року № 176/7

Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Додаток Д

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ РІШЕННЯ від 31 травня 2007року № 178/5

Про затвердження Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України

Додаток Е

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ РІШЕННЯ від 15 листопада 2007року № 184/4

Про затвердження Порядку застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків

Додаток Ж

Наказ від «_ » «     » 200_ р. № 1.

«Про затвердження Системи внутрішнього контролю якості професійних послуг та її впровадження в практику роботи АФ «ХХХХ»

Додаток И

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ РІШЕННЯ від 23.04.2009 № 201/4 м. Київ

Про Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості аудиторських по­слуг, створених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог

Додаток А

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність»

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., № 23, ст. 243; 1995 p., № 14, ст. 88; 1996 p., № 9, ст. 44; 2003 p., № 30, ст. 247; 2004 p., № 45, ст. 501; 2005 p., № 34, ст. 434; 2006 p., № 14, ст. 117, № 22, ст. 184), виклавши його в такій редакції:

«ЗАКОН УКРАЇНИ

Про аудиторську діяльність

Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Сфера дії Закону

Положення цього Закону діють на території України і поширюються на усіх суб'єк­тів господарювання незалежно від форм власності та видів діяльності.

Дія цього Закону не поширюється на аудиторську діяльність державних органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених законами України на здійснення держав­ного фінансового контролю.

Стаття 2. Законодавство про аудиторську діяльність

Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю регулюється Господарським кодексом України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та стандартами аудиту. У випадках, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

Особливості проведення інших видів аудиторської діяльності регулюються спеціа­льним законодавством.

Стаття 3. Аудиторська діяльність

Аудиторська діяльність — підприємницька діяльність, яка включає в себе організа­ційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Аудит — перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її досто­вірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Суттєвою є інформація, якщо її пропуск або неправильне відображення може впли­нути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів.

Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення.

Аудит може проводитися з ініціативи суб'єктів господарювання, а також у випад­ках, передбачених законом (обов'язковий аудит).

Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські послуги, пов'язані з їх професійною діяльністю, зокрема, по веденню та відновленню бухгалтерського об­ліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, екс­пертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів ек