Стандарт «Аналіз фінансових звітів»

Стандарти проведення аудиту передбачають, що у випадку фінан­сового аудиту, або в разі необхідності здійснення інших заходів, Дер­жавні державний аудитори повинні аналізувати фінансові звіти з ме­тою встановлення, чи дотримувався об'єкт аудиту стандартів бухгал­терського обліку, які прийняті для подання або публікації фінансової інформації. Аналіз фінансових звітів має бути достатньо поглиблений і має надавати державний аудитору можливість виявлення об'єктив­них елементів, на підставі яких він базуватиме свою точку зору

Цей аналіз має на меті встановити наявність зв'язків, що, як прави­ло, мають бути між різними статтями фінансових звітів. Він повинен надавати можливість виявити необгрунтовані зв'язки між рахунками та нехарактерні тенденції розвитку. Тому державний державний ауди­тор має ретельно аналізувати фінансові звіти для того, щоб упевнити­ся, що:

а) фінансова документація ведеться із дотриманням прийнятих стандартів бухгалтерського обліку;

б)  формат цієї документації відповідає конкретній ситуації об'єкта аудиту;

в)  різні статті фінансових звітів супроводжуються всією необхід­ною інформацією;

г)  показники в різних статтях фінансової документації були прави­льно оцінені, підраховані і представлені.

Методи та техніка аналізу фінансової звітності значною мірою за­лежать від питань контролю, характеру та цілей аудиту, а також від глибини знань і точки зору державний аудитора. Якщо ВОФК має під­готувати доповідь щодо виконання законів про бюджет, аналіз пови­нен зосереджуватися:

^ у випадку аудиту прибуткової частини — на з'ясуванні стану дотримання вихідних бюджетних пропозицій. При цьому перевірка обчислених податковою службою податків і зарахованих прибутків може здійснюватися шляхом вивірки річних бухгалтерських звітів;

^ у випадку аудиту видаткової частини — на перевірці видатків, пе­редбачених бюджетом, на перевірці законів щодо перегляду бюджетів, а у випадку трансферту статей — на перевірці бюджету минулого року.