3.1.2. Планування державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання

магниевый скраб beletage

На етапі підготовки до аудиту попередньо вивчаються особливості діяльності суб'єкта господарювання напередодні проведення виїзних аудиторських процедур, а також збирається та аналізується інформація про правове забезпечення фінансово-господарської діяльності об'єкта аудиту, його систему управління, повноту досягнення поставлених ним цілей і завдань.

Інформація та необхідні для планування аудиту документи можуть бути отримані за письмовими запитами органу ДКРС від суб'єкта гос­подарювання за місцем його перебування, а також з інших джерел (публікації в засобах масової інформації, в Інтернеті, результати попе­редніх контрольних заходів, інформація правоохоронних органів).

Цей етап не включається до загальної тривалості аудиту і може бу­ти довгим у часі, що дасть змогу якісно підготуватися й зосередити увагу на найбільш проблемних і ризикових факторах, які потребують оцінки, без відволікання на другорядні питання, як це часто трапляєть­ся під час підготовки до ревізії.

Планування державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання

— це процес, який ґрунтується на попередньому вивченні особливостей діяль­ності об'єкта аудиту та передбачає збір та аналіз інформації про правове забез­печення фінансово-господарської діяльності об'єкта аудиту, систему управлін­ня, зокрема організацію внутрішнього контролю, та досягнення об'єктом аудиту визначених цілей і завдань або набуття кращого досвіду діяльності інших суб'єктів господарювання.

Процес планування включає:

1)     стадію збору інформації — отримання базової інформації про об'єкт аудиту, включаючи інформацію про специфіку його діяльності, збір нормативно-правових актів, отримання установчих, розпорядчих та інших документів об'єкта аудиту, розпорядчих документів органу управління, фінансової і статистичної звітності об'єкта аудиту та у разі потреби інших суб'єктів господарювання, однотипних за певними хара­ктеристиками їх діяльності, матеріалів попередніх контрольних заходів;

2)    стадію оцінки — аналіз отриманої інформації, формування зага­льного уявлення про вимоги, яким повинна відповідати діяльність об'єкта аудиту, встановлення відхилень від норм та завдань, а також визначення факторів ризику.

За результатами опрацювання зібраної інформації керівником гру­пи аудиторів складається план аудиту, який затверджується керівни­ком органу ДКРС.

У плані аудиту визначається обсяг аудиту, методи і терміни прове­дення аудиту, включаючи підготовку аудиторського звіту.

План державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання повинен включати:

а) вступну частину, в якій вказується мета аудиту, підстава для його прове­дення, орган ДКРС, який проводить аудит, та склад фахівців, яких планується залучити в процесі проведення аудиту;

б) інформацію про діяльність об'єкта аудиту, де наводиться стисла характе­ристика суб'єкта, фінансово-господарська діяльність якого підлягає аудиту:

—    мету діяльності об'єкта аудиту, функції щодо виконання державних програм (за наявністю);

—    структуру об'єкта аудиту та чисельність працівників;

—    показники виробничої та фінансової діяльності (планові, фактичні);

—    попередню оцінку досягнення мети та завдань діяльності об'єкта аудиту за виробничими та фінансовими показниками;

—    зміни, що відбулися з моменту останнього аудиту, де відображаються органі­заційні, виробничі та інші зміни в діяльності об'єкта аудиту, що відбулися з часу попереднього аудиту, проведеного ДКРС, які могли як позитивно, так і негатив­но вплинути на результати діяльності, ведення бухгалтерського обліку складан­ня фінансової звітності. Якщо аудит об'єкта аудиту проводиться органом ДКРС вперше, цей розділ слід не включати в структуру плану аудиту;

г) обсяг аудиту — попередньо визначаються напрями діяльності об'єкта аудиту, які потребують поглибленого дослідження, а також наводяться статті балансу і показники фінансової звітності, які потребують аналізу їх складу, структури і оцінки факторів, що вплинули на їх зміну в порівнянні з попереднім звітним пе­ріодом, або із плановим рівнем, а також фактори, які можуть впливати на пере­біг аудиту та його результати;

ґ) графік проведення аудиту

Слід зауважити, що якщо об'єктом аудиту виступає суб'єкт госпо­дарювання, що має структурні підрозділи, залучення інших органів ДКРС до аудиту цих підрозділів має передбачатися в плані аудиту об'єкта аудиту.