2.3.3.2. Стандарт «Нагляд за проведенням аудиту»

магниевый скраб beletage

Стандарти проведення державного аудиту передбачають, що на­гляд за роботою державний аудиторського персоналу має постійно здійснюватися на всіх рівнях і на кожному етапі аудиту. Керівник державний аудиторської групи повинен перевіряти виконання завдань та використання документів. Тому, що нагляд має дуже важливе зна­чення для досягнення цілей аудиту та відмінного виконання роботи. Звідси випливає, що належні нагляд та контроль виконуваної роботи з аудиту є необхідними незалежно від професійного рівня державний аудиторів.

Нагляд повинен здійснюватися як стосовно змісту, так і стосовно методів аудиту. Тому необхідно пересвідчитись, що:

1)     члени державний аудиторської групи добре зрозуміли внутрі­шню логіку плану контрольного заходу;

2)     аудит здійснюється із дотриманням стандартів аудиту та мето­дів, що застосовує ВОФК;

3)     усі пункти плану аудиту та передбачених етапів ретельно до­тримуються, крім випадків, коли дозволяється від них відступати;

4)     робочі документи містять докази, що достатньою мірою підкріп­ляють надані висновки, точки зору та рекомендації;

5) аудитор досягнув цілей аудиту;

6)     звіти за результатами перевірки містять належні висновки, ре­комендації та думки.

Керівник повинен перевірити всю державний аудиторську роботу до підготовки остаточного варіанту висновків і звітів. Така перевірка має робитися на кожному етапі державного аудиту. Вона, крім того, дозволяє використовувати досвід і висновки осіб, які не брала участі в аудиті, та надає можливість упевнитися, що:

1) всі оцінки та висновки спираються на достатні докази, є відпові­дними і аудит проведений в межах передбачених асигнувань. Крім то­го оцінки й висновки є основою для розробки остаточного варіанту висновку чи звіту;

2) всі помилки, недоліки та незвичайні елементи були належним чином виявлені і підтверджуються документально; та що вони були або виправлені, або доведені до відома одного чи декількох більш ви­соких керівників ВОФК;

3) зміни та доповнення, необхідні для належного здійснення конт­рольних заходів у майбутньому, були виявлені, зареєстровані та вклю­чені до процесу планування наступних аудитів і в програму підвищен­ня кваліфікації персоналу.

У ВОФК, які функціонують за принципом колегіальності, цей ста­ндарт має дещо інше значення. В таких структурах всі рішення, за ви­нятком поточних робочих рішень, завжди ухвалюються на основі ко­легіальності на рівні, що відповідає ступеню важливості справи. Тут питання необхідності здійснення перевірок, обсягу розслідувань та за­стосовування тих чи інших методів вирішуються всією установою в цілому.

2.3.3.3. Стандарт «Аналіз і оцінка системи внутрішнього управління і контролю, яка застосовується на об'єкті, що перевіряється»

Стандарти державного аудиту передбачають, що для того, щоб ви­значитись, наскільки далеко має заглибитися перевірка та на якому (яких) питанні (питаннях) вона повинна зосередитися, державний ау­дитору слід оцінити ефективність системи внутрішнього управління і контролю.

Аналіз і оцінка системи внутрішнього управління і контролю мають бути адаптованими до форми здійснення контрольного заходу. Якщо йдеться про фінансовий аудит, то аналіз і оцінка зосереджуються голо­вним чином на механізмах захисту активів та ресурсів і дозволяють упе­внитися в точності та повноті бухгалтерської документації. Якщо мова йде про аудит законності, то аналіз і перевірка зосереджуються, як пра­вило, на механізмах, які допомагають керівникам дотримуватися законів і нормативних актів. Якщо аудит стосується ефективності роботи, то аналіз і перевірка зосереджуються на механізмах, які дозволяють органу (організації) економно, результативно та ефективно управляти своєю ді­яльністю, виконувати вказівки вищого керівництва та своєчасно надава­ти надійну фінансову та бухгалтерську інформацію.

Глибина аналізу та оцінки системи внутрішнього управління і кон­тролю залежать від цілей контролю та бажаного ступеня надійності. У разі наявності автоматизованих систем бухгалтерського обліку та ін­формації державний аудитор повинен перевірити, чи працюють ці сис­теми настільки досконало, що вони пропускають лише точні, надійні та повні дані.