2.3.1. Принципи державного аудиту

магниевый скраб beletage

Розроблені INTOSAI стандарти дозволяють визначити принципи та методи перевірки, зокрема перевірки систем, що застосовують автома­тизовану обробку даних. Ці стандарти мають розглядатися в консти­туційному, правовому й іншому контекстах вищого органу фінансово­го контролю (ВОФК).

Базові принципи — це прогнози, передумови, логічні принципи та умови, що становлять підвалини розробки стандартів перевірки; ці загальні основи дозволяють державний аудитору складати висновки і звіти, зокрема, у випад­ках відсутності жодного чітко визначеного стандарту.

Базові принципи та стандарти аудиту мають бути взаємопов'я­заними. Вони спрямовують роботу державний аудитора, допомагають йому визначити межі своїх досліджень і характер процедур, які мають застосовуватися. Якість результатів перевірки оцінюється саме через призму стандартів аудиту.

Право тлумачити та пояснювати ці стандарти, зміни та доповнення до яких може вносити Конгрес INTOSAI, має тільки виконавчий комітет.

Базові принципи державного аудиту передбачають:

•       Вищий орган фінансового контролю має забезпечувати застосування стандар­тів INTOSAI в усіх важливих випадках. Деякі стандарти можуть не підходити для певної частини діяльності ВОФК, зокрема у випадку організації ВОФК за принципом державний аудиторського суду чи для діяльності ВОФК, яка не пов'язана з фінансовим аудитом. ВОФК має визначати стандарти, що застосо­вуються і до таких видів діяльності, у спосіб, який гарантує високу якість здійс­нення такої діяльності

•       ВОФК має формувати свою власну точку зору на різні ситуації, що виникають під час аудиту державних фінансів

•       По мірі формування суспільної думки, громадськість дедалі більше вимагає, щоб особи чи органи, які мають повноваження управляти державними фінанса­ми, звітували про свою діяльність. Це передбачає запровадження процедури, яка зобов'язувала б ці особи та органи подавати звіти

•        Створення в системі управління належних інформаційних систем, методичних підходів з питань перевірки фінансів, оцінки та складання звітів сприяє вико­нанню зобов'язань суб'єктами перевірки стосовно звітування. За точність, до­статність за формою та змістом фінансової й іншої інформації відповідають уповноважені особи цих суб'єктів

•        Уповноважені державні органи повинні забезпечити схвалення положень, які проголошують принципи бухгалтерського обліку, що є прийнятними для веден­ня облікової та фінансової інформації та її опублікування і враховують потреби управління. Об'єкти аудиту мають встановлювати для себе конкретні завдання, які піддаються кількісному обліку, та визначати рівень очікуваних результатів

•        Дотримання прийнятних принципів бухгалтерського обліку дозволяє чітко встановлювати фінансові ситуацію та результати

•       Існування належної системи внутрішнього управління і контролю дозволяє максимально зменшити ризик помилок і порушень

•       Доцільно прийняти законодавчі та нормативно-правові положення, які зо­бов'язують об'єкти аудиту постійно надавати ВОФК всю інформацію, необхідну для всебічної оцінки діяльності що підлягає аудиту

•       ВОФК повинні мати повноваження перевіряти всю діяльність

•       ВОФК мають докладати зусиль для підвищення ефективності техніки переві­рки з метою досягнення точності оцінки результатів

Сфера застосування стандартів, яких дотримується ВОФК, залежа­тиме від кола його контрольних повноважень.