НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

НЕМЧЕНКО Валерій Вікторович

РЕДЬКО Олександр Юрійович РЕДЬКО Катерина Олександрівна КОНОНЕНКО Володимир Антонович ІВАНЧЕНКОВА Лариса Володимирівна СКЛЯР Лариса Борисівна ТКАЧУК Галина Олександрівна ХОМУТЕНКО Алла Віталіївна ХОМУТЕНКО Віра Петрівна

АУДИТ

(ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО, НЕЗАЛЕЖНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ)

За науковою редакцією доктора економічних наук, професора Немченко В. В. та доктора економічних наук, професора Редько О. Ю.

ПІДРУЧНИК

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Підписано до друку 15.07.2011. Формат 60х84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 30.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: ebooktime.net сайт: www.ebooktime.net

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

1 І. Пипипенко, В. Шевчук. Національна система аудиту: досвід становлення та спрямування розвитку. — Бухгалтерський облік і аудит. Науково-практичний журнал. — №3, 2008. — с. 9.

1.  Довіра: у суспільстві в цілому є потреба в довірі до інформації та до інформаційних систем.

2.  Професіоналізм: є потреби в особах, що їх клієнти, роботодавці чи інші зацікавлені сторони можуть без сумнівів визначити як профе­сіоналів у сфері бухгалтерського обліку.

3.  Якість послуг: є потреба щодо впевненості в тому, що всі по­слуги, надані професійним бухгалтером, виконуються згідно з найви­щими стандартами якості.

1 Кодекс етики професійних бухгалтерів. — Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. — К: ТОВ ІАМЦ АУ «Статус», 2006. — с. 22—25.

S Зроблено наголос на дві проблеми:

—     ознайомлення аудитора з вихідними матеріалами, призначеними для перевірки;

—     розробка детального плану наступної перевірки.

S Якщо клієнт наполягає на розширенні обсягу перевірки, то мо­жливі два рішення:

1) поглибити перевірку за тематикою, яка цікавить клієнта, і при цьому скоротити обсяг перевірки по інших ділянках, або

S Основні моменти:

—  проведення інвентаризації без зупинки виробництва;

—  вивчення методів статистичного контролю якості з точки зору використання їх в аудиті;

—  потужний розвиток і систематизація тестів, що сформували професію;

—  поповнення аналізу господарської діяльності методами побудо­ви трендів, що відкрило шляхи для виконання прогнозних розрахунків.

2.       ОБ'ЄКТИВНІСТЬ

3.       КОМПЕТЕНТНІСТЬ

4.       КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.       ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ

1.    Коли і як виник аудит?

2.    В чому полягає суть аудиту? Для чого він потрібен в ринковій економіці?

3.    Назвіть права та обов'язки аудиторів?

4.    Які бувають види аудиту?

5.    Які методи використовуються в аудиті?

6.    Назвіть загальні принципи аудиту.

7.    В чому полягає суть предмету та методу аудиту?

8.    Які бувають види аудиторських послуг?

9.    Яка хронологія розвитку аудиту?

10.    Назвіть стандарти і вимоги до державного і незалежного професійного аудиту.

Уперше у українському законодавстві термін «аудит» у контексті державних фінансів було застосовано у 2001 р. в Бюджетному кодексі України. Хоча тлумачення цього терміну у кодексі відсутнє, але у ньому було визначено контрольно-розрахункові органи, що здійсню­ють аудит на всіх стадіях бюджетного процесу. Бюджетний кодекс не тільки дозволяє, а й вимагає від державних органів та розпорядників бюджетних коштів здійснення аудиту. І цілком очевидно, що зазначе­ний аудит не є тим аудитом, що здійснюється в Україні відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність».

1     Наказ Міністерства фінансів України від 26.11.2002 р № 997

2     Закон України «Про управління об'єктами державної власності»

7)       систему внутрішнього фінансового управління і контролю.

Державний аудит