2.3. Стандарти державного аудиту

магниевый скраб beletage

Загальна основа системи стандартів Міжнародної організації ви­щих органів фінансового контролю (INTOSAI) була розроблена на базі Лімської та Токійської декларацій, документів, ухвалених на конгре­сах INTOSAI, а також доповіді групи експертів Організації Об'єдна­них Націй з питань бухгалтерського обліку в державному секторі та контролю державних фінансів в країнах, що розвиваються.

Стандарти INTOSAI з аудиту поділяються на чотири категорії:

1) загальні стандарти (визначають питання: незалежності, компете­нції, належної старанності, відбору і навчання й підвищення кваліфікації персоналу, підготовки інструкцій, підтримки кваліфікації та досвіду);

2) стандарти виконання аудиту (визначають питання: плануван­ня, нагляду та огляду, внутрішнього контролю, відповідності законо­давству та нормативно-правовим актам, аудиторських доказів/фактів, аналітичних процедур);

3)  стандарти звітування (визначають правила складання звіту, повноти, завершеності, відповідності тематиці, своєчасності тощо).

У світовій практиці широко використовується єдина загально­прийнята термінологія у сфері державного аудиту.